1

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 26ης Φεβρουαρίου /11ης Μαρτίου 2011, ἔλαβε χώραν εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Πατριαρχείου καί ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου ἡ κατά τήν συνήθειαν συνάντησις τῶν Ἀρχηγῶν τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ἁγίας Γῆς. Εἰς τήν συνάντησιν αὐτήν οἱ Ἀρχηγοί τῶν Ἐκκλησιῶν ἀπησχολήθησαν μέ τό δημιουργούμενον εἰς τάς ἐκπροσωπουμένας ὑπ’ αὐτῶν Ἐκκλησίας οἰκονομικόν πρόβλημα ὡς ἐκ τῶν ἀποπειρῶν τῆς Ἰσραηλινῆς Κυβερνήσεως διά φορολόγησιν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας παρά τά ab antiquo δικαιώματα ἀσυδοσίας αὐτῶν.

Ἐπίσης ἀπησχολήθησαν μέ τό ἐκκρεμοῦν πρόβλημα τό δημιουργηθέν εἰς τόν Ἀρχιεπίσκοπον τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων κ. Suheil Dawani, ὡς ἐκ τῆς στερήσεως τῆς ταυτότητος καί τῆς διαμονῆς (visas)  αὐτοῦ καί τῶν μελῶν τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ παρά τῶν Ἰσραηλινῶν Ἁρχῶν.

Οἱ Ἀρχηγοί τῶν Ἐκκλησιῶν ἔδωσαν ἐπίσης τάς ὁδηγίας αὐτῶν διά τήν προετοιμασίαν τοῦ Πασχαλινοῦ Μηνύματος αὐτῶν ὡς σταυρωσίμου καί ἀναστασίμου Μηνύματος  συμφιλιώσεως καί εἰρήνης ἐν σχέσει μέ τά πρόσφατα ἐπεισόδια μετά θυμάτων εἰς τήν Αἴγυπτον εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder