1

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Τετάρτην, 30ήν Σεπτεμβρίου /13ην Ὀκτωβρίου 2010, ἔλαβε χώραν εἰς τό Πατριαρχεῖον ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου ἡ κατά τακτά χρονικά διαστήματα συγκαλουμένη συνάντησις τῶν Ἀρχηγῶν τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ἁγίας Γῆς. Ἕν ἐκ τῶν θεμάτων, μέ τά ὁποῖα ἠσχολήθησαν οἱ συναντηθέντες ἐν λόγῳ Ἀρχηγοί, ἦτο ἡ ἀφαίρεσις τῆς ταυτότητος τοῦ Ἀγγλικανοῦ Ἐπισκόπου εἰς Ἱεροσόλυμα Σεβ. Σουχέλ Νταουάνη, τόσον αὐτοῦ προσωπικῶς, ὅσον καί τῶν μελῶν τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ ἐπί τῇ βάσει ψευδῶν κατηγοριῶν εἰς βάρος αὐτοῦ.

Οἱ συγκληθέντες Ἀρχηγοί συνεζήτησαν τό λίαν σοβαρόν τοῦτο πρόβλημα καί εἰς ἔνδειξιν συμπαραστάσεως πρός τόν ἐμπερίστατον Ἀγγλικανόν Ἐπίσκοπον, ἀπεφάσισαν ὅπως γράψουν ἐπιστολήν πρός τόν Πρωθυπουργόν τοῦ Κράτους τοῦ Ἰσραήλ κ. Βενιαμίν Νατανιάχου, ζητοῦντες νά ἐπανεκδοθῇ ἡ ταυτότης εἰς αὐτόν καί τά μέλη τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder