1

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΝ ΔΕΞΙΩΣΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΝ

Οἱ Ἀρχηγοί τῶν Ἐκκλησιῶν εἰς τήν Ἱερουσαλήμ, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Θεόφιλον τόν Γ΄, προσεκλήθησαν τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 29ης Δεκεμβρίου, εἰς τήν κατοικίαν τοῦ Ἰσραηλινοῦ Προέδρου κ. Isaak Herzog, ὁ ὁποῖος συνωδεύετο ὑπό τῆς Ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν κ. Ayelet Shaked.

Κατά τήν διάρκειαν τῆς δεξιώσεως ταύτης, διοργανωθείσης ὑπό τοῦ Ἰσραηλινοῦ Προέδρου μέ σκοπόν, ἵνα συγχαρῇ τούς Ἀρχηγούς τῶν Ἐκκλησιῶν ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Πρωτοχρονιᾶς, ἐτέθη πρός συζήτησιν τό θέμα τῶν αὐξανομένων ἐπιθέσεων Ἑβραϊκῶν ριζοσπαστικῶν στοιχείων ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν εἰς Ἱερουσαλήμ.

«Ἡ δρᾶσις τῶν ἐξτρεμιστῶν τούτων εἶναι μία ἄμεσος ἐπίθεσις κατά τῶν κοινῶν μας ἀξιῶν καί ἰδανικῶν, τά ὁποῖα θεωροῦμεν ἀναγκαῖα διά τήν εὐταξίαν καί τήν ἄνθησιν τῆς κοινῆς ζωῆς ἡμῶν. Διότι ὅλοι μαζί πρέπει νά ἐργασθῶμεν πρός περιορισμόν αὐτῶν τῶν ἀχαλινώτων φιλοδοξιῶν τῶν ριζοσπαστῶν εἰς τάς Κοινότητας ἡμῶν διά τήν εὐημερίαν καί τήν ἀσφάλειαν ὅλων τῶν ἀνθρώπων μας. Ἡμεῖς, οἱ Ἀρχηγοί τῶν Ἐκκλησιῶν, ἐπιβεβαιώνομεν καί πάλιν τήν δέσμευσιν Ἡμῶν, νά λάβωμεν μέρος εἰς ἐπείγοντα διάλογον, ὅσον ἀφορᾷ εἰς τό θέμα τοῦτο, ὡς ἀπεφάνθημεν καί εἰς τήν πρόσφατον Δήλωσιν Ἡμῶν», ἐτόνισεν ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης κ. Θεόφιλος.

Εἰς τήν ὁμιλίαν Αὐτοῦ ὁ Πατριάρχης προσέθεσεν ὅτι τοιαῦται ἐνέργειαι τοιούτων «περιθωριακῶν ῥιζοσπαστικῶν ὁμάδων» οὐδαμῶς ἀντιπροσωπεύουν «τό κράτος τοῦ Ἰσραήλ ἤ τόν Ἑβραϊκόν λαόν» καί ὅτι τό Ἰσραήλ εἶναι ἕν κράτος, τό ὁποῖον δεσμεύεται ἐνώπιον τῶν «ἱστορικῶν δικαιωμάτων τῶν ποικίλων θρησκευτικῶν κοινοτήτων καί τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας».

Ὅσον ἀφορᾷ εἰς τάς προσπαθείας τοῦ Προέδρου καί τήν μακράν κληρονομίαν κοινοῦ ἐνδιαφέροντος, ὁ Πατριάρχης Θεόφιλος ἐδείχθη εὐγνώμων διά τήν «ἀκλόνητον ὑποστήριξιν πρός τάς Ἱστορικάς Κοινότητας καί τό πλούσιον μωσαϊκόν διαφορετικότητος, τό ὁποῖον ἀποτελεῖ τήν καρδιάν τῆς ζωῆς τῶν Ἁγίων Τόπων πού ὅλοι ἀγαπᾶμε».  Διεβεβαίωσεν ἐπίσης ὅτι «οἱ Ἀρχηγοί τῶν Ἐκκλησιῶν θά ποιήσωμεν τό μέγιστον δυνατόν, διά νά βοηθήσωμεν ὑμᾶς καί τήν κυβέρνησιν, οὕτως ὥστε νά συνεχίσητε νά ὑποστηρίζητε ἐντός τῆς κοινῆς ζωῆς ἡμῶν, τήν ἀπ’ αἰῶνος οὐσιαστικήν συνεργασίαν ἡ ὁποία μᾶς ἐστήριξεν».

Τέλος, εἶναι σημαντικόν νά ἀναφερθῇ ὅτι ὁ Μακαριώτατος ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ ταύτῃ, ἐτόνισεν τόν συντονισμόν μεταξύ τῶν Ἀρχηγῶν τῶν Ἐκκλησιῶν. «Δέν εἶναι δυνατόν νά μήν ἀναγνωρίσωμεν τήν ἀκλόνητον συνεργασίαν, τό σημαντικόν ἔργον καί τήν βοήθειαν πού παρέχουν εἰς τά ἱδρύματά μας» καί ἐσυνέχισεν εὐχαριστῶν τόν κ. Cezar Marjieh καί τήν ὁμάδα αὐτοῦ διά τήν ἀφοσίωσιν καί τήν ἐπαγγελματικότητα αὐτῶν.

Ἀντιφωνῶν, ὁ κ. Herzog ἐπεβεβαίωσε τήν δέσμευσιν τῆς χώρας αὐτοῦ εἰς τήν ἐλευθερίαν τῆς λατρείας καί θρησκείας καί διεμήνυσεν ἕν μνημειῶδες μήνυμα, ὅτι «τό Ἰσραήλ θά σταθῇ σθεναρόν ἐναντίον πάσης μορφῆς ρατσισμοῦ, διακρίσεως ἤ ἐξτρεμισμοῦ, ἀπορρῖπτον τήν οἱανδήποτε ἐπίθεσιν ἤ ἀπειλήν ἐναντίον θρησκευτικῶν Κοινοτήτων, ἡγετῶν ἤ ἱστοτόπων. Εἴθε νά ἐργασθῶμεν πάντες διά νά διευρύνωμεν τόν κύκλον τῆς εἰρήνης καί τῆς ἀνεκτικότητος εἰς τούς Ἁγίους Τόπους, εἰς τήν περιοχήν ἡμῶν καί εἰς τόν κόσμον».

Ἡ δέ Ὑπουργός Ἐσωτερικῶν, κ. Shaked ἐδήλωσεν ὑπερήφανος, ὅτι τό Ὑπουργεῖον αὐτῆς εἶναι εἰς θέσιν νά ὑποστηρίξῃ τήν ἀνάπτυξιν Χριστιανικῶν Ἱερῶν Τόπων καί ἐξέφρασε τάς ἐλπίδας αὐτῆς διά σύντομον ἐπιστροφήν τῶν προσκυνητῶν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας