1

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τήν μεσημβρίαν τῆς Δευτέρας, 18ης Σεπτεμβρίου / 1ης Ὀκτωβρίου 2018, ἔλαβε χώραν συνάντησις τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου μετά τοῦ Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος κ. Μπόλαρη εἰς τό Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος.

Εἰς τήν συνάντησιν ταύτην ὁ Μακαριώτατος ἐσυνωδεύετο ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Ἐξάρχου τοῦ Παναγίου Τάφου Ἀρχιμανδρίτου π. Δαμιανοῦ καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου, ὁ δέ κ. Ὑφυπουργός ὑπό τοῦ Πρέσβεως κ. Κωνσταντίνου Δανασῆ τοῦ Tμήματος Διευθύνσεως Ἐκκλησιῶν, τοῦ κυρίου Λιάντη καί τοῦ κ. Γιώργου Ψιάχα.

Κατά τήν συνάντησιν ταύτην ἐτέθησαν εἰς συζήτησιν θέματα τοῦ Πατριαρχείου, ὡς ἡ ἐνίσχυσις τῶν Ρωμαιορθοδόξων πιστῶν αὐτοῦ, ἡ  ἀνακαίνισις τοῦ Καθολικοῦ τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως καί τοῦ Σπηλαίου τῆς Βασιλικῆς τῆς Γεννήσεως εἰς Βηθλεέμ καί ἡ ἐπαναλειτουργία τῆς Σχολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί ἄλλα.

Διά ταῦτα ἐξέφρασε ζωηρόν καί ἀμέριστον ἐνδιαφέρον ὁ νέος Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν κ. Μᾶρκος Μπόλαρης καί ἐδεσμεύθη ὁλοπροθύμως πρός βοήθειαν δι’ ὅλων τῶν μέσων, ἅτινα διαθέτει.

Μετά ταῦτα ὁ κ. Μπόλαρης παρέθεσε γεῦμα πρός τιμήν τοῦ Μακαριωτάτου καί τῆς συνοδείας Αὐτοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας