1

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΩΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

Τήν Τρίτην, 12ην/25ην Μαΐου 2010, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προσεκάλεσε τούς Ἀρχηγούς τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ἁγίας Γῆς εἰς συνάντησιν τήν εἰς τό ἐν Ἀμμάν τῆς Ἰορδανίας ξενοδοχεῖον Royal, 11.00 π.μ. ὥραν.

Εἰς τήν συνάντησιν αὐτήν  ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Μακαριωτάτου μετέσχον οἱ κάτωθι :

 • Ὁ π. Ἐμμανουήλ Ἀλμπανά, ἐκπρόσωπος τοῦ Συριάνου Ἐπισκόπου εἰς Ἱεροσόλυμα, Σεβασμιωτάτου κ. Σεβέριος Μουράντ.
 • Ὁ Ἀγγλικανός Ἐπίσκοπος εἰς Ἱεροσόλυμα κ. Σουχέλ Νταουάνη.
 • Ὁ Λουθηρανός Ἐπίτροπος εἰς Ἱεροσόλυμα κ. Μουνίμπ Γιουνάν.
 • Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φιλαδελφείας κ. Βενέδικτος, Πατριαρχικός Ἐπίσκοπος ἐν Ἀμμάν.
 • Ἡ ἐξ Ἱεροσολύμων συνοδεία τοῦ Μακαριωτάτου, Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀβήλων κ. Δωρόθεος, Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος καί ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Ἱερώνυμος καί ὁ ἐν τῇ Μητροπόλει ἐν Ἀμμάν διακονῶν Ἀρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος.

Σκοπός τῆς συναντήσεως αὐτῆς ἦτο ἡ ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐπετείου τῆς Ἀνεξαρτησίας τῆς Ἰορδανίας ἀπό κοινοῦ συζήτησις καί ἐξεύρεσις  τρόπων συμπαραστάσεως πρός τόν Βασιλέα τῆς Ἰορδανίας Ἀμπντάλλα Β’ εἰς τάς προσπαθείας Αὐτοῦ διά τήν διατήρησιν τοῦ θρησκευτικοῦ χαρακτῆρος τῆς Ἱερουσαλήμ καί τήν προστασίαν τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων καί τῶν δικαιωμάτων τῶν Θρησκευτικῶν Κοινοτήτων ἐπ’ αὐτῶν.

Τήν συνάντησιν ταύτην ἤνοιξε ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως αὐτοῦ ἀγγλιστί:  (βλ. ἡλεκτρονικόν σύνδεσμον https://en.jerusalem-patriarchate.info/2010/05/25/805/ )

Τό νόημα ταύτης ἔχει ἑλληνιστί ἐν συνόψει ὡς ἑξῆς:

«Συναντώμεθα σήμερον, μίαν ἡμέραν μετά τήν Δευτέραν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, εἰς τήν εὐλογημένην χώραν τῆς Ἰορδανίας, ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐπετείου τῆς Ἀνεξαρτησίας αὐτῆς, ἵνα Προκαθήμενοι τῶν Χριστιανικῶν ὁμολογιῶν τῆς Ἁγίας Γῆς ἤ ἐκπρόσωποι αὐτῶν συζητήσωμεν ἀπό κοινοῦ ἐν ἀγάπῃ, ταπεινώσει καί εἰρήνῃ διά τήν ἐξεύρεσιν λύσεων τῶν προβλημάτων τῶν ποιμνίων Ἡμῶν, διαπαιδαγωγήσεως εἰς τήν πίστιν, ἐκπαιδεύσεως καί ἐπαγγελματικοῦ προσανατολισμοῦ καί διά τήν δημιουργίαν τῶν προϋποθέσεων ἐκείνων, αἱ ὁποῖαι ἐξασφαλίζουν τήν συμβίωσιν αὐτῶν μετά τῶν ὀπαδῶν τοῦ Ἰσλάμ, ὡς αὐταί ἐτέθησαν εἰς τήν συνθήκην τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Σωφρονίου καί τοῦ Χαλίφου Ὀμάρ Χατάμπ, ὡς διεφυλάχθησαν διά μέσου τῶν αἰώνων καί ὡς τηροῦνται σήμερον ὑπό τῆς Κυβερνήσεως τῆς Ἰορδανίας ὑπό τήν συνετήν καί δημοκρατικήν βασιλείαν τοῦ βασιλέως Ἀμπντάλλα Β’, τάς προσπαθείας, τοῦ ὁποίου διά τήν διατήρησιν τοῦ θρησκευτικοῦ χαρακτῆρος τῶν Ἱεροσολύμων ὑποστηρίζομεν καί ἐνισχύομεν».

Εἰς τήν ἐπακολουθήσασαν συζήτησιν ὑπεγραμμίσθη ἡ ἀνάγκη συχνοτέρων συναντήσεων τῶν Ἀρχηγῶν τῶν Ἐκκλησιῶν εἰς Ἱερουσαλήμ καί Ἰορδανίαν, ἡ δημιουργία κλίματος ἀγάπης καί εἰρήνης διά τήν συνεργασίαν μεταξύ αὐτῶν καί ἡ ἐπισήμανσις τῆς πνευματικῆς σημασίας τῶν Ἱεροσολύμων  ὡς πόλεως ἀνοικτῆς διά τήν ἐλευθέραν λατρείαν ἐν αὐτῇ τῶν ὀπαδῶν ὅλων τῶν θρησκευμάτων καί τῶν μειονοτήτων.

Μετά τήν συζήτησιν ἀνεγνώσθη καί ἐνεκρίθη ἀνακοινωθέν, ἔχον εἰς τήν ἀραβικήν ὡς ἕπεται: (βλ. ἡλεκτρονικόν σύνδεσμον arab).

Τό περιεχόμενον αὐτοῦ ἐν συνοπτικῇ μεταφράσει εἰς τήν Ἑλληνικήν ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Ἡ Ἱερουσαλήμ εἶναι ἡ πόλις ἐκείνη, εἰς τήν ὁποίαν ἐσταυρώθη καί εἰς τήν ὁποίαν ἀνέστη ὁ Ἱδρυτής τῆς πίστεως τῶν Χριστιανῶν καί ὁ Ἱδρυτής τῆς Ἐκκλησίας Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Ταύτην ὁ Χριστός ἡγίασε διά τοῦ ἰδίου αἵματος Αὐτοῦ. Ὡς ἐκ τούτου ἡ Ἱερουσαλήμ κέκτηται μεγίστην σημασίαν δι ὅλους τούς Χριστιανούς ἐπιτοπίως καί διεθνῶς ὡς πνευματική πρωτεύουσα αὐτῶν.

Ἡ Ἱερουσαλήμ παραμένει πόλις ἁγία καί διά τά ἄλλα θρησκεύματα, Ἰουδαϊσμόν καί Ἰσλάμ. Ἡ ἁγιότης τῆς Ἱερουσαλήμ ἀποτελεῖ τήν ἀσπίδα προστασίας αὐτῆς ἔναντι τῶν ὁποιωνδήποτε παραχαράξεων τοῦ πληθυσμιακοῦ, θρησκευτικοῦ καί προσκυνηματικοῦ χαρακτῆρος καί καθεστῶτος αὐτῆς.

Ἡ εἰρηνική συμβίωσις τῶν κατοίκων τῆς Ἱερουσαλήμ δύναται νά ἔχῃ ὡς πρότυπον τήν συνθήκην, τήν ὑπογραφεῖσαν μεταξύ τοῦ Πατριάρχου τῶν Ἱεροσολύμων Ἁγίου Σωφρονίου καί τοῦ Χαλίφου Ὀμάρ Χατάμπ.

Τούς ὅρους τῆς συνθήκης ταύτης διεφύλαξε καί διαφυλάσσει ἡ Χασημιτική οἰκογένεια τοῦ βασιλείου τῆς Ἰορδανίας, μάλιστα δέ σήμερον διά τῶν προσπαθειῶν καί τῶν ἐνεργειῶν τοῦ  Μεγαλειοτάτου Βασιλέως Ἀμπντάλλα τοῦ Β’, εἰς τάς ὁποίας συμπαρίστανται εὐγνωμόνως αἱ Χριστιανικαί Ἐκκλησίαι τῶν Ἱεροσολύμων».

Τό κείμενον τοῦτο τοῦ ἀνακοινωθέντος ὑπέγραψαν ἐκ τῶν Ἀρχηγῶν τῶν Ἐκκλησιῶν ἤ ἐκπρόσωποι αὐτῶν, οἱ μετασχόντες εἰς τήν Συνάντησιν εἰς Ἰορδανίαν, ὡς ἕπεται:

 1. Ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος.
 2. Ὁ Ἐπίσκοπος τῆς Ἀγγλικανιῆς Ἐκκλησίας εἰς Ἱεροσόλυμα κ. Σουχέλ Νταουάνη.
 3. Ὁ Ἐπίσκοπος τῆς Λουθηρανικῆς Ἐκκλησίας εἰς Ἱεροσόλυμα κ. Μουνίμπ Γιουνάν.
 4. Ὁ Ἀντιπρόσωπος τῆς Συριακῆς Ἐκκλησίας εἰς Ἱεροσόλυμα  π. Ἐμμανουήλ Ἀλμπανά.
 5. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φιλαδελφείας κ. Βενέδικτος, Πατριαρχικός Ἐπίτροπος ἐν Ἀμμάν.
 6. Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος, Γραμματεύς τοῦ Συμβουλίου.

Πρό τοῦ τέλους τῆς συναντήσεως οἱ ὡς ἄνω ὑπογράφοντες Ἀρχηγοί Ἐκκλησιῶν ἤ Ἐκπρόσωποι αὐτῶν συνέταξαν καί ἀπέστειλαν τηλεγράφημα πρός τόν Βασιλέα τῆς Ἰορδανίας. Εἰς τοῦτο οὗτοι «συγχαίρουν τόν Βασιλέα ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς 64ης ἐπετείου τῆς Ἀνεξαρτησίας τῆς Ἰορδανίας, καί εὔχονται Αὐτῷ, ὅπως διατηρῇ Αὐτόν ὁ Ὕψιστος ἐν ὑγιείᾳ, δυνάμει καί εὐσταθείᾳ διά τήν προστασίαν τῆς εὐνομίας καί τῆς εἰρήνης τῆς χώρας Αὐτοῦ καί εὐχαριστοῦν Αὐτῷ διά τήν προστασίαν τῶν Χριστιανῶν τοῦ Βασιλείου τῆς Ἰορδανίας καί τῶν δικαιωμάτων αὐτῶν εἰς τά Πανάγια Προσκυνήματα τῆς Ἁγίας Γῆς, ἰδίᾳ δέ τῶν Ἱεροσολύμων.

Εἰς τούς μετασχόντας εἰς τήν συνάντησιν παρέθεσε ἐν συνεχείᾳ γεῦμα ὁ Μακαριώτατος.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder