1

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

Ὁ Πρόεδρος τῶν Τ.Ε.Ι. Καβάλας κ. Δημήτριος Ἐμμανουλούδης καί ὁ Ἀντιπρόεδρος αὐτῶν κ. Δημήτριος Μπαντέκας μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ ἦλθον εἰς τήν Ἁγίαν Πόλιν καί ἐπεσκέφθησαν τήν Α.Θ.Μ. τόν Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον ὡς προσκεκλημένοι Αὐτοῦ. Οὗτοι ἔλαβον μέρος εἰς τήν ἑορτήν τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως τήν Δευτέραν, 14ην / 27ην Σεπτεμβρίου 2010, τήν ἑπομένην δέ, Τρίτην, 15ην /28ην Σεπτεμβρίου 2010, ἐπεσκέφθησαν τήν Α.Θ.Μ. εἰς τό Πατριαρχεῖον.

Οἱ ἐν λόγῳ ἐκπρόσωποι τῶν Τ.Ε.Ι. Καβάλας ἐπέδειξαν εἰς τόν Μακαριώτατον τό ἑτοιμασθέν ὑπ’ αὐτῶν CD μετά τῶν κυριωτέρων προσκυνημάτων καί τῶν κυριωτέρων Μοναστηριῶν τοῦ Πατριαρχείου ἐντός τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων, τό ὁποῖον θά διατίθεται δωρεάν διά τήν δέουσαν προβολήν τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.