1

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΘΙΟΠΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν μεσημβρινήν ὥραν τῆς Τετάρτης, 21ης Ἰουλίου / 3ης Αὐγούστου 2016, ἐκπρόσωποι τῆς Κοπτικῆς καί Αἰθιοπικῆς Ἐκκλησίας εἰς τά Ἱεροσόλυμα συνηντήθησαν εἰς τό Πατριαρχεῖον.

Οἱ ἐκπρόσωποι οὗτοι ἦσαν ὁ Κόπτης Ἀρχιεπίσκοπος εἰς Ἱεροσόλυμα Σεβασμιώτατος Ἀντώνιος καί ὁ Ἀρχηγός τῆς Αἰθιοπικῆς Ἐκκλησίας εἰς Ἱεροσόλυμα Σεβασμιώτατος Ἀββακούμ καί αἱ Συνοδεῖαι αὐτῶν, τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας Ἀρχιερεῖς ἐξ Αἰγύπτου, ὡς καί οἱ ἐκπρόσωποι τῆς Αἰγυπτιακῆς καί τῆς Αἰθιοπικῆς Πρεσβείας εἰς τό Τέλ Ἀβίβ.

῾Η συνάντησις αὕτη ἔλαβε χώραν τῇ πρωτοβουλίᾳ καί τῆς προσκλήσει τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, προκειμένου νά ἀρχίσῃ διάλογος διά τήν ἐπίλυσιν τοῦ χρονίου καί ὀξυτάτου προβλήματος καθεστῶτος καί κατοικίας, ὑφισταμένου μεταξύ τοῦ Κοπτικοῦ καί Αἰθιοπικοῦ μοναστηρίου, συνεχομένης τά ὁποῖα συνέχονται μεταξύ αὐτῶν προσκεκολλημένα εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως ἀνατολικῶς καί εἰς τήν Μονήν τοῦ Ἀβραάμ βορείως.

Εἰς τήν συνάντησιν ταύτην ὁ Μακαριώτατος προσεφώνησε διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως ἀγγλιστί, ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον:

https://en.jerusalem-patriarchate.info/2016/08/03/25579

Εἰς ταύτην ὁ Μακαριώτατος καί ὑπεγράμμισε τήν ἀνάγκην τῆς ὑπερβάσεως τῶν ψυχολογικῶν ἐμποδίων διά τήν κατάρριψιν τῶν τειχῶν τῶν διαφορῶν πρός ἔναρξιν διαλόγου, ἀποσκοποῦντος εἰς συμφιλίωσιν καί συνδιαλλαγήν καί ἐπίλυσιν τοῦ προβλήματος.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/KTVM4tgML4I