1

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΝ.

Ἐν τῇ Ἁγίᾳ Πόλει Ἱερουσαλήμ, τῇ 11ῃ Ἰουλίου 2011.

Ἐξοχώτατον

κ. Δημήτριον Χριστόφιαν

Πρόεδρον Κυπριακῆς Δημοκρατίας

Εἰς Λευκωσίαν

Ἐξοχώτατε,

 Θλίψει πολλῇ συνεσχέθημεν, πληροφορηθέντες τήν ἀπώλειαν ἀθῲων ἀνθρωπίνων ζωῶν, ὡς ἐκ τοῦ τραγικοῦ ἀτυχήματος, ἐπισυμβάντος εἰς τήν Ναυτικήν Βάσιν Ζυγίου.

 Διαπύρους ἀναπέμποντες ἱκετηρίους δεήσεις τῷ Σωτῆρι ἡμῶν Χριστῷ ἀπό τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ, τόπου τῆς ἑκουσίου Αὐτοῦ θυσίας ὑπέρ τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν θυμάτων, ἐκφράζομεν τῇ Ὑμετέρᾳ λίαν περισπουδάστῳ Ἡμῖν Ἐξοχότητι ὁλόθυμον τήν συμπαράστασιν Ἡμῶν τε καί συμπάσης τῆς Ἁγιοταφιτικῆς ἡμῶν Ἀδελφότητος, εὐχόμενοι, ὅπως μή συμβῶσιν εἰς τό μέλλον παρόμοια ἀτυχήματα, διά τῶν ὁποίων προσβάλλεται καί διακυβεύεται τό θεῖον δῶρον τῆς ζωῆς.

 Ἐφ’ οἷς, δεόμεθα τοῦ Κυρίου ἀπό τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Αὐτοῦ Τάφου, ὅπως ἐνισχύῃ τήν Ὑμετέραν Ἐξοχότητα, πρός περαιτέρω ἐπιτέλεσιν τῶν ὑψηλῶν Αὐτῆς καθηκόντων,   διατελοῦμεν.

 Ἐν τῇ Ἁγίᾳ Πόλει Ἱερουσαλήμ ‚ϐιαʹ Ἰουνίου κη΄. 

Τῆς Ὑμετέρας  Τετιμημένης Ἐξοχότητος

Διάπυρος πρός Κύριον Εὐχέτης,

ΘΕΟΦΙΛΟΣ   Γ΄

Πατριάρχης Ἱεροσολύμων