1

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟΝ

Ἐπί τῇ τεσσαρακονθημέρῳ πρός Κύριον ἐκδημίᾳ τοῦ μακαριστοῦ καθηγητοῦ Κωνσταντίνου Μανάφη τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἐκφράζει τά βαθέα συλλυπητήρια αὐτοῦ εἰς τήν ἐρίτιμον σύζυγον αὐτοῦ, τήν θυγατέρα αὐτοῦ καί τούς στενούς Ἀκαδημαϊκούς συνεργάτας αὐτοῦ καί δηλοῖ ὅτι ὁ μεταστάς πρός Κύριον ἀνεδείχθη διά τοῦ ἔργου αὐτοῦ ὡς διακεκριμένος Βυζαντινολόγος εἰς τό τμῆμα Βυζαντινῶν Σπουδῶν τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, διατελέσας καθηγητής καί Ἁγιοταφιτῶν φοιτητῶν Πατέρων, στενός συνεργάτης τῆς Βιβλιοθήκης τοῦ Πατριαρχείου, ἀνταλλάσσων καί τήν «Ἐπετηρίδα Βυζαντινῶν Σπουδῶν» μετά τοῦ περιοδικοῦ «Νέα Σιών».

Τό Πατριαρχεῖον δέεται ἀπό τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἐν χώρᾳ ζώντων.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας