1

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΓΛΑΥΚΟΝ ΚΛΗΡΙΔΗΝ

(Ἱερουσαλήμ, 17 Νοεμβρίου 2013).

Ἐξοχώτατε,

Μετά λύπης πολλῆς, οὐχ ἧττον ὅμως λύπης ἐν Χριστῷ, τῷ διά τοῦ σταυροῦ νικήσαντι τόν θάνατον, ἐπικοινωνοῦμεν διά τῶν Πατριαρχικῶν Ἡμῶν Γραμμάτων τούτων μετά τῆς Ὑμετέρας λίαν ἀγαπητῆς καί τετιμημένης Ἡμῖν Ἐξοχότητος, ἵνα συλλυπηθῶμεν Αὐτήν καί δι’ Αὐτῆς τήν σεβαστήν κυβέρνησιν Αὐτῆς καί πάντα τόν πολύπαθον Κυπριακόν λαόν ἐπί τῇ εἰς Κύριον ἐκδημίᾳ τοῦ πρῴην Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας ἀειμνήστου Γλαύκου Κληρίδη.

Ὁ πλήρης ἡμερῶν ἐκλιπών πρῴην Πρόεδρος ἀναγνωρίζεται διεθνῶς  ὡς ἀγωνιστής  Ἑλληνοκύπριος  πατριώτης, προσοντοῦχος καί διορατικός πολιτικός ἡγέτης, ἐντάξας τήν Κυπριακήν Δημοκρατίαν εἰς τήν Εὐρωπαϊκήν Ἕνωσιν, ἀνυποχωρήτως ἐργασθείς διά τήν ἐπανένωσιν αὐτῆς, ἐμπράκτως δέ στηρίξας τό ἡμέτερον παλαίφατον Πατριαρχεῖον τῶν Ἱεροσολύμων.

Συμμετέχοντες εἰς τό πένθος τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ ἐπί τῷ θανάτῳ τοῦ λίαν προσφιλοῦς αὐτῷ καί δημοφιλεστάτου Προέδρου καί προσευχόμενοι ἀπό τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου, ὅπως Κύριος ὁ Θεός ἀναπαύσῃ  τήν ψυχήν αὐτοῦ ἐν χώρᾳ  ζώντων, τήν Ὑμετέραν δέ λίαν τετιμημένην Ἡμῖν Ἐξοχότητα ἐνισχύῃ εἰς τήν ἐπιτυχῆ ὁλοκλήρωσιν τοῦ ἀγῶνος Αὐτῆς πρός δικαίαν ἐπίλυσιν τοῦ πολιτικοῦ προβλήματος τῆς μαρτυρικῆς Μεγαλονήσου Κύπρου, διατελοῦμεν.

Ἐν τῇ Ἁγίᾳ Πόλει Ἱερουσαλήμ  ,βιγ’  Νοεμβρίου  δ΄.

 

Τῆς Ὑμετέρας Τετιμημένης Ἐξοχότητος,

Διάπυρος πρός Κύριον Εὐχέτης,

ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ’

Πατριάρχης Ἱεροσολύμων