1

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΕΠΙ Τῌ ΕΚΔΗΜΙᾼ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΕΡΒΙΑΣ ΚΥΡΟΥ ΠΑΥΛΟΥ.

«Τῷ Ἱερωτάτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ Κετίγνης καί Μητροπολίτῃ Μαυροβουνίου κ. Ἀμφιλοχίῳ, ἀδελφῷ ἐν Κυρίῳ ἀγαπητῷ καί συλλειτουργῷ τῆς Ἡμῶν Μετριότητος, ἀσπασμόν ἅγιον ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

Ἡ περί τή μεσημβρίαν τῆς σήμερον εἰς Ἱεροσόλυμα καταφθάσασα εἴδησις τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου τῆς Σερβίας κυροῦ Παύλου, ἀδελφοῦ καί συλλειτουργοῦ Ἡμῖν γενομένου, ἐνέβαλεν εἰς τήν ψυχήν Ἡμῶν λύπην βαθεῖαν, οὐχ’ ἧττον ὅμως λύπην Κυρίου καί οὐχί λύπην, οἵαν λυποῦνται οἱ μή ἔχοντες ἐλπίδα (Α’ Θεσσ. 4,13).

Ἐν τῇ λύπῃ ταύτῃ, τῇ ὑπερβαινομένῃ διά τῆς πίστεως καί τῆς ἐλπίδος τῆς ἐν Χριστῷ Ἀναστάσεως, ἐδεήθημεν ἅμα τῷ ἀκούσματι τῆς πενθίμου εἰδήσεως ἀπό τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ πολιοῦ ἐκλιπόντος Πατριάρχου, ἀνδρός μεμαρτυρημένου ἐπί ὁσιότητι ζωῆς, ἐπί σοφίᾳ, συνέσει καί συμφιλιωτικῇ διαθέσει, ὁδηγήσαντος τήν ὁλκάδα τῆς ἀδελφῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας διά μέσου συμπληγάδων πετρῶν καί ὀδυνηρῶν ἐθνικῶν κρίσεων εἰς εὐδίους λιμένας καί παραμενοῦντος ἐσαεί συμβόλου ἑνότητος τοῦ Σερβικοῦ ἔθνους.

Ἐκφράζοντες τά βαθέα συλλυπητήρια τῆς Σιωνίτιδος Ἐκκλησίας καί τῆς ἐν αὐτῇ Γεραρᾶς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος τῇ ἀδελφῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ τῆς Σερβίας ἐπί τῇ ὀρφανίᾳ τοῦ πνευματικοῦ αὐτῆς Ποιμένος καί Πατρός, εὐχόμεθα αὐτῇ, ὅπως ἐν εἰρήνῃ καί ἐν ὥραις αἰσίαις φθάσῃ εἰς τήν ἐκλογήν Ποιμένος ἀνταξίου τοῦ μεταστάντος, ἑπομένου τοῖς ἴχνεσιν Αὐτοῦ πρός σωτηρίαν ψυχῶν, τιμήν τοῦ εὐσεβοῦς ἔθνους τῶν Σέρβων καί δόξαν τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ ἡμῶν.

Ἐπί τούτοις κατασπαζόμενοι αὐτήν ἀπό τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου φιλήματι ἁγίῳ, διατελοῦμεν».

Ἐν τῇ Ἁγίᾳ Πόλει Ἱερουσαλήμ ‚ϐθʹ Νοεμβρίου ιε’.

Ἀγαπητός ἐν Χριστῷ Ἀδελφός,

ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ’

Πατριάρχης Ἱεροσολύμων