1

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΕΜΠΗ

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, ἐκφράζει τάς βαθυτάτας αὐτοῦ συλλυπητηρίους εὐχάς πρός τάς οἰκογενείας τῶν θυμάτων τοῦ θανατηφόρου σιδηροδρομικοῦ δυστυχήματος εἰς Τέμπη Νομοῦ Λαρίσης, διά τῶν κάτωθι ἐπιστολῶν τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ΄ πρός τόν Προκαθήμενον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμον καί πρός τόν Πρωθυπουργόν τῆς Ἑλλάδος ἐξοχώτατον κ. Κυριᾶκον Μητσοτάκην, ἐχόντων ὡς ἕπεται:

Ἀριθμ. Πρωτ. 63

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος καί Πρόεδρε τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς ἐν Ἑλλάδι Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ, λίαν ἀγαπητέ ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς Ἡμῶν Μετριότητος Κύριε Ἱερώνυμε. Τήν Ὑμετέραν περισπούδαστον Ἡμῖν Μακαριότητα ἐν φιλήματι ἁγίῳ περιπτυσσόμενοι, ἡδέως προσαγορεύομεν.

Διά τῶν Πατριαρχικῶν ἀδελφικῶν Ἡμῶν Γραμμάτων τούτων, μετ’ ἄλγους ψυχῆς ἐπικοινωνοῦμεν μετά τῆς Ὑμετέρας λίαν Περισπουδάστου Ἡμῖν Μακαριότητος, ἵνα ἐκφράσωμεν τήν βαθεῖαν θλῖψιν καί συμπαράστασιν Ἡμῶν διά τό ἐπισυμβάν εἰς τήν κοιλάδα τῶν Τεμπῶν ἀπροσδόκητον σιδηροδρομικόν  δυστύχημα, ἐν ᾧ ἐφονεύθησαν δεκάδες ἀνθρώπων κυρίως νεαρᾶς ἡλικίας.

Συμμετέχοντες εἰς τό ἐθνικόν πένθος καί συλλυπούμενοι τῇ Ὑμετέρᾳ Μακαριότητι καί τοῖς πενθοῦσι συγγενέσι τῶν θυμάτων, προσευχόμεθα ἀπό τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν φονευθέντων ἐν χώρᾳ ζώντων μετά δικαίων, ἐξ ὕψους παρηγορίας τῶν πενθούντων συγγενῶν αὐτῶν καί ὑπέρ ταχείας ἰάσεως τῶν τραυματισθέντων. Προσέτι δέ ὑψώνομεν χεῖρα ἱκέτιδα τῷ Δεσπότῃ τῶν ὅλων Χριστῷ τῷ Θεῷ ἡμῶν, παρακαλοῦντες Αὐτόν, ὅπως φυλάσσῃ τό Γένος ἡμῶν καί τήν ἀνθρωπότητα ἅπασαν ἀπό «θανάτου, πένθους καί λιμοῦ» (πρβλ. Ἀποκ. 18,8).

Ἐφ’ οἷς, ἀποδιδόντες Αὐτῇ τόν ἐν Κυρίῳ ἀσπασμόν ἀπό τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ,  διατελοῦμεν.

Ἐν  τῇ Ἁγία Πόλει Ἱερουσαλήμ  ͵βκγʹ  Φεβρουαρίου  ιζ΄.

Τῆς Ὑμετέρας Πεφιλημένης Μακαριότητος

Ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός

 ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ΄

Πατριάρχης Ἱεροσολύμων

 

Ἀριθμ. Πρωτ. 61

Ἐξοχώτατε,

Μετ’ ἄλγους ψυχῆς ἐπικοινωνοῦμεν μετά τῆς Ὑμετέρας λίαν Τετιμημένης Ἡμῖν Ἐξοχότητος, ἵνα ἐκφράσωμεν τήν βαθεῖαν θλῖψιν καί συμπαράστασιν Ἡμῶν διά τό ἐπισυμβάν εἰς τήν κοιλάδα τῶν Τεμπῶν ἀπροσδόκητον σιδηροδρομικόν  δυστύχημα, ἐν ᾧ ἐφονεύθησαν δεκάδες ἀνθρώπων κυρίως νεαρᾶς ἡλικίας.

Συμμετέχοντες εἰς τό ἐθνικόν πένθος καί συλλυπούμενοι τῇ Ὑμετέρᾳ Ἐξοχότητι καί τοῖς πενθοῦσι συγγενέσι τῶν θυμάτων, προσευχόμεθα ἀπό τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν φονευθέντων ἐν χώρᾳ ζώντων μετά δικαίων, ἐξ ὕψους παρηγορίας τῶν πενθούντων συγγενῶν αὐτῶν καί ὑπέρ ταχείας ἰάσεως τῶν τραυματισθέντων. Προσέτι δέ ὑψώνομεν χεῖρα ἱκέτιδα τῷ Δεσπότῃ τῶν ὅλων Χριστῷ τῷ Θεῷ ἡμῶν, παρακαλοῦντες Αὐτόν, ὅπως φυλάσσῃ τό Γένος ἡμῶν καί τήν ἀνθρωπότητα ἅπασαν ἀπό «θανάτου, πένθους καί λιμοῦ» (πρβλ. Ἀποκ. 18,8).

Ἐπί δέ τούτοις, ἐπιδαψιλεύοντες τῇ Ὑμετέρᾳ Ἐξοχότητι τάς Πατριαρχικάς Ἡμῶν εὐχάς καί εὐλογίας ἀπό τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου, διατελοῦμεν.

Ἐν τῇ Ἁγίᾳ Πόλει Ἱερουσαλήμ  ͵βκγ΄  Φεβρουαρίου  ιζ΄.

Τῆς Ὑμετέρας Τετιμημένης Ἐξοχότητος

Διάπυρος πρός Κύριον Εὐχέτης,

 ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ΄

Πατριάρχης Ἱεροσολύμων