1

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ Τῼ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤῼ ΕΠΙ ΤΗ ΕΚΔΗΜΙᾼ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΑΥΤΟΥ

Τήν Δευτέραν, 9/22-6-2009, ὁ Πρέσβυς τῆς Ἰορδανίας εἰς τήν Παλαιστινιακήν Αὐτονομίαν κ. Γιάχγια Ἀλ-Καράλε ἐπεσκέφθη τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον τόν Γ’ καί ἐξέφρασεν Αὐτῷ τά συλλυπητήρια αὐτοῦ ἐξ ὀνόματος τοῦ Ἐξοχωτάτου πρίγκιπος τῆς Ἰορδανίας Ἐμίρη Γάζη Ἴμπν-Μουχάμαδ ἐπί τῇ ἐκδημίᾳ τῆς μακαριστῆς μητρός Αὐτοῦ ὑπέρενενηκοντούτιδος εὐσεβοῦς προσκυνητρίας Τρισεύγενης, τήν παρελθοῦσαν Πέμπτην,  5/18 Ἰουνίου.

Ὁ Μακαριώτατος παρεκάλεσε τόν Πρέσβυν, ὅπως διαβιβάσῃ τάς εὐχαριστίας Αὐτοῦ τῷ πρίγκιπι καί τάς εὐχάς Αὐτοῦ διά τήν εἰρήνην, πρόοδον καί εὐημερίαν τῆς χώρας τῆς Ἰορδανίας.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ἐγένετο συζήτησις διά τάς ἁρμονικάς σχέσεις τοῦ Πατριαρχείου μετά τῆς Ἰορδανίας, διά τήν συμβίωσιν καί συνεργασίαν τοῦ Παλαιστινιακοῦ λαοῦ μετά τοῦ Ἰορδανικοῦ καί διά τήν σημαντικήν συμβολήν τῆς Ἰορδανίας εἰς τήν εἰρηνευτικήν διαδικασίαν εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν.

Ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσε τῷ Πρέσβει βιβλίον τοῦ κ. Παναγιώτου Βοκοτοπούλου με περιγραφάς καί ἀπεικονίσεις τῶν θησαυρῶν τῆς Κεντρικῆς Βιβλιοθήκης τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί μετάλλιον κοπέν παρά τοῦ Πατριαρχείου ἐπί τῇ συμπληρώσει 2.000 ἐτῶν χριστιανοσύνης.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder