1

ΣΥΓΚΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΑΜΜΑΝ ΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ.

Τήν Πέμπτην, 7ην / 20ήν Ἰανουαρίου 2011, ἔλαβε χώραν εἰς τό Ἀμμάν τῆς Ἰορδανίας συνάντησις τῶν Ἀρχηγῶν τοῦ Συμβουλίου τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν εἰς Ἰορδανίαν, τοῦ  συσταθέντος ὑπό τῆς Α.Μ. τοῦ Βασιλέως τῆς Ἰορδανίας Ἀμπντάλλα -Ἴμπν Χουσεΐν τοῦ Β’. Εἰς τήν συνάντησιν αὐτήν ὑπό τήν Προεδρίαν τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, συμμετέσχον ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Συριακῆς Ἐκκλησίας εἰς Ἱεροσόλυμα Σεβασμιώτατος Μάλκι Σεβέριος Μουράντ, ὁ Ἐπίσκοπος τῆς Λουθηρανικῆς Ἐκκλησίας εἰς Ἱεροσόλυμα Σεβασμιώτατος Μουνίμπ Γιουνάν, ὁ Ἐπίσκοπος τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας εἰς Ἱεροσόλυμα Σεβασμιώτατος Σουχέλ Νταουάνη, ὁ π. Ἀντώνιος Σούπκη, ἱερεύς τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας εἰς Ἀμμάν τῆς Ἰορδανίας, ὁ π. Τζώρτζ Σιχάν, ἱερεύς τῆς Μαρωνιτικῆς Ἐκκλησίας εἰς Ἀμμάν τῆς Ἰορδανίας, ὁ Μητροπολίτης Φιλαδελφείας κ. Βενέδικτος καί ἐν ταὐτῷ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος εἰς Ἀμμάν τῆς Ἰορδανίας, ὁ Γέρων Ἀρχιγραμματεύς, Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος, ὡς συνοδοί τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων, ὁ Πανοσιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος, Γενικός Γραμματεύς τοῦ ἐν λόγῳ Συμβουλίου, ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Ἱερώνυμος, ἡγούμενος ἐν Φχές τῆς Ἰορδανίας καί Ἀντιπρόεδρος τῆς Οἰκονομικῆς Ἐπιτροπῆς καί ὁ π. Ἐμμανουήλ Ἀλμπάνη, ἱερεύς τῆς Συριακῆς Ἐκκλησίας εἰς Ἀμμάν τῆς Ἰορδανίας. Ἀπόντες ἐκ τῆς συναντήσεως ταύτης ἦσαν οἱ Ἀντιπρόσωποι τῆς Ἀρμενικῆς, τῆς Λατινικῆς καί τῆς Οὐνιτικῆς Ἐκκλησίας.

Τά θέματα, τά ὁποῖα συνεζητήθησαν εἰς τήν ἐν λόγῳ συνάντησιν, συμφώνως πρός τήν ἡμερησίαν διάταξιν ἦσαν κατ’ἀρχάς:

Tό Ἀνακοινωθέν τοῦ ἐν λόγῳ Συμβουλίου, τό ἐκδοθέν ἐπί τῇ ἐπισκέψει τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἰορδανίας κ. Σαμήρ Ριφάϊ τήν Δευτέραν, 14ην /27ην Δεκεμβρίου 2010, εἰς τήν Μητρόπολιν τοῦ Πατριαρχείου ἐν Ἀμμάν, ἔνθα οὗτος ηὐχήθη εἰς τούς συγκληθέντας ἐκεῖ Ἀρχηγούς τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν εἰς Ἰορδανίαν ἐξ ὀνόματος τοῦ Βασιλέως τῆς Ἰορδανίας Ἀμπντάλλα-Ἴμπν Χουσεΐν τοῦ Β’ ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων καί τοῦ Νέου Ἔτους καί ἐπί τῇ συναντήσει αὐτῶν τήν ἑπομένην μετ’ Αὐτοῦ τοῦ Βασιλέως, Ὅστις ἐξέφρασε τήν διάθεσιν Αὐτοῦ νά ὑποστηρίξῃ τό εἰρηνευτικόν καί συμφιλιωτικόν ἔργον τῶν Ἐκκλησιῶν ἐναντίον τοῦ θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ καί τῆς βίας ἐν ὀνόματι τῆς θρησκείας.

Εἰς τό ἀνακοινωθέν τοῦτο τονίζεται ἡ μεγάλη σημασία τῆς Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων οὐχί ὡς πόλεως ἀποκλειστικῆς διά θρησκείαν τινὰ ἤ ἔθνὸς τι, ἀλλ’ ὡς πόλεως ἁγίας, ἀνοικτῆς παραμενούσης διά τάς τρεῖς μονοθεϊστικάς θρησκείας, δι’ ὅλους τούς ὀπαδούς αὐτῶν καί ἡ ὑποχρέωσις τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν νά προστατεύουν τόν χαρακτῆρα τοῦτον τῶν Ἱεροσολύμων ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ Βασιλέως καί τῆς Ἰορδανικῆς Κυβερνήσεως. Τό πλῆρες κείμενον τοῦ ἀνακοινωθέντος τούτου παρατίθεται κάτωθι ἀραβιστί:

Ἐν συνεχείᾳ εἰς τήν παροῦσαν συνάντησιν ἀπεφασίσθη ὅπως:

  1. Τά ὀνόματα τῶν Ἐκπροσώπων τῶν Ἐκκλησιῶν εἰς τό Συμβούλιον καί αἱ ἀποφάσεις αὐτῶν ἀποστέλλωνται εἰς τούς ἁρμοδίους παράγοντας τῆς Ἰορδανικῆς Κυβερνήσεως.
  2. Τό Συμβούλιον βεβαιώσῃ τήν παρουσίαν τῶν Ἐκπροσώπων αὐτοῦ εἰς συνάντησιν, μέλλουσαν νά λάβῃ χώραν τήν 2αν Φεβρουαρίου  2011,  εἰς τόν τόπον τῆς Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου εἰς τόν Ἰορδάνην ποταμόν ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Χασημικοῦ Βασιλείου.
  3. Ἐξετασθῇ ἐάν θά ὑπάρξῃ ἡ Ἑβδομάς Προσευχῆς τῶν Ἐκκλησιῶν ὑπέρ τῆς εἰρήνης ἀπό 10ης ἕως 25ης Ἰανουαρίου 2011.
  4. Καταδικασθῶσιν αἱ ἐπιθέσεις εἰς βάρος τῶν Ἐκκλησιῶν εἰς τό Ἰράν καί τήν Αἴγυπτον καί ἀποσταλῇ εἰς τόν Πατριάρχην τῶν Κοπτῶν εἰς Ἀλεξάνδρειαν  Μακαριώτατον Σενοῦντα, συλλυπητήριον τηλεγράφημα συμπαραστάσεως καί μεταβῇ ἀποστολή ἐξ ὀνόματος τοῦ Συμβουλίου εἰς τήν Κοπτικήν Ἐκκλησίαν καί τήν Αἰγυπτιακήν Κυβέρνησιν. Ἐπί τούτοις, συνετάχθη τηλεγράφημα, προκειμένου νά ἀποσταλῇ εἰς τόν Πατριάρχην τῶν Κοπτῶν εἰς τήν Ἀλεξάνδρειαν Μακαριώτατον Σενοῦντα καί ἠκολούθησε γεῦμα.

Τό κείμενον τοῦ τηλεγραφήματος ἔχει εἰς ἑλληνικήν μετάφρασιν ὡς ἕπεται:

«Πρός τήν Αὑτοῦ Μακαριότητα, τόν Πάπαν καί Πατριάρχην Ἀλεξανδρείας κ. Σενοῦντα τόν Γ΄, τῆς Ἕδρας τοῦ Ἁγίου Μάρκου.

Τά μέλη τοῦ Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν συνήχθησαν εἰς Ἰορδανίαν ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Μεγαλειοτάτου Βασιλέως Ἀμπντάλλα -Ἰμπν Χουσεΐν τοῦ Β ’-ὁ Θεός νά διαφυλάττῃ καί νά προστατεύῃ Αὐτόν- καί ὑπό τήν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου τοῦ Γ’ καί τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιερέων τῶν Προκαθημένων εἰς Ἰορδανίαν καί τῶν Ἱερέων, τήν πρωΐαν τῆς  Πέμπτης, 20ῆς Ἰανουαρίου 2011, καί συνεζήτησαν διά τά θλιβερά γεγονότα, τά ὁποῖα συνέβησαν εἰς τήν Αἴγυπτον καί πρό πάντων δι’ ὅσα συνέβησαν εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῶν δύο Ἁγίων εἰς Ἀλεξάνδρειαν. Ἡμεῖς καταδικάζομεν τό ἔγκλημα τοῦτο, τό ὁποῖον διέπραξαν μερικοί ἀσεβεῖς καί συλλυπούμεθα τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας, τά ὁποῖα ἀνεδείχθησαν μάρτυρες.

Δηλοῦμεν ὅτι ἡ Κοπτική Ἐκκλησία εἶναι Ἐκκλησία ἁγίων καί μαρτύρων καί συμπαριστάμεθα εἰς αὐτήν, συλλυπούμενοι βαθέως καί προσευχόμενοι δι’ Ὑμᾶς, καί  δι’ ὅλον τόν Κοπτικόν λαόν. Ἐπίσης προσευχόμεθα διά τούς ἀσθενεῖς καί τούς πληγέντας, ἵνα ἀναψύξῃ αὐτούς ὁ Κύριος διά τῆς θεραπείας καί προσευχόμεθα, ἵνα ἐπιδαψιλεύσῃ ὁ Κύριος τήν εἰρήνην Αὐτοῦ, διά νά ἐπικρατήσῃ εἰρηνική συμβίωσις εἰς ὅλον τόν Αἰγυπτιακόν λαόν. Ὁ Παντοδύναμος Κύριος, ὁ προστατεύων τήν ἀγωνιζομένην Ἐκκλησίαν Αὐτοῦ, ἔστω μεθ’ Ὑμῶν.

Ὁ Πρόεδρος τοῦ Συμβουλίου

Θεόφιλος ὁ Γ΄

Πατριάρχης τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ, Παλαιστίνης καί Ἰορδανίας».

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.