1

ΣΥΓΚΛΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Μ.Α.

Τήν 9ην καί 10ην / 22αν καί 23ην Ἰανουαρίου 2015, συνῆλθεν εἰς τό ἐν Marriott ξενοδοχεῖον παρά τήν Νεκράν Θάλασσαν ἡ Ἐκτελεστική Ἐπιτροπή τοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς (Σ.Ε.Μ.Α.).

Εἰς τήν Ἐκτελεστικήν ταύτην Ἐπιτροπήν συμμετέσχον οἱ Ἀρχηγοί ἤ οἱ  Ἐκπρόσωποι Ἀρχηγῶν τῶν τεσσάρων Οἰκογενειῶν, τῶν ἀποτελουσῶν τό Σ.Ε.Μ.Α, ἤτοι τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς, (Πατριαρχεῖον Ἀλεξανδρείας, Πατριαρχεῖον Ἀντιοχείας, Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, Ἐκκλησία τῆς Κύπρου), τῆς Προχαλκηδονίου (Ἀρμενικῆς, Κοπτικῆς, Συριανικῆς), τῆς Λατινικῆς καί τῆς Εὐαγγελικῆς.

Πρόεδρος τῆς Ὀρθοδόξου Οἰκογενείας εἰς τήν Ἐκτελεστικήν ταύτην Ἐπιτροπήν ἦτο ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ ἐν Φχές ἡγουμένου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱερωνύμου.

Ἐκ τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἐκτελεστικῆς ταύτης Ἐπιτροπῆς κρίνονται ὡς ἄξια μνείας εἰς τήν ἱστοσελίδα τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἐναρκτήριος προσφώνησις τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, ἔχουσα ὡς ἕπεται ἀγγλιστί, ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον: https://en.jerusalem-patriarchate.info/2015/01/22/11624

Ὡσαύτως προσεφώνησε καί ὁ Συροκαθολικός Πατριάρχης τοῦ Λιβάνου Σεβασμιώτατος Ἰγνάτιος Γιουνάν, ὑπογραμμίζων τά εἰς τό Ἰράκ κυρίως καί εἰς ὅλην τήν Μέσην Ἀνατολήν λαμβάνοντα χώραν φαινόμενα βίας εἰς βάρος τῶν Χριστιανῶν καί ἄλλων ἀθῴων συμπολιτῶν αὐτῶν. Ὡσαύτως προσεφώνησε καί ὁ Λουθηρανός Ἐπίσκοπος εἰς τά Ἱεροσόλυμα Σεβασμιώτατος κ. Μουνίμπ Γιουνάν, ἐπισημαίνων τήν σημασίαν τῆς συναντήσεως ταύτης τῶν Ἐκκλησιῶν ἐπί τό αὐτό καί δή εἰς τόν τόπον, εἰς τόν ὁποῖον συνέβη τό γεγονός τῆς Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου εἰς τόν Ἰορδάνην ποταμόν καί μάλιστα εἰς μίαν ἐποχήν ἀκροτήτων εἰς βάρος ἀθῴων ἀνθρώπων, διιερωτώμενος πῶς τό Σ.Ε.Μ.Α. θά δυνηθῇ νά ἀναχαιτίσῃ τά βίαια γεγονότα ταῦτα καί νά εὕρῃ τήν ἱσορροπίαν εἰς τό ἐρώτημα ἀναμέσον τῆς ἐλευθερίας τῆς θρησκείας καί τῆς ἐλευθερίας ἐκφράσεως τῆς γνώμης.

Μετά τάς προσφωνήσεις ταύτας, ἀνέγνωσε τήν ἀναφοράν / report αὐτοῦ ὁ Ἀναπληρωτής Γενικός Γραμματεύς του Σ.Ε.Μ.Α. πατήρ Τζαλάχ Μισέλ, ἔχουσαν ὡς ἕπεται ἀγγλιστί, ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον: https://en.jerusalem-patriarchate.info/2015/01/23/11616

Ἀξία μνήμης καί ἀναφορᾶς εἰς τήν ἱστοσελίδα τοῦ Πατριαρχείου κρίνεται ἐπίσης καί ἡ παρουσίασις ὑπό τῆς κας Οὐαφά Κσούς, Διευθυντρίας τοῦ Γραφείου τοῦ Πατριαρχείου τοῦ Σ.Ε.Μ.Α εἰς τό Ἀμμάν περί τῆς δραστηριότητος τοῦ ἡμετέρου Γραφείου πρός τούς Συρίους πρόσφυγας εἰς τόν καταυλισμόν Ζάαταρ καί εἰς Ἰρακινούς, (ἴδε σχετικόν βίντεο).

Αἱ ἐργασίαι τῆς διημέρου ταύτης Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Σ.Ε.Μ.Α. ἔληξαν τήν μεσημβρίαν τῆς Παρασκευῆς, 10ης / 23ης Ἰανουαρίου 2015, δι᾽ἀνακοινωθέντος, ἔχοντος ὡς ἕπεται ἀγγλιστί καί ἀραβιστί, ἀνακοινωθησομένου προσεχῶς.

 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/ZLYyCQNOVQY