1

ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Τετάρτην, 7ην /20ήν Ἰανουαρίου 2016, Ἀποστολή τοῦ Ρουμανικοῦ Κοινοβουλίου, ἀποτελουμένη ἐκ τοῦ κ. Libiu Nicolae Dragnea ὡς Προέδρου αὐτῆς καί ἐκ τῆς συζύγου αὐτοῦ κ. Gabriela Firea καί τοῦ κ. Petru Gabriel Vlase και  ὑπό τῆς Πρέσβεως τῆς Ρουμανίας εἰς τό Ἰσραήλ κας Andreea Păstârnac, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τήν Κοινοβουλευτικήν ταύτην Ἀποστολήν ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μακαριότης ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Ὁ ἐπί κεφαλῆς τῆς Κοινοβουλευτικῆς ὁμάδος ταύτης εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ἐξήγησεν εἰς τόν Μακαριώτατον τόν σκοπόν τῆς ἐπισκέψεως αὐτῶν χάριν τῆς δημιουργίας κοινωνικῶν, ἐμπορικῶν καί πολιτικῶν σχέσεων μετά τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ καί ὅτι θεωροῦν ὑποχρέωσιν αὐτῶν νά ἐπισκεφθοῦν τόν Πανάγιον Τάφον καί τιμήν αὐτῶν νά ἐπισκέπτωνται τό Πατριαρχεῖον.

Καλωσορίζων ὁ Μακαριώτατος τήν Κοινοβουλευτικήν ὁμάδα ταύτην, ὑπενθύμισεν τάς ἀγαστάς σχέσεις τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας εἰς τούς μέσαιωνικούς, νεωτέρους καί σημερινούς χρόνους καί ὑπεγράμμισε τήν ἀνάγκην διατηρήσεως τῶν σχέσεων αὐτῶν πρός ὄφελος ἀμφοτέρων τῶν Ἐκκλησιῶν καί τῶν προσκυνητῶν, τῶν προσερχομένων ἐκ Ρουμανίας εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν , τήν ὁποίαν ποιμαντικῶς διαφυλάσσει τό Πατριαρχεῖον.

Ἅμα τῇ ἀνταλλαγῇ τῶν δώρων, ἡ Ρουμανική ἀποστολή, λαβοῦσα τάς εὐχάς τοῦ Μακαριωτάτου, κατηυθύνθη διά προσκύνησιν εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/OtpGgalBFq4