1

Πύλη Εἰδησεογραφίας

Πύλη Εἰδησεογραφίας

null

05/01/2009

ΕΠΑΝΕΚΔΙΔΕΤΑΙ Η ΠΑΛΑΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΦΥΛΛΑΣ ΤΩΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΜΕΤΑ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ ΕΤΗ

Ἀριθμ. Πρωτ. 1265 Τοῖς ἐντευξομένοις Εὐχαριστοῦντες τῷ Βασιλεῖ τῆς Δόξης, Χριστῷ τῷ Θεῷ ἡμῶν, καί μεμνημένοι τῆς ἐντολῆς, ὅπως πάντα τά Αὐτῷ προσφερόμενα...

Περισσότερα

01/01/2009

ΚΟΠΗ ΠΙΤΤΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΤΗΣ ΣΙΩΝ

Κατά τήν πρώτην τοῦ  πολιτικοῦ ἔτους 2009,  ὁ Μακαριώτατος ἔκοψε τήν πρωτοχρονιάτικην βασιλόπιτταν εἰς τήν Πατριαρχικήν Σχολήν τῆς Σιών. Οἱ μαθηταί τῆς...

Περισσότερα

20/12/2008

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΝ Τῌ ΑΓΙᾼ ΒΗΘΛΕΕΜ

Τό Σάββατον 7/20 Δεκεμβρίου 2008 ἐτελέσθη Μικρός Ἁγιασμός ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου εἰς τό ἀνακαινισθέν Παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Γεωργίου παρά τήν Βασιλικήν τῆς...

Περισσότερα

18/12/2008

Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ

Εἰς τήν Παννυχίδα ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς κοιμήσεως τοῦ Ἁγίου Πατρός ἡμῶν Σάββα, ἡμέρᾳ Τετάρτῃ, 4ῃ/17ῃ Δεκεμβρίου ἀφ’ ἑσπέρας, ἕως τῆς πρωΐας τῆς Πέμπτης 5ης...

Περισσότερα

16/12/2008

Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΪΤΟΥ ΔΙΑ ΠΡΩΤΗΝ ΦΟΡΑΝ ΕΚΔΕΔΟΜΕΝΟΣ ΚΑΘ’ ΟΛΟΚΛΗΡΙΑΝ

Ἡ δύσις τοῦ δισχιλιοστοῦ καί ὀγδόου σωτηρίου ἔτους φέρει μίαν ἀκόμη χαρμόσυνον εἴδησιν διά τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα καί ἰδίως τούς ἐν αὐτῇ Σαββαΐτας,...

Περισσότερα

14/12/2008

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ ΕΟΡΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008.

Ἀριθμ. Πρωτ. 1267 ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙῼ* Τῷ Παναγιωτάτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ, ΘΕΟΦΙΛΟΣ  Γ΄ Ἐλέῳ Θεοῦ Πατριάρχης τῆς...

Περισσότερα

Συνοδικαί ἀποφάσεις

null

Ἀνακοινώσεις Ἱστοχώρου

null