1

Πύλη Εἰδησεογραφίας

Πύλη Εἰδησεογραφίας

null

25/05/2009

ΑΝΑΜΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΟΥΡΑΝΩ ΦΑΝΕΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ

Τήν Τετάρτην, 7ην / 20ήν Μαΐου 2009, ἑωρτάσθη εἰς τό Ἑλληνορθόδοξον Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἡ ἀνάμνησις  τοῦ ἐν οὐρανῷ φανέντος σημείου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ...

Περισσότερα

23/05/2009

ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ ΤΟΥ «ΔΟΧΕΙΟΥ» ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

Τό Σάββατον, 11/23-05-09, ἐγένετο ἡ τελετή τοῦ ἁγιασμοῦ διά τά θυρανοίξια τοῦ ἀρχαιολογικοῦ χώρου τοῦ «δοχειοῦ» τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως. Ὁ χῶρος οὗτος...

Περισσότερα

21/05/2009

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

Εἰς τήν πόλιν Νεάπολιν (Nablus) τῆς Σαμαρείας, μεταξύ τῶν ὀρέων Γαριζίν και Γεβάλ, εὑρίσκεται τό Φρέαρ τοῦ Ἰακώβ. Τοῦτο κατά τόν ἀοίδιμον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων...

Περισσότερα

15/05/2009

Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΡΩΜΗΣ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΥ ΧVI ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΓΗΝ

Τήν 2.12.2008 ὁ Ἀποστολικός Δελεγᾶτος, ἀντιπρόσωπος τοῦ Πάπα εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, Msgr. Antonio Franco, ἐπεσκέφθη τήν Α.Θ.Μ. τόν Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον τόν Γ’ καί...

Περισσότερα

15/05/2009

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΜΟΠΟΛΙΝ ΤΟΥΡΑΝ

Δυτικῶς τῆς πόλεως καί τῆς λίμνης τῆς Τιβεριάδος καί πολύ πλησίον τῆς Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας εὑρίσκεται ἡ κωμόπολις Τουράν με 10.000 χιλιάδες κατοίκων περίπου,...

Περισσότερα

13/05/2009

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩιΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΩΝ Η.Π.Α. κ. ΤΖΙΜ ΚΑΡΤΕΡ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Κατά τάς τελευταίας ταύτας ἡμέρας ὁ πρῴην Πρόεδρος τῶν Η.Π.Α Ἐξοχώτατος κ. Τζίμ Κάρτερ εὑρίσκεται εἰς ἐπίσκεψιν εἰς τό Κράτος τοῦ Ἰσραήλ, τήν Παλαιστινιακήν...

Περισσότερα

Συνοδικαί ἀποφάσεις

null

Ἀνακοινώσεις Ἱστοχώρου

null