1

Πύλη Εἰδησεογραφίας

Πύλη Εἰδησεογραφίας

null

07/04/2010

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΣΤΟΝ “ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ”

Ἀποσπάσματα συνέντευξης τοῦ Πατριάρχη Ἱεροσολύμων Θεόφιλου Γ’ στή Νάνσια Κωσταρά γιά τόν «Ἐλεύθερο Τύπο» . -Μακαριώτατε, ποιές εἶναι οἱ σχέσεις...

Περισσότερα

06/04/2010

ΠΑΣΧΑΛΙΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 2010

Τήν Τρίτην, 24ην Μαρτίου/6ην Ἀπριλίου 2010, τρίτην ἡμέραν  τοῦ Πάσχα, ὁ Μακαριώτατος καί ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης ἐδέχθησαν εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Θρόνου τοῦ...

Περισσότερα

06/04/2010

100ΕΤΗΡΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ KAISERIN AUGUSTE VICTORIA

Ἐπί τῇ συμπληρώσει 100ετηρίδος προσκυνηματικοῦ ἔργου ὑπό τοῦ  Ἱδρύματος “Kaiserin Auguste Victoria – Foundation” ἐπί τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν εἰς Ἱεροσόλυμα εἶχε κατ’ αὐτάς...

Περισσότερα

05/04/2010

ΔΕΥΤΕΡΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Δευτέραν ἡμέραν τοῦ Πάσχα, 23ην Μαρτίου / 5ην Ἀπριλίου 2010, ἑωρτάσθη μέ ἰδιαιτέραν λαμπρότητα, ἀλλά καί τήν ἁρμόζουσαν Ὀρθόδοξον σταυροαναστάσιμον κατάνυξιν...

Περισσότερα

04/04/2010

ΘΕΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2010 ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν νύκτα τῆς  Ἀναστάσεως ἐτελέσθη λαμπρῶς εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως ἡ θ. Λειτουργία εἰς αὐτόν τοῦτον τόν Ζωοδόχον Τάφον τοῦ Κυρίου, ἐν ᾧ ἐτάφη...

Περισσότερα

03/04/2010

Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ 2010

Κατά τάς ὥρας τῆς πρωΐας τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, 21ης Μαρτίου / 3ης Ἀπριλίου 2010, οἱ Ἁγιοταφῖται Πατέρες  καί ἡ  Ἰσραηλινή Ἀστυνομία προέβαινον εἰς τάς...

Περισσότερα

Συνοδικαί ἀποφάσεις

null

Ἀνακοινώσεις Ἱστοχώρου

null