ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΟΡΤΩΝ 2019

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΟΡΤΩΝ 2019- Draft

null

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΝ“Πάντα εὐσχημόνως καὶ κατὰ τάξιν γινέσθω”

ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ τοῦ ἔτους 2019 (‚ϐιθ’)

Ἰνδικτιών 12
Ἡλίου κύκλοι: 23
Σελήνης κύκλοι: 3
Σελήνης θεμέλιον: 6
Κρεωφαγίας ἡμέραι 56
Τὸ Τριῴδιον ἄρχεται: 4 Φεβρουαρίου
Ἡ Ἀπόκρεω: 18 Φεβρουαρίου
Ἡ Μεγ. Τεσσαρακοστή ἄρχεται: 26 Φεβρουαρίου
Ὁ Εὐαγγελισμός: Τῇ Δ’ Κυριακῇ τῶν Νηστειῶν
Νομικὸν Φάσκα: 7 Ἀπριλίου
Λατίνων Πάσχα: 8 Ἀπριλίου
ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ: 15 Ἀπριλίου
Ἡ Ἀνάληψις: 24 Μαΐου
Ἡ Πεντηκοστή: 3 Ἰουνίου
Ἡ Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων: 10 Ἰουνίου
Ἡ Νηστεία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων: ἡμέραι 18
Ἡ μνήμη αὐτῶν ἡμέρᾳ: Παρασκευῇ
Παραμονὴ Χριστουγέννων, ἡμέρᾳ: Δευτέρᾳ
Τό Ἅγιον Πάσχα 2020 6 Ἀπριλίου
Τό Τριῴδιον 2020 ἄρχεται: 27 Ἰανουαρίου
Νέον Παλαιόν  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
Ἡμέραι 31, ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 10 καί ἡ νύξ ὥρας 14
14

15

16

17

18

19

1

2

3

4

5

6

Δ

Τ

Τ

Π

Π

Σ

Περιτομή τοῦ Κυρίου, Βασιλείου μεγάλου

Σιλβέστρου πάπα Ρώμης, Θεαγένους ἱερομάρτυρος

Μαλαχίου προφήτου, Γορδίου μάρτυρος

Σύναξις 70 Ἀποστόλων, Θεοκτίστου ὁσίου

Θεοπέμπτου, Θεωνᾶ μαρτύρων, Συγκλητικῆς ὁσίας

ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

21

21

22

23

24

25

26

7

8

9

10

11

12

13

Κ

Δ

Τ

Τ

Π

Π

Σ

Κυρ., Σύναξις τιμίου Προφήτου Προδρόμου

Σύναξις Γεωργίου & Ἰωάννου τῶν Χοζεβιτῶν

Πολυεύκτου μάρτ., Εὐστρατίου ὁσίου, Χοζεβιτῶν ὁσιομαρτύρων

Γρηγορίου ἐπισκόπου Νύσσης, Δομετιανοῦ ἐπισκόπου Μελιτινῆς

Θεοδοσίου τοῦ κοινοβιάρχου

Τατιανῆς, Μερτίου μαρτύρων

Ἐρμύλου, Στρατονίκου μαρτύρων, Μαξίμου Καυσοκαλυβίτου ὁσ.

27

28

29

30

31

1

2

14

15

16

17

18

19

20

Κ

Δ

Τ

Τ

Π

Π

Σ

Κυρ. Μετά τά Φῶτα, Τῶν ἐν Σινᾷ & Ραϊθῷ ἀναιρ. Νίνας ἱεραπ.

Παύλου ὁσίου τοῦ Θηβαίου, Ἰωάννου ὁσίου τοῦ Καλυβίτου

Προσκύνησις τιμίας ἁλύσεως ἀποστόλου Πέτρου

Ἀντωνίου τοῦ μεγάλου

Ἀθανασίου & Κυρίλλου πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας

Μακαρίου Αἰγυπτίου, Μάρκου ἐπισκ. Ἐφέσου τοῦ Εὐγενικοῦ

Εὐθυμίου ὁσίου τοῦ Μεγάλου

3

4

5

6

7

8

9

21

22

23

24

25

26

27

Κ

Δ

Τ

Τ

Π

Π

Σ

Κυρ. ΙΒ’ Λκ. 10 Λεπρῶν, Μαξίμου ὁσίου ὁμολ., Νεοφύτου μάρ.

Τιμοθέου Ἀποστόλου,  Ἀναστασίου ὁσιομάρτυρος τοῦ Πέρσου

Κλήμεντος ἐπισκόπου Ἀγκύρας, Ἀγαθαγγέλου μάρτυρος

Ξένης τῆς ὁσίας, Βαβύλα ἱερομάρτυρος

Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Κων/Πόλεως τοῦ Θεολόγου

Ξενοφῶντος, Μαρίας, Ἀρκαδίου, Ἰωάννου ὁσίων

Ἀνακομιδή λειψάνου Ἰωάννου Χρυσοστόμου

10

11

12

13

28

29

30

31

Κ

Δ

Τ

Τ

Κυρ. ΙΕ’ Λκ. Ζακχ., Ἐφραίμ Σύρου, Παλλαδίου ἐπ. Ἑλενουπόλ.

Ἀνακομιδή λειψάνων ἱερομάρτυρος Ἰγνατίου τοῦ θεοφόρου

3 Ἱεραρχῶν, Βασιλείου Μεγ., Γρηγορίου Θεολ., Ἰωάννου Χρ.

Κύρου & Ἰωάννου τῶν Ἀναργύρων

 

ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ

Μηνός Ἰανουαρίου

ΗΜΕΡ. ΕΩΘ. ΗΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 7

 

14

 

21

 

28

Α’

 

Β’

 

Γ’

 

Δ’

Α’

 

Β’

 

Γ’

 

Δ’

Σύναξις Προδρόμου, Πρ. 19, 1-8

 

Μετά τά Φῶτα, Ἐφ. 4, 7-13

 

Κυρ. ΚΘ’, Κολ. γ’, 4-11

 

Κυρ. ΛΒ’, Α’ Τιμ. δ’, 9-15

Σύναξις Προδρόμου, Ἰω. 1, 29-34

 

Μετά τά Φῶτα, Μτ. 4, 12-17

 

ΙΒ’ Λκ. 10 Λεπρῶν, Λκ. 17, 12-19

 

ΙΕ’ Λκ. Ζακχαίου, Λκ. 19, 1-10

 

Ἱεραί Πανηγύρεις

1. Μεγ. Βασιλείου: Ἱ. Μ. ἁγίου Βασιλείου Παλαιᾶς Πόλεως Ἱεροσολύμων.

5. Παραμονή Θεοφανείων: Ἱ. Μ. Τιμίου Προδρόμου Ἰορδανίτου.

7. Τιμ. Προδρόμου: Ἱ. Μ. Τιμ. Προδρόμου Παλαιᾶς Πόλεως Ἱεροσολύμων

8. Ἁγίου Γεωργίου Χοζεβίτου: Ἱ. Μ. ἁγίου Γεωργίου Χοζεβᾶ.

9. Χοζεβιτῶν ὁσιομαρτύρων: Ἱ. Μ. ἁγίου Γεωργίου Χοζεβᾶ.

11. Ἁγίου Θεοδοσίου: Ἱ. Μ. ἁγίου Θεοδοσίου Κοινοβιάρχου.

16. Ἀπ. Πέτρου: Ἱ. Μ. ἁγίου Νικοδήμου Παλαιᾶς Πόλεως Ἱεροσολύμων.

17. Ἁγίου Ἀντωνίου: Παρεκκλήσιον Ἱ. Μ. ἁγίου Νικολάου Παλαιᾶς Πόλεως Ἱεροσολύμων.

20. Ἁγίου Εὐθυμίου: Ἱ. Μ. ἁγίου Εὐθυμίου Παλαιᾶς Πόλεως Ἱεροσολύμων – Παρεκκλήσιον Ἱ. Μ. ἁγίου Γερασίμου Ἰορδανίτου.

26. Ἁγίου Ξενοφῶντος: Ἱ. Λαύρα ὁσίου Σάββα τοῦ ἡγιασμένου.

27. Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου: Παρεκκλήσιον Ἱ. Μ. Ἀρχαγγέλων Παλαιᾶς Πόλεως Ἱεροσολύμων – Παρεκκλήσιον Ἱ. Λαύρας ὁσίου Σάββα τοῦ ἡγιασμένου.

30. Τριῶν Ἱεραρχῶν: Πατριαρχική Σχολή Ἁγίας Σιών.

*        Α’ Σάββατον μετά τά Φῶτα: Ἱ. Μ. Σαρανταρίου Ὄρους.

*        Κυριακή ΙΒ’ Λουκᾶ (ἐάν τύχῃ): Ἱ. Ναός τῶν Δέκα Λεπρῶν ἐν Μπουρκίν· εἰδ’ ἄλλως ἑορτάζει τήν Κυριακήν πρό τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου.

Νέον Παλαιόν  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019
Ἡμέραι 28, ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 11 καί ἡ νύξ ὥρας 13
14

15

16

1

2

3

Π

Π

Σ

Τρύφωνος μάρτυρος

Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Συμεών τοῦ θεοδόχου, Ἄννης τῆς προφήτιδος

17

18

19

20

21

22

23

4

5

6

7

8

9

10

Κ

Δ

Τ

Τ

Π

Π

Σ

Κυρ. Τελ. & Φαρ. (Ἀρχή Τριῳδ.), Ἰσιδώρου Πηλ., Ἀβραμίου ἱερ.

Ἀγάθης μάρτυρος, Πολυεύκτου πατριάρχου Κων/Πόλεως

Φωτίου Κων/Πόλεως, Βουκόλου Ἱερομάρτυρος

Παρθενίου ἐπισκ. Λαμψάκου, Λουκᾶ ὁσίου τοῦ ἐν τῷ Στειρίῳ

Θεοδώρου μεγαλομάρτυρος τοῦ στρατηλάτου

Νικηφόρου, Μαρκέλλου μαρτ., Παγκρατίου ἐπισκ. Ταυρομενίου

Χαραλάμπους Ἱερομάρτυρος τοῦ θαυματουργοῦ

24

25

26

27

28

1

2

11

12

13

14

15

16

17

Κ

Δ

Τ

Τ

Π

Π

Σ

Κυρ. Ἀσώτου, Βλασίου ἱερομ., Θεοδώρας ὁσίας τῆς Αὐγούστης

Μελετίου ἀρχιεπισκόπου Ἀντιοχείας

Μαρτινιανοῦ ὁσίου, Ἀκύλα & Πρισκίλλης μαρτύρων

Αὐξεντίου, Μάρωνος ὁσίων

Ὀνησίμου ἀποστόλου

Παμφίλου μάρτ. & σύν αὐτῷ, Φλαβιανοῦ πατρ. Κων/Πόλεως

Τῶν Ψυχῶν, Θεοδώρου Τήρων., Μαρκιανοῦ & Πουλχερίας

3

4

5

6

7

8

9

18

19

20

21

22

23

24

Κ

Δ

Τ

Τ

Π

Π

Σ

Κυρ. Ἀπόκρεω, Λέοντος πάπα Ρώμης, Ἀγαπητοῦ ἐπ. Σιναίου

Ἀρχίππου ἀποστόλου, Φιλοθέης ὁσίας τῆς Ἀθηναίας

Λέοντος ἐπισκόπου Κατάνης, Βησσαρίωνος ὁσίου

Τιμοθέου ὁσίου τοῦ ἐν Συμβόλοις, Εὐσταθίου Ἀντιοχείας

Εὕρεσις λειψάνων τῶν ἐν τοῖς Εὐγενίου μαρτύρων

Πολυκάρπου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Σμύρνης

Α’ & Β’ εὕρεσις Τιμίας Κεφαλῆς Προδρόμου

10

11

12

13

25

26

27

28

Κ

Δ

Τ

Τ

Κυρ. Τυρινῆς, Ταρασίου ἀρχιεπισκόπου Κων/Πόλεως

Καθ. Δευτέρα (Ἀρχή Νηστείας), Πορφυρίου ἐπισκόπου Γάζης

Προκοπίου ὁσίου τοῦ Δεκαπολίτου

Βασιλείου ὁσίου τοῦ ὁμολογητοῦ

 

 

ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ

Μηνός Φεβρουαρίου

ΗΜΕΡ. ΕΩΘ. ΗΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 4

11

18

25

Ε’

ΣΤ’

Ζ’

Η’

πλ Α’

πλ. Β’

Βαρύς

πλ. Δ’

ΛΓ’, Τελών. & Φαρ, Β’ Τιμ. 3, 10-15

ΛΔ’ Ἀσώτου, Α’ Κορ. 6, 12-20

Ἀπόκρεω, Α’ Κορ. 8, 8 – 9, 2

Τυρινῆς, Ρωμ. 13, 11 – 14, 4

ΙΣΤ’Λκ. Τελ. & Φαρ., Λκ. 18, 10-14

ΙΖ’ Λκ., Ἀσώτου, Λκ. 15, 11-32

Ἀπόκρεω, Μτ. 25, 31-46

Τυρινῆς, Μτ. 6, 14-21

Ἱεραί Πανηγύρεις

2. Ὑπαπαντή τοῦ Κυρίου: Ἱ. Μ. Παναγίας Σεϊδανάγιας ἐν Ἱεροσολύμοις – Ἱ. Ναός τῆς Ὑπαπαντῆς ἐν Σουαφίε-Ἀμμάν τῆς Ἰορδανίας.

3. Ἁγίου Συμεών τοῦ Θεοδόχου: Ἱ. Μ. ἁγίου Συμεών Καταμόνας Δυτικῆς Ἱερουσαλήμ.

8. Ἁγίου Θεοδώρου: Ἱ. Μ. ἁγίων Θεοδώρων Παλαιᾶς Πόλεως Ἱεροσολύμων.

10. Ἁγίου Χαραλάμπους: Ἱ. Μ. ἁγίου Χαραλάμπους Παλαιᾶς Πόλεως Ἱεροσολύμων.

26. Ἁγίου Πορφυρίου ἐπισκόπου Γάζης: Ἱ. Μ. ἁγίου Πορφυρίου Γάζης.

26. Ἁγίας Φωτεινῆς τῆς Σαμαρείτιδος: Ἱ. Μ. Φρέατος τοῦ Ἰακώβ.

* Τό θαῦμα τῶν Κολλύβων τοῦ ἁγίου Θεοδώρου Α’ Σάββατον Νηστειῶν: Ἱ. Μ. ἁγίων Θεοδώρων Παλαιᾶς Πόλεως Ἱεροσολύμων.

 

Νέον Παλαιόν  ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
Ἡμέραι 31, ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 12 καί ἡ νύξ ὥρας 12
14

15

16

1

2

3

Π

Π

Σ

Εὐδοκίας ὁσιομάρτυρος τῆς ἀπό Σαμαρειτῶν

Α’ Χαιρετισμοί, Ἡσυχίου μάρτυρος τοῦ Συγκλητικοῦ

Θαῦμα Κολλύβ. ἁγ. Θεοδώρου, Θεοδωρήτου, Εὐτροπίου μαρτ.

17

18

19

20

21

22

23

4

5

6

7

8

9

10

Κ

Δ

Τ

Τ

Π

Π

Σ

Κυρ. Α’ Νηστ. Ὀρθοδοξίας, Γερασίμου ὁσίου τοῦ Ἰορδανίτου

Κόνωνος ὁσιομάρτυρος, Μάρκου ὁσίου

Τῶν ἐν Ἀμορίῳ 42 μαρτύρων

Ἐφραίμ, Βασιλέως, Αἰθερίου, Ἐλπιδίου ἱερομαρτύρων

Θεοφυλάκτου ἐπισκ. Νικομηδείας τοῦ ὁμολογητοῦ, Ἑρμοῦ ἀποστ.

Β’ Χαιρετισμοί, 40 Μαρτύρων (Ὀνομαστήρια Α.Θ.Μ.)

Κοδράτου μάρτυρος καί τῶν σύν αὐτῷ

24

25

26

27

28

29

30

11

12

13

14

15

16

17

Κ

Δ

Τ

Τ

Π

Π

Σ

Β’ Νηστ. Γρηγ. Παλαμᾶ, Σωφρονίου, Μεταφ. Ὀνομ. Α.Θ.Μ.

Θεοφάνους τοῦ ὁμολογητοῦ, Γρηγορίου  Διαλόγου

Ἀνακομιδή λειψάνου Νικηφόρου πατριάρχου  Κων/Πόλεως

Βενεδίκτου ὁσίου

Ἀγαπίου μάρτ., Ἀριστοβούλου ἀποστόλου ἐπισκ. Μ. Βρετανίας

Γ’ Χαιρετισμοί, Σαβίνου, Ἰουλιανοῦ μαρ., Χριστοδούλου ὁσίου

Ἀλεξίου ὁσίου ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ

31

1

2

3

4

5

6

18

19

20

21

22

23

24

Κ

Δ

Τ

Τ

Π

Π

Σ

Κυρ. Γ’ Νηστ. Σταυροπροσκυνήσεως, Κυρίλλου  Ἱεροσολύμ.

Χρυσάνθου & Δαρείας μαρτύρων

Τῶν ἐν ἁγίῳ Σάββᾳ ἀναιρεθέντων Ἀββάδων

Ἰακώβου ὁσίου τοῦ ὁμολογητοῦ, Θωμᾶ πατριάρχου Κων/Πόλεως

Βασιλείου ἱερομάρτ. πρεσβυτέρου Ἀγκύρας, Καλλινίκης μάρτ.

Δ’ Χαιρετισμοί, Νίκωνος ὁσιομάρ καί τῶν σύν αὐτῷ 199 μαρτ.

Προεόρτια Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου

7

8

9

10

11

12

13

25

26

27

28

29

30

31

Κ

Δ

Τ

Τ

Π

Π

Σ

Δ’ Νηστ. Ἰωάν. Κλίμακος, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Σύναξις Ἀρχαγγέλoυ Γαβριήλ

Ματρώνης ὁσίας τῆς ἐν Θεσ/νίκῃ

Ἱλαρίωνος ἡγουμ. μονῆς τῆς Πελεκητῆς, Ἡρωδίωνος ἀποστόλου

Μεγάλου Κανόνος, Μάρκου ἱερομ. ἐπισκόπου Ἀρεθουσίων

Ἰωάννου ὁσίου τοῦ Σιναΐτου, συγγραφέως τῆς Κλίμακος

Ἀκαθίστου Ὕμνου, Ὑπατίου ἱερομάρτ. ἐπισκόπου Γαγγρῶν

 

 

ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ

Μηνός Μαρτίου

ΗΜΕΡ. ΕΩΘ. ΗΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
ΜΑΡΤΙΟΣ 4

 

11

 

18

 

25

Θ’

 

Ι’

 

ΙΑ’

 

Α’

Α’

 

Β’

 

Γ’

 

Δ’

Α’ Νηστειῶν, Ἑβρ. 11, 24-26. 32-40

 

Β’ Νηστειῶν, Ἑβρ. 1, 10 – 2, 3

 

Γ’ Νηστειῶν, Ἑβρ. 4, 14 – 5, 6

 

Εὐαγγελισμοῦ, Ἑβρ. 2, 11-18

Α’ Νηστειῶν, Ἰω. 1, 44-52

 

Β’ Νηστειῶν, Μρ. 2, 1-12

 

Γ’ Νηστειῶν, Μρ. 8, 34 – 9, 1

 

Εὐαγγελισμοῦ, Λκ. 1, 24-28

 

Ἱεραί Πανηγύρεις

4. Ἁγίου Γερασίμου: Ἱ. Μ. ἀββᾶ Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου.

18. Ἁγίου Κυρίλλου Ἱεροσολύμων: Ἱ. Μ. ἁγίου Παντελεήμονος & ἁγίου Κυρίλλου Ἱεροσολύμων.

20. Ἁγίων ὁσιομαρτύρων Ἀββάδων: Ἱ. Λαύρα ὁσίου Σάββα τοῦ ἡγιασμένου.

25. Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου: Ἱ. Ν. Εὐαγγελισμοῦ Ναζαρέτ – Καθολικόν Ἱ. Λαύρας ἁγίου Σάββα – Καθολικόν Ἱ. Μ. Σαρανταρίου Ὄρους – Ἱ. Ν. Εὐαγγελισμοῦ ἐν Ἄμπνταλι – Ἀμμάν τῆς Ἰορδανίας – Ἱ. Ν. Εὐαγγελισμοῦ ἐν Ραφίδιᾳ Νεαπόλεως.

26. Σύναξις Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ: Ἱ. Ν. Εὐαγγελισμοῦ Ναζαρέτ.

* Σάββατον Δ΄ Ἑβδομάδος Νηστειῶν: Ἱ. Ναός Τιμίου Σταυροῦ ἐν Ναζαρέτ (Κάσερ ἐλ Μουτράν).

* Σάββατον τοῦ Λαζάρου: Ἱ. Μ. Λαζάρου, Μάρθας καί Μαρίας ἐν Βηθανίᾳ.

Νέον Παλαιόν  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019
Ἡμέραι 30, ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 13 καί ἡ νύξ ὥρας 11
14

15

16

17

18

19

20

1

2

3

4

5

6

7

Κ

Δ

Τ

Τ

Π

Π

Σ

Κυρ. Ε’ Νηστ., Μαρίας ὁσίας τῆς Αἰγυπτίας

Τίτου ὁσίου τοῦ θαυματουργοῦ

Νικήτα ὁσίου τοῦ ὁμολογητοῦ

Γεωργίου ὁσίου τοῦ ἐν Μαλεῷ, Ζωσιμᾶ ὁσίου

Κλαυδίου, Διοδώρου, Σεραπίωνος μαρτ., Παναγιώτου νεομάρτ.

Εὐτυχίου πατρ. Κων/Πόλεως, τῶν ἐν Περσίδι 120 μαρτύρων

Ἔγερ Λαζάρου Καλλιοπίου μ Γεωργίου Μυτιλ, Σάββα  Καλύμν.

21

22

23

24

25

26

27

8

9

10

11

12

13

14

Κ

Δ

Τ

Τ

Π

Π

Σ

Κυρ. τῶν Βαΐων, Ἀγάβου, Ρούφου, Ἀσυγκρίτου ἀποστόλων

Μεγ. Δευτέρα, Εὐψυχίου μάρτ. τοῦ ἐν Καισαρείᾳ Φιλίππου

Μεγ. Τρίτη, Τερεντίου & Πομπηΐου μαρτ., Γρηγορίου Ε’ ἱερομ.

Μεγ. Τετάρτη, Ἀντίπα ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Περγάμου

Μεγ. Πέμπτη, Βασιλείου ὁσ. ἐπισκ. Παρίου ὁμολ, Ἀνθούσης ὁσ.

Μεγ. Παρασκευή, Μαρτίνου Πάπα Ρώμης τοῦ ὁμολογητοῦ

Μέγα Σάββατον, Ἀριστάρχου, Πούδη, Τροφίμου ἀποστόλων

28

29

30

1

2

3

4

15

16

17

18

19

20

21

Κ

Δ

Τ

Τ

Π

Π

Σ

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ, Κρήσκεντος μάρτ., Λεωνίδου ἐπισκ. Ἀθηνῶν

Ἀγάπης, Εἰρήνης, Χιονίας μαρτύρων

Συμεών ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Περσίδος

Ἰωάννου ὁσίου μαθητοῦ Γρηγορίου τοῦ Δεκαπολίτου

Παφνουτίου ἱερομάρτυρος

Ζωοδόχου Πηγῆς, Ζακχαίου ἀπ., Θεοδώρου ὁσ. τοῦ Τριχινᾶ

Ἰανουαρίου ἱερομάρτυρος, Ἀναστασίου τοῦ Σιναΐτου

5

6

7

8

9

10

11

22

23

24

25

26

27

28

Κ

Δ

Τ

Τ

Π

Π

Σ

Κυρ. τοῦ Θωμᾶ, Θεοδώρου ὁσ. τοῦ Συκεώτου, Ναθαναήλ ἀπ.

Γεωργίου μεγαλομάρτυρος τοῦ Τροπαιοφόρου

Ἐλισάβετ ὁσίας τῆς θαυματουργοῦ

Μάρκου ἀποστόλου & Εὐαγγελιστοῦ

Βασιλέως ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Ἀμασείας

Συμεών ἐπισκόπου Ἱεροσολύμων συγγενοῦς τοῦ Κυρίου

Τῶν ἐν Κυζίκῳ 9 μαρτύρων, Μέμνονος ὁσίου

12

13

29

30

Κ

Δ

Κυρ. τῶν Μυροφόρων, Ἰάσωνος & Σωσιπάτρου ἀποστόλων

Ἰακώβου ἀποστόλου υἱοῦ Ζεβεδαίου

 

 

ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ

Μηνός Ἀπριλίου

ΗΜΕΡ. ΕΩΘ. ΗΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1

 

8

 

15

 

22

 

29

Β’

 

 

 

Α’

 

Δ’

Α’

 

 

 

Α’

 

Β’

Ε’ Νηστειῶν, Ἑβρ. 9, 11-14

 

Βαΐων, Φιλιπ. 4, 4-9

 

Πάσχα, Πράξ. Α’, Πρ. 1, 1-8

 

Θωμᾶ, Πράξ. Β’, Πρ. 5, 12-20

 

Μυροφόρων, Πράξ. Γ’, Πρ. 6, 1-7

Ε’ Νηστειῶν, Μρ. 10, 32-45

 

Βαΐων, Ἰω. 12, 1-18

 

Κυρ. Πάσχα, Ἰω. 1, 1-17

 

Θωμᾶ, Ἰω. 20, 19-31

 

Μυροφόρων Μρ. 15, 43 – 16, 8

 

Ἱεραί Πανηγύρεις

1. Ὁσίας Μαρίας Αἰγυπτίας: Παρεκκλ. Ἱ. Μ. ἁγ. Γερασίμου Ἰορδανίτου.

5. Ἁγίου Νεομάρτυρος Παναγιώτου: Ἱ. Μ. Τιμίου Προδρόμου Παλαιᾶς Πόλεως Ἱεροσολύμων.

7. Ἁγίου Σάββα Χοζεβίτου τοῦ ἐν Καλύμνῳ: Ἱ. Μ. ἁγ. Γεωργίου Χοζεβᾶ.

20. Ἀποστόλου Ζακχαίου: Ἱ. Μ. Προφήτου Ἐλισσαίου Ἱεριχοῦς.

23. Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου: Ἱ. Μ. ἁγίου Γεωργίου Μπετζαλᾶ – Ἱ. Μ. ἁγίου Γεωργίου Παλαιᾶς Πόλεως Ἱεροσολύμων (Νοσοκομείου) – Ἱ. Μ. ἁγίου Γεωργίου Παλαιᾶς Πόλεως Ἱεροσολύμων (Ἑβραϊκῆς) – Παρεκκλήσιον ἐν Βηθλεέμ – Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Ναζαρέτ.

καί αἱ ἑξῆς Ἐνορίαι: Σαχνίν – Ἀϊλαμπούν – Φχές – Σάλτης – Γεράσων – Ἀζλούν – Χούσουν – Μαδηβᾶς – Κάρακ (Κυριακουπόλεως) – Ἰόππης – Μπιρζέτ – Ζάρκας – καί ἕτεραι περίπου 25 ἐνορίαι ἐν Ἰσραήλ καί Ἰορδανία – Ἱ. Ναός ἐν Ντόχᾳ τοῦ Κάταρ – Ἱ. Μετόχιον Κων/πόλεως

* Ζωοδόχου Πηγῆς: Ἱ. Ν. Εὐαγγελισμοῦ Ναζαρέτ.

* Κυριακή τῶν Μυροφόρων: Ἱ. Μ. Ἀριμαθαίας (Ρέμλης) – Ἱ. Μ. ἁγίου Νικοδήμου Παλαιᾶς Πόλεως Ἱεροσολύμων – Παρεκκλήσιον Καθεδρικοῦ Ναοῦ ἁγίου Ἰακώβου – Ἱ. Ν. Ρένε τῆς Ναζαρέτ.

* Σάββατον μετά τήν Κυριακήν τῶν Μυροφόρων: Ἱ. Ν. Τιμίου Σταυροῦ ἐν Κάσρ ἐλ Μουτράν εἰς Ναζαρέτ.

Νέον Παλαιόν  ΜΑΪΟΣ 2019
Ἡμέραι 31, ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 14 καί ἡ νύξ ὥρας 10
14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

Τ

Τ

Π

Π

Σ

Ἱερεμίου προφήτου

Ἀνακομιδή λειψάνου μεγάλου Ἀθανασίου πατρ. Ἀλεξανδρείας

Τιμοθέου & Μαύρας μαρτύρων, Πέτρου ἀρχιεπισκόπου Ἄργους

Πελαγίας μάρτυρος

Εἰρήνης μεγαλομάρτυρος

19

20

21

22

23

24

25

6

7

8

9

10

11

12

Κ

Δ

Τ

Τ

Π

Π

Σ

Κυρ. Παραλύτου, Ἰώβ πολυάθλ., Σεραφείμ ὁσ. ἐν ὄρει Δομβοῦς

Τοῦ ἐν οὐρανῷ φανέντος σημείου τοῦ τιμίου Σταυροῦ

Ἰωάννου Εὐαγγελιστοῦ τοῦ Θεολόγου, Ἀρσενίου μεγάλου

Μεσοπεντηκοστῆς, Ἡσαΐου προφήτου, Χριστοφόρου μάρτυρος

Σίμωνος ἀποστόλου τοῦ ζηλωτοῦ

Μωκίου ἱερομάρτυρος, Κυρίλλου & Μεθοδίου ἰσαποστόλων

Ἐπιφανίου ἐπισκόπου Κύπρου, Γερμανοῦ πατρ. Κων/πόλεως

26

27

28

29

30

31

1

13

14

15

16

17

18

19

Κ

Δ

Τ

Τ

Π

Π

Σ

Κυρ. τῆς Σαμαρείτιδος, Γλυκερίας μάρτυρος

Ἰσιδώρου μάρτ., Θεράποντος ἱερομ., Λεοντίου πατρ. Ἱεροσολύμων

Παχωμίου μεγάλου, Ἀχιλλίου ἀρχιεπισκόπου Λαρίσης

Θεοδώρου ὁσίου τοῦ ἡγιασμένου

Ἀνδρονίκου & Ἰουνίας ἀποστόλων

Πέτρου, Διονυσίου, Χριστίνης καί τῶν σύν αὐτοῖς μαρτύρων

Πατρικίου ἱερομ. ἐπισκ. Προύσσης, Ἀκακίου, Μενάνδρου μαρτ.

2

3

4

5

6

7

8

20

21

22

23

24

25

26

Κ

Δ

Τ

Τ

Π

Π

Σ

Κυρ. Τυφλοῦ, Θαλλελαίου μ., Ἀνακ. λειψ. Νικολάου ἐπ. Μύρων

Κων/νου & Ἑλένης Βασιλέων & Ἰσαποστόλων

Βασιλίσκου μάρτυρος

Ἀπόδοσις Πάσχα, Μιχαήλ ἐπισκ. Συνάδων τοῦ ὁμολογητοῦ

ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ Συμεών Στυλίτ. ἐν θαυμαστῷ ὄρει

Γ’ Εὕρεσις τιμίας Kεφαλῆς ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου

Κάρπου & Ἀλφαίου ἀποστόλων

9

10

11

12

13

27

28

29

30

31

Κ

Δ

Τ

Τ

Π

Κυρ. Ἁγίων Πατέρων, Ἑλλαδίου ἱερομ, Ἰωάννου ὁσ. τοῦ Ρώσου

Εὐτυχοῦς ἱερομάρτυρος ἐπισκ. Μελιτηνῆς, Ἀνδρέου ὁσίου

Θεοδοσίας μάρτυρος τῆς παρθένου

Ἰσαακίου ὁσίου ἡγουμένου μονῆς Δαλμάτων

Ἑρμείου μάρτυρος

 

ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ

Μηνός Μαΐου

ΗΜΕΡ. ΕΩΘ. ΗΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
ΜΑΪΟΣ 6

 

13

 

20

 

27

Ε’

 

Ζ’

 

Η’

 

Ι’

Γ’

 

Δ’

 

πλ. Α’

 

πλ. Β’

Παραλύτου, Πράξ. Δ’, Πρ. 9, 32-42

 

Σαμαρείτ., Πράξ. Ε’, Πρ. 11, 19-30

 

Τυφλοῦ, Πράξ. ΣΤ’, Πρ. 16, 16-34

 

Πατ., Πράξ. Ζ’, Πρ. 20, 16-18/28-36

Παραλύτου, Ἰω. 5, 1-15

 

Σαμαρείτιδος, Ἰω. 4, 5-42

 

Τυφλοῦ, Ἰω. 9, 1-38

 

Ἁγ. Πατέρων, Ἰω. 17, 1-13

 

Ἱεραί Πανηγύρεις

8. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου: ἐν τῷ Φρικτῷ Γολγοθᾷ.

16. Ἁγίων ὁσιομαρτύρων Ἀββάδων: Ἱ. Λαύρα ὁσίου Σάββα τοῦ ἡγιασμένου.

20. Ἀνακ. λειψ. ἁγίου Νικολάου: Ἱ. Μ. ἁγίου Νικολάου Παλαιᾶς Πόλεως Ἱεροσολύμων.

21. Ἁγίων Κωνσταντίνου & Ἑλένης (Ἁγιοταφιτική Ἑορτή): Kεντρικόν Μοναστήριον τῆς Ἀδελφότητος – Ἱ. Ναοί ἁγίου Κωνσταντίνου & Ἑλένης ἐν Μάρτζ ἐλ Χαμάμ-Ἀμμάν τῆς Ἰορδανίας – ἐν Κφάρ Σμέα – ἐν Σφά Ἄμερ.

* Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος: Ἱ. Μ. Φρέατος τοῦ Ἰακώβ

* Πέμπτη τῆς Ἀναλήψεως: Ἱ. Προσκύνημα τῆς Ἀναλήψεως ἐπί τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν – Ἱ. Ναός Ἀναλήψεως εἰς Ἐξαρχίαν Κύπρου. – Ἱ.  Ναός Ἀναλήψεως εἰς Χίλντα Ἰορδανίας.

* Σάββατον μετά τῆς Ἀναλήψεως: . Ναός Ἀναλήψεως εἰς Μααλούλ.

* Ἀπόδοσις τῆς Ἀναλήψεως: Ἱερά Μονή Θ. Ἀναλήψεως ἐπί τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν, ἔναντι τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος.

* Ἁγίου Πνεύματος: Πατριαρχική Σχολή Ἁγίας Σιών – Ἱ. Ν. Ἁγίας Τριάδος ἐν Τουμπάς – Παρεκκλήσιον Ἁγίας Τριάδος Ἱ. Μονῆς Θαβώρ.

* Κυρ. Ἁγίων Πάντων: Ἱ. Μ. Παναγίας Σεϊδανάγιας Παλαιᾶς Πόλεως Ἱεροσολύμων.

Νέον Παλαιόν  ΙΟΥΝΙΟΣ 2019
Ἡμέραι 30, ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 15 καί ἡ νύξ ὥρας 9
14

15

1

2

Π

Σ

Ἰουστίνου μάρτυρος τοῦ φιλοσόφου

Τῶν Ψυχῶν, Νικηφόρου ἀρχιεπ. Κων/Πόλεως τοῦ ὁμολογητοῦ

16

17

18

19

20

21

22

3

4

5

6

7

8

9

Κ

Δ

Τ

Τ

Π

Π

Σ

Κυρ. Πεντηκοστῆς, Λουκιλιανοῦ & Παύλης μαρτύρων

Ἁγίου Πνεύματος, Μητροφάνους Κ/Πόλ., Μάρθας & Μαρίας

Δωροθέου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Τύρου

Ἱλαρίωνος ἡγουμένου Μονῆς τῶν Δαλμάτων

Θεοδότου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Ἀγκύρας

Ἀνακ. λειψ. Θεοδώρου μεγαλομ. στρατηλάτου, Καλλιόπης μάρτ.

Κυρίλλου πατριάρχου Ἀλεξανδρείας

23

24

25

26

27

28

29

10

11

12

13

14

15

16

Κ

Δ

Τ

Τ

Π

Π

Σ

Α’ Ματ. Ἁγ Πάντων, Ἀλεξάνδρου, Ἀντωνίνης μ, Πανσέμνης ὁσ

(Ἀρχή Νηστείας), Ἄξιόν ἐστιν, Βαρθολομαίου & Βαρνάβα ἀπ.

Ὀνουφρίου ὁσίου τοῦ Αἰγυπτίου, Πέτρου ὁσίου τοῦ ἐν Ἄθῳ

Ἀκυλίνης μάρτυρος

Ἐλισσαίου προφήτου, Μεθοδίου πατριάρχου Κων/Πόλεως

Ἀμώς προφ., Ἱερωνύμου ὁσίου, Αὐγουστίνου ἐπισκ. Ἱππῶνος

Τύχωνος ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος

30

1

2

3

4

5

6

17

18

19

20

21

22

23

Κ

Δ

Τ

Τ

Π

Π

Σ

Β’ Ἐν Παλαιστίνῃ Ἁγίων, Ἰσαύρου, Ἰννοκεντίου, Ἰσμαήλ μαρτ.

Λεοντίου, Ὑπατίου, Αἰθερίου, Θεοδούλου μαρτύρων

Ἰούδα ἀποστόλου, Παϊσίου ὁσίου τοῦ μεγάλου

Μεθοδίου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Πατάρων

Ἰουλιανοῦ μάρτ. τοῦ Ταρσέως, Τερεντίου ἱερομ. ἐπισκ. Ἰκονίου

Εὐσεβίου ἱερομάρτυρος ἐπισκ. Σαμοσάτων, 5 Χοζεβιτῶν ὁσίων

Ἀγριππίνης μάρτυρος, Ἀριστοκλέους πρεσβυτέρου

7

8

9

10

11

12

13

24

25

26

27

28

29

30

Κ

Δ

Τ

Τ

Π

Π

Σ

Κυρ. Γ’ Ματ., Γενέσ. Τιμ. Προδρόμου & Βαπτιστοῦ Ἰωάννου

Φεβρωνίας ὁσιομάρτυρος

Δαυΐδ ὁσίου τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ

Σαμψών ὁσίου τοῦ Ξενοδόχου

Ἀνακομιδή λειψάνων Κύρου & Ἰωάννου Ἀναργύρων

Πέτρου & Παύλου πρωτοκορυφαίων ἀποστόλων

Σύναξις 12 πανευφήμων Ἀποστόλων

 

ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ

Μηνός Ἰουνίου

ΗΜΕΡ. ΕΩΘ. ΗΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
ΙΟΥΝΙΟΣ 3

 

10

 

17

 

24

 

Α’

 

Β’

 

Γ’

 

πλ. Δ’

 

Α’

 

Β’

Πεντηκοστ., Πράξ. Η’, Πρ. 2, 1-11

 

Ἁγ. Πάν., Κυρ Α’, Ἑβρ. 11, 33-12, 2

 

Κυρ. Β’, Ρωμ. 2, 10-16

 

Προδρόμου, Ρωμ. 13, 11 – 14, 4

Πεντηκοστῆς, Ἰω. 7, 37-52 / 8, 12

 

Α Μτ, Μτ 10, 32-33. 37-38. 19, 27-30

 

Β’ Ματθ., Μτ. 4, 18-23

 

Προδρόμου, Λκ. 1, 1-25. 57-68. 80

 

Ἱεραί Πανηγύρεις

12. Ἁγίου Ὀνουφρίου: Ἱ. Μ. ἁγίου Ὀνουφρίου.

14. Προφήτου Ἐλισσαίου: Ἱ. Μ. προφήτου Ἐλισσαίου Ἱεριχοῦς.

22 5 πρώτων οἰκιστῶν Ἱ. Μονῆς Χοζεβᾶ: Ἱ. Μ. ἁγίου Γεωργίου Χοζεβᾶ.

24. Γενέσιον Τιμίου Προδρόμου: Ἱ. Μ. Τιμ. Προδρόμου Ὀρεινῆς.

29. Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου: Ἱ. Μ. Ἁγίων Ἀποστόλων Καπερναούμ.

30. 12 Ἀποστόλων: Ἱ. Μ. Ἁγίων Ἀποστόλων Τιβεριάδος – Παρεκκλήσιον Ἱ. Μ. Ἀβραάμ.

Νέον Παλαιόν  ΙΟΥΛΙΟΣ 2019
Ἡμέραι 31, ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 14 καί ἡ νύξ ὥρας 10
14

15

16

17

18

19

20

1

2

3

4

5

6

7

Κ

Δ

Τ

Τ

Π

Π

Σ

Κυρ Δ’ Ματθ., Κοσμᾶ & Δαμιανοῦ Ἀναργύρων τῶν ἐν Ρώμῃ

Κατάθεσις Ἐσθῆτος Θεοτόκου, Ἰουβεναλίου Ἱεροσολύμων

Ὑακίνθου μάρτυρος, Ἀνατολίου πατριάρχου Κων/Πόλεως

Ἀνδρέου ἀρχιεπισκόπου Κρήτης ποιητοῦ Μεγ. Κανόνος

Ἀθανασίου ὁσίου τοῦ ἐν Ἄθῳ, Λαμπαδοῦ ὁσίου

Σισώη ὁσίου τοῦ Μεγάλου

Κυριακῆς Μεγαλομάρτυρος, Θωμᾶ ὁσίου τοῦ ἐν Μαλεῷ

21

22

23

24

25

26

27

8

9

10

11

12

13

14

Κ

Δ

Τ

Τ

Π

Π

Σ

Κυρ. Ε’ Ματθ., Προκοπίου μεγαλομάρτυρος

Παγκρατίου ἱερομάρτυρος, Διονυσίου Μητροφάνους ὁσίων

Τῶν ἐν Νικοπόλει τῆς Ἀρμενίας 45 μαρτύρων

Εὐφημίας μεγαλομάρτυρος, Ὄλγας ἱσαποστόλου

Πρόκλου, Ἱλαρίου μαρτ., Βερονίκης αἱμοῤ., Παϊσίου Ἁγιορείτου

Σύναξις Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, Στεφάνου ὁσίου τοῦ Σαββαΐτου

Ἀκύλα ἀπ., Ἰούστου μάρ., Ἰωσήφ Θεσ/νίκης, Νικοδήμου Ἁγιορ.

28

29

30

31

1

2

3

15

16

17

18

19

20

21

Κ

Δ

Τ

Τ

Π

Π

Σ

Κυρ. ΣΤ’ Ματθ., Ἁγίων Πατέρων, Κηρύκου & Ἰουλίττης μαρτ.

Ἀθηνογένους ἱερομάρτυρος

Μαρίνης μεγαλομάρτυρος

Αἰμιλιανοῦ μάρτυρος

Μακρίνης, Δίου ὁσίων, Θεοδώρου ἐπισκ. Ἐδέσσης, Μιχαήλ ὁσιομ.

Προφήτου Ἠλιοῦ τοῦ Θεσβίτου

Ἰωάννου ὁσίου, Συμεών ὁσίου τοῦ διά Χριστόν σαλοῦ

4

5

6

7

8

9

10

22

23

24

25

26

27

28

Κ

Δ

Τ

Τ

Π

Π

Σ

Κυρ. Ζ’ Ματθ., Μαρίας Μαγδαληνῆς, Μαρκέλλης παρθενομ.

Ἰεζεκιήλ προφ., Φωκᾶ ἱερομάρτυρος, Πελαγίας ὁσίας τῆς Τήνου

Χριστίνης μεγαλομάρτυρος

Κοίμησις ἁγίας Θεοπρομήτορος Ἄννης

Παρασκευῆς ὁσιομάρτυρος, Ἑρμολάου ἱερομάρτυρος

Παντελεήμονος μεγαλομάρτυρος καί ἰαματικοῦ

Προχόρου, Νικάνορος, Τίμωνος, ἀπ., Ἰωάννου Χοζεβίτου τοῦ νέου

11

12

13

29

30

31

Κ

Δ

Τ

Κυρ. Η’ Ματ, Καλλινίκου, Θεοδότης & τῶν τέκνων αὐτῆς μαρτ.

Σίλα, Σιλουανοῦ, Ἐπαινετοῦ & Ἀνδρονίκου ἀποστόλων

Προεόρτια Προόδου τιμίου Σταυροῦ, Εὐδοκίμου ὁσ. τοῦ Δικαίου

 

ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ

Μηνός Ἰουλίου

ΗΜΕΡ. ΕΩΘ. ΗΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
ΙΟΥΛΙΟΣ 1

 

8

 

15

 

22

 

29

Δ’

 

Ε’

 

ΣΤ’

 

Ζ’

 

Η’

Γ’

 

Δ’

 

πλ. Α’

 

πλ. Β’

 

Βαρύς

Δ’, Ἀναργ, Α’ Κορ. 12, 27-31. 13, 1-8

 

Κυρ. Ε’, Ρωμ. 10, 1-10

 

Κυρ. ΣΤ’, Ἁγ. Πατέρων Τίτ. 3, 8-15

 

Ζ’, Ἁγ Μαγδαλην.,  Α’ Κορ. 9, 2-12

 

Κυρ. Η’, Α’ Κορ. 1, 10-17

Δ’ Ματθ., Μτ. 8, 5-13

 

Ε’ Ματθ., Μτ. 8, 28 – 9, 1

 

ΣΤ’ Ματθ., Ἁγ. Πατέρ. Μτ. 5, 14-19

 

Ζ’ Ματθ., Μτ. 9, 27-35

 

Η’ Ματθ., Μτ. 14, 14-22

 

Ἱεραί Πανηγύρεις

2. Ἁγίου Ἰουβεναλίου Πατρ. Ἱεροσολύμων: Ἱ. Μ. ὁσίου Ὀνουφρίου

8. Ἁγίου Προκοπίου: Ἱ. Μ. ἁγίου Μοδέστου εἰς Ἀμποῦ-Τόρ.

13. Ἁγίου Στεφάνου Σαββαΐτου: Ἱ. Λαύρα ὁσίου Σάββα τοῦ ἡγιασμένου.

19. Θεοδώρου ἐπ. Ἐδέσσης, Μιχαήλ ὁσιομάρτ.: Ἱ. Λαύρα ὁσίου Σάββα τοῦ ἡγιασμένου.

20. Προφήτου Ἠλιοῦ: Ἱ. Μ. Προφήτου Ἠλιοῦ Ἱεροσολύμων – Ἱ. Μ. Χοζεβᾶ – Σκήτη Ἱ. Μ. Σαρανταρίου Ὄρους – Παρεκκλήσιον Ἱ. Μ. Θαβωρίου Ὄρους – Ἱ. Ναοί ἐν Χάϊφᾳ – ἐν Χίρμπετ Οὐαχάδνε

* Ἱ. Ναός Προφήτου Ἠλιοῦ εἰς Μααλούλ. (Πανηγυρίζει τό Σάββατον πρό τῆς ἑορτῆς τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ)

22. Ἁγίας Μαρίας Μαγδαληνῆς: Παρεκκλήσιον Ἱ. Μ. ἁγίων Ἀποστόλων Τιβεριάδος.

22. Ἁγίας Μαρκέλλης Χιοπολίτιδος: Παρεκκλήσιον Ἱ. Μ. ἁγίου Σπυρίδωνος Παλαιᾶς Πόλεως Ἱεροσολύμων.

25. Κοίμησις ἁγίας Ἄννης: Ἱ. Μ. ἁγίων Ἰωακείμ & Ἄννης Παλαιᾶς Πόλεως Ἱεροσολύμων – Σκήτη Ἁγ. Ἄννης Ἱ. Μ. ἁγίου Γεωργίου Χοζεβᾶ – Παρεκκλήσιον Ἱ. Λαύρας ὁσίου Σάββα τοῦ ἡγιασμένου.

27. Ἁγίου Παντελεήμονος: Ἱ. Μ. ἁγίων Παντελεήμονος καί Κυρίλλου Παλαιᾶς Πόλεως Ἱεροσολύμων – Παρεκκλήσιον Ἱ. Μ. Ποιμένων ἐν Μπετσαχούρ.

28. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χοζεβίτου τοῦ νέου: Ἱ. Μ. ἁγ. Γεωργίου Χοζεβᾶ.

Νέον Παλαιόν  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019
Ἡμέραι 31, ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 13 καί ἡ νύξ ὥρας 11
14

15

16

17

1

2

3

4

Τ

Π

Π

Σ

(Ἀρχ Νηστ), Πρόοδος Τιμ. Σταυροῦ, Σολομωνῆς Μακκαβαίων

Ἀνακομιδή λειψάνων πρωτομάρτυρος Στεφάνου

Δαλμάτου, Ἰσαακίου, Φαύστου ὁσίων, Σαλώμης τῆς Μυροφόρου

Τῶν ἐν Ἐφέσῳ ἁγίων ἑπτά Παίδων

18

19

20

21

22

23

24

5

6

7

8

9

10

11

Κ

Δ

Τ

Τ

Π

Π

Σ

Κυρ. Θ’ Ματθ., Προεόρτια Μεταμορφώσεως, Εὐσιγνίου μάρτ.

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

Δομετίου ὁσιομάρτυρος τοῦ Πέρσου

Αἰμιλιανοῦ ὁμολογητοῦ ἐπισκόπου Κυζίκου

Ματθίου ἀποστόλου

Λαυρεντίου μάρτυρος καί ἀρχιδιακόνου

Εὔπλου διακ., Νήφωνος πατρ. Κ/Πόλεως, θαῦμ. ἁγ. Σπυρίδωνος

25

26

27

28

29

30

31

12

13

14

15

16

17

18

Κ

Δ

Τ

Τ

Π

Π

Σ

Κυρ. Ι’ Ματθ., Φωτίου, Ἀνικήτου μαρτ., (Κάθοδος Παναγίας)

Μαξίμου ὁσίου ὁμολογητοῦ, Δωροθέου, Δοσιθέου ὁσίων

Προεόρτια Κοιμ. Θεοτόκου, Μιχαίου προφ., Ἐγκώμια Παναγίας

ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ἁγίου Μανδηλίου, Διομήδους μάρ. Μακαρίου ἐπ. Ἱεροσολύμων

Μύρωνος Παύλου & Ἰουλιανῆς μαρτύρων

Φλώρου & Λαύρου τῶν μαρτύρων

1

2

3

4

5

6

7

19

20

21

22

23

24

25

Κ

Δ

Τ

Τ

Π

Π

Σ

Κυρ. ΙΑ’ Ματθ., Ἀνδρέου μεγαλομάρτυρος τοῦ στρατηλάτου

Σαμουήλ προφήτου

Θαδδαίου ἀποστόλου, Βάσσης μάρτυρος

Ἀγαθονίκου, Ἀνθούσης μαρτύρων

Ἀπόδοσις Κοιμήσεως Εἰρηναίου Λουγδούνων (Ἄνοδος εἰκόνος)

Εὐτυχοῦς ἱερομ, Κοσμᾶ ἱερομ. τοῦ Αἰτωλοῦ, Διονυσίου ἐπ Αἰγίνης

Ἀνακομ. λειψ. ἀποστόλου Βαρθολομαίου, Τίτου ἀποστόλου

8

9

10

11

12

13

26

27

28

29

30

31

Κ

Δ

Τ

Τ

Π

Π

Κυρ. ΙΒ’ Ματθ., Ἀδριανοῦ & Ναταλίας μαρτ., Ἰωάσαφ ὁσίου

Ποιμένος ὁσίου, Φανουρίου μεγαλομάρτυρος

Μωϋσέως ὁσίου τοῦ Αἰθίοπος

Ἀποτομή τιμίας Κεφαλῆς Ἰωάννου Προδρόμου (Νηστεία)

Ἀλεξάνδρου, Ἰωάννου, Παύλου πατριαρχῶν Κων/Πόλεως

Κατάθεσις Τιμίας Ζώνης Ὑπεραγίας Θεοτόκου

 

ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ

Μηνός Αὐγούστου

ΗΜΕΡ. ΕΩΘ. ΗΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 5

 

12

 

19

 

26

Θ’

 

Ι’

 

ΙΑ’

 

Α’

πλ. Δ’

 

Α’

 

Β’

 

Γ’

Κυρ. Θ’, Α’ Κορ. 3, 9-17

 

Κυρ. Ι’, Α’ Κορ. 4, 9-16

 

Κυρ. ΙΑ’, Α’ Κορ. 9, 2-12

 

Κυρ. ΙΒ’, Α’ Κορ. 15, 1-11

Θ’ Ματθ., Μτ. 14, 22-34

 

Ι’ Ματθ., Μτ. 17, 14-23

 

ΙΑ’ Ματθ., Μτ. 18, 23-35

 

ΙΒ’ Ματθ., Μτ. 19, 16-24

 

Ἱεραί Πανηγύρεις

2.  Ἀνακομ. λειψάνου πρωτομάρτ. Στεφάνου: Ἱ. Μ. ἁγίου Στεφάνου – Παρεκκλήσιον Θεομητορικοῦ μνήματος ἐν Γεθσημανῇ.
6. Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος: Ἱ. Μ. Θαβωρίου Ὄρους – Σκήτη Ἱ. Μ. Σαρανταρίου Ὄρους – Ἱ. Ν. ἐν Ραμάλλᾳ – ἐν Ἄμπνταλι-Ἀμμάν.
15. Κοίμησις Θεοτόκου: Πάνσεπτον Θεομητορικόν Μνῆμα ἐν Γεθσημανῇ – Ἱ. Ναοί ἐν Ἀμπούδ – Σάλτῃ – Ἐρμαμίν – Μάφρακ & Ἄϊν – Ἀρίκ.
21.  Ἀποστόλου Θαδδαίου: Ἱ. Μ. Τιμίου Προδρόμου Παλαιᾶς Πόλεως Ἱεροσολύμων.
28.  Μωϋσέως ὁσίου τοῦ Αἰθίοπος: Ἱ. Ναός Μωϋσέως τοῦ Αἰθίοπος ἐν Ραφιδίοις.
29.  Ἀποτομή Κεφαλῆς Τιμίου Προδρόμου: Ἱ. Μ. Τιμίου Προδρόμου Παλαιᾶς Πόλεως Ἱεροσολύμων – Ἱ. Ν. Φυλακῆς Τιμίου Προδρόμου ἐν Σεβαστείᾳ – ἐν Μαΐν Ἰορδανίας.

Νέον Παλαιόν  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019
Ἡμέραι 30, ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 12 καί ἡ νύξ ὥρας 12
14 1 Σ Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου, Συμεών ὁσίου τοῦ Στυλίτου
15

16

17

18

19

20

21

2

3

4

5

6

7

8

Κ

Δ

Τ

Τ

Π

Π

Σ

Κυρ. ΙΓ’ Μτ., Μάμαντος μ., Ἰωάννου Κ/Πόλεως τοῦ Νηστευτοῦ

Ἀνθίμου ἱερομ. ἐπισκόπου Νικομηδείας, Θεοκτίστου ὁσίου

Βαβύλα ἱερομ. ἐπισκ. Ἀντιοχείας, Μωϋσέως προφ. τοῦ θεόπτου

Ζαχαρίου προφήτου πατρός Ἰωάννου Προδρόμου

Τοῦ ἐν Χώναις θαύματος τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ

Προεόρτια Γεννήσεως Ὑπεραγίας Θεοτόκου, Σῴζοντος μάρτυρος

Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

22

23

24

25

26

27

28

9

10

11

12

13

14

15

Κ

Δ

Τ

Τ

Π

Π

Σ

Κυρ. πρό Ὑψώσ, Σύναξις ἁγ. Θεοπατόρων Ἰωακείμ & Ἄννης

Μηνοδώρας, Μητροδώρας, Νυμφοδώρας μαρτύρων

Θεοδώρας ὁσίας, Εὐφροσύνου ὁσίου τοῦ μαγείρου

Αὐτονόμου ἱερομάρτυρος, Κουρνούτου ἱερομ. ἐπισκόπου Ἰκονίου

Ἐγκαίνια Ναοῦ Ἀναστάσεως, Κορνηλίου ἐκατοντάρχου

Η ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Νικήτα μεγαλομάρτυρος, Συμεών ἀρχιεπισκόπου Θεσ/νίκης

29

30

1

2

3

4

5

16

17

18

19

20

21

22

Κ

Δ

Τ

Τ

Π

Π

Σ

Κυρ. μετά τήν Ὕψωσιν, Εὐφημίας μεγαλομάρ. πανευφήμου

Σοφίας, Πίστεως, Ἐλπίδος, Ἀγάπης μαρτύρων

Εὐμενίου ἐπισκόπου Γορτύνης τοῦ θαυματουργοῦ

Τροφίμου, Σαββατίου, Δορυμέδοντος μαρτύρων

Εὐσταθίου μεγαλομάρτυρος

Κοδράτου ἀποστόλου, Ἰωνᾶ προφήτου

Φωκᾶ ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Σινώπης τοῦ θαυματουργοῦ

6

7

8

9

10

11

12

23

24

25

26

27

28

29

Κ

Δ

Τ

Τ

Π

Π

Σ

Α’ Λουκ., Σύλληψις Τιμ. Προδρόμου & Βαπτιστοῦ Ἰωάννου

Θέκλης πρωτομάρτυρος, Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης

Εὐφροσύνης ὁσ., Ἔλευσις τμήμ. λειψάνου Ἁγ. Συμεών Θεοδόχου

Μετάστασις Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου Θεολόγου

Καλλιστράτου μάρτυρος

Χαρίτωνος ὁσίου τοῦ ὁμολογητοῦ, Ἰσαάκ ὁσίου τοῦ Σύρου

Κυριακοῦ ὁσίου τοῦ ἀναχωρητοῦ

13 30 Κ Β’ Λουκ., Γρηγορίου ἱερομάρτ. ἐπισκ. Ἀρμενίας τοῦ Φωτιστοῦ


ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ

Μηνός Σεπτεμβρίου

ΗΜΕΡ. ΕΩΘ. ΗΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2

 

9

 

16

 

23

 

30

Β’

 

Γ’

 

Δ’

 

Ε’

 

ΣΤ’

Δ’

 

πλ. Α’

 

πλ. Β’

 

Βαρύς

 

πλ. Δ’

Κυρ. ΙΓ’, Α’ Κορ. 16, 13-24

 

Πρό τῆς Ὑψώσεως, Γαλ. 6, 11-18

 

Μετά τήν Ὕψωσιν, Γαλ. 2, 16-20

 

Κυρ. ΙΣΤ’, Προδρόμ., Γαλ. 4, 22-27

 

Κυρ. ΙΖ’, Β’ Κορ. 6, 16-18. 7,1

ΙΓ’ Ματθ., Μτ. 21, 33-42

 

Πρό τῆς Ὑψώσεως, Ἰω. 3, 13-17

 

Μετά τήν Ὕψωσιν, Μρ. 8, 34 – 9, 1

 

Α’ Λουκᾶ,  Λκ. 5, 1-11

 

Β’ Λουκᾶ, Λκ. 6, 31-36

 

Ἱεραί Πανηγύρεις

1. Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου: Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Ναζαρέτ.

5. Ζαχαρίου προφήτου: Ἱ. Μ. ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Ὀρεινῆς.

6. Μνήμη τοῦ ἐν Χώναις θαύματος τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ: Ἱ. Μ. παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Παλαιᾶς Πόλεως Ἱεροσολύμων.

8. Γενέθλιον τῆς Θεοτόκου: Πάνσεπτον Θεομητορικόν Μνῆμα ἐν Γεθσημανῇ – Ἱ. Μ. Χοζεβᾶ – Ἱ. Ναοί: ἐν Μπετζάλλᾳ – ἐν Σαχνίν – ἐν Κούφρ Γιασσίφ. – Ἱ. Μετόχιον Ν. Κηφισίας Ἀθηνῶν

9. Ἁγίων Ἰωακείμ & Ἄννης: Ἱ. Μ. ἁγίων Ἰωακείμ & Ἄννης Παλαιᾶς Πόλεως Ἱεροσολύμων – Σκήτη ἁγ. Ἄννης Ἱ. Μ. ἁγίου Γεωργίου Χοζεβᾶ – Παρεκκλήσιον Ἱ. Λαύρας ὁσίου Σάββα τοῦ ἡγιασμένου.

13. Ἐγκαίνια Πανιέρου Ναοῦ Ἀναστάσεως: Καθολικόν Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως – Ἱ. Ν. Ἐξαρχίας εἰς Μόσχαν.

14. Ἱ. Μονή Τιμίου Σταυροῦ ἐν Η.Π.Α.

*Κυριακή μετά τήν Ὕψωσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ: Ἱ. Μ. Τιμίου Σταυροῦ Δυτικῆς Ἱερουσαλήμ – Παρεκκλήσιον Ἱ. Λαύρας ἁγίου Σάββα – Ἱ. Ναός Τιμίου Σταυροῦ ἐν Ναζαρέτ (Κάσρ ἐλ Μουτράν).

24. Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Θέκλης: Παρεκκλήσιον ἁγίας Θέκλης ἐν τῷ Κεντρικῷ Μοναστηρίῳ.

24. Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης: Ἱ. Μετόχιον εἰς Ἡλιούπολιν Ἀθηνῶν.

25. Ἔλευσις τμήματος τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου Συμεών τοῦ Θεοδόχου: Ἱερά Μονή ἁγίου Συμεών Θεοδόχου εἰς Καταμόνας.

26. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου: Ἐν τῷ Φρικτῷ Γολγοθᾷ.

28. Χαρίτωνος ὁσίου τοῦ ὁμολογητοῦ: Ἐρείπια Ἱ. Λαύρας ἁγίου Χαρίτωνος ἐν Ἄϊν Φάρᾳ.

28. Ἰσαάκ ὁσίου τοῦ Σύρου: Ἱερός Ναός ὁσίου Ἰσαάκ τοῦ Σύρου ἐν Κάταρ.

 

Νέον Παλαιόν ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019
Ἡμέραι 31, ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 11 καί ἡ νύξ ὥρας 13
14

15

16

17

18

19

1

2

3

4

5

6

Δ

Τ

Τ

Π

Π

Σ

Ἁγίας Σκέπης, Ἀνανίου ἀποστόλου, Ρωμανοῦ τοῦ μελῳδοῦ

Κυπριανοῦ ἱερομάρτυρος, Ἰουστίνης τῆς παρθένου

Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου ἐπισκ. Ἀθηνῶν, Ἰωάννου Χοζεβίτου

Ἱεροθέου ἐπισκόπου Ἀθηνῶν

Χαριτίνης μάρτυρος

Θωμᾶ ἀποστόλου, Κενδέου ὁσίου

20

21

22

23

24

25

26

7

8

9

10

11

12

13

Κ

Δ

Τ

Τ

Π

Π

Σ

Κυρ Γ’ Λουκᾶ, Σεργίου & Βάκχου τῶν μεγαλομαρτύρων

Πελαγίας ὁσίας τῆς ἐν τῷ ὄρει τῶν Ἐλαιῶν

Ἰακώβου Ἀλφαίου, Ἀνδρονίκου ὁσίου καί συμβίας αὐτοῦ

Εὐλαμπίου & Εὐλαμπίας τῶν μαρτύρων

Φιλίππου ἀποστόλου τοῦ διακόνου, Θεοφάνους ὁσ. τοῦ Γραπτοῦ

Πρόβου Ταράχου Ἀνδρονίκου Διοδώρου μαρτύρων

Ἐπαν. σκηνώμ. Σάββα Ἡγιασμένου, Κάρπου, Παπύλου μαρτ.

27

28

29

30

31

1

2

14

15

16

17

18

19

20

Κ

Δ

Τ

Τ

Π

Π

Σ

Δ’ Λκ. Ἁγ. Πατέρ., Κοσμᾶ ἐπ. Μαϊουμᾶ, Ναζαρίου & Γερβασίου

Λουκιανοῦ ἱερομάρτυρος πρεσβυτέρου  Ἀντιοχείας

Λογγίνου μάρτυρος τοῦ ἑκατοντάρχου

Ὠσηέ προφήτου, Ἀνδρέου ὁσίου τοῦ ἐν Κρίσει

Λουκᾶ ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ

Ἰωήλ προφήτου, Οὐάρου μάρτυρος

Ἀρτεμίου μεγαλομ., Ματρώνης ὁσίας, Γερασίμου Κεφαλληνίας

3

4

5

6

7

8

9

21

22

23

24

25

26

27

Κ

Δ

Τ

Τ

Π

Π

Σ

Κυρ ΣΤ’ Λουκ., Ἱλαρίωνος ὁσ. τοῦ Μεγάλου, Χριστοδούλου ὁσ.

Ἀβερκίου ἱερομ. ἐπισκόπου Ἱεραπόλεως, 7 Παίδων ἐν Ἐφέσῳ

Ἰακώβου ἀδελφοθέου 1ου ἐπισκόπου Ἱεροσολύμων

Ἀρέθα μεγαλομάρτυρος καί τῶν σύν αὐτῷ

Μαρκιανοῦ & Μαρτυρίου μαρτύρων, Ταβιθᾶς τῆς ἐλεήμονος

Δημητρίου μεγαλομάρτυρος τοῦ μυροβλήτου

Νέστορος μάρτυρος, Πρόκλης συζύγου τοῦ Πιλάτου

10

11

12

13

28

29

30

31

Κ

Δ

Τ

Τ

Ζ’ Λουκ., Τερεντίου & Νεονίλλης μαρτ., Στεφάνου Σαββαΐτου

Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας ὁσιομάρτυρος, Ἀβραμίου ὁσίου

Κλεόπα, Ἀρτεμᾶ ἀποστόλων, Ζηνοβίου & Ζηνοβίας μαρτύρων

Ἀριστοβούλου, Ναρκίσσου ἀποστόλων, Ἐπιμάχου μάρτυρος

 

ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ

Μηνός Ὀκτωβρίου

ΗΜΕΡ. ΕΩΘ. ΗΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 7

 

14

 

21

 

28

Ζ’

 

Η’

 

Θ’

 

Ι’

Α’

 

Β’

 

Γ’

 

Δ’

Κυρ. ΙΗ’, Β’ Κορ. 9, 6-11

 

Κυρ. ΙΘ’, Ἁγ. Πατέρων Τίτ. 3, 8-15

 

Κυρ. Κ’, Γαλ. 1, 11-19

 

Κυρ ΚΑ’, Γαλ. 2, 16-20

Γ’ Λουκᾶ, Λκ. 7, 11-16

 

Δ’ Λουκᾶ, Ἁγ Πατέρων Λκ. 8, 5-15

 

ΣΤ’ Λουκᾶ, Λκ. 8, 26-39

 

Ζ’ Λουκᾶ, Λκ. 8, 41-56

 

&nbsp
Ἱεραί Πανηγύρεις


3. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χοζεβίτου:
Ἱ. Μ. ἁγίου Γεωργίου Χοζεβᾶ.

8. Ὁσίας Πελαγίας: Ἱ. Μ. Ἀναλήψεως τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν.

13. Ἐπανακομιδή λειψάνου ἁγίου Σάββα: Ἱ. Λαύρα ὁσίου Σάββα τοῦ ἡγιασμένου.

16. Ἁγίου Λογγίνου: Παρεκκλήσιον Πανιέρου Ναοῦ Ἀναστάσεως.

20. Ἁγίου Ἀρτεμίου: Παρεκκλήσιον Ἱ. Μ. ἁγίου Νικοδήμου Παλαιᾶς Πόλεως Ἱεροσολύμων.

23. Ἁγ. Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου (Ἁγιοταφιτική Ἑορτή): Ἱ. Καθεδρικός Ναός ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, παρά τῷ Κεντρικῷ Μοναστηρίῳ – Ἱ. Ναός ἐν Ἀλάλι (Φχές) Ἰορδανίας.

26. Ἁγίου Δημητρίου: Παρεκκλήσιον Κεντρικοῦ Μοναστηρίου – Ἱ. Ναός Ἁγίου Δημητρίου ἐν Νεαπόλει.

28. Ἁγίας Σκέπης: (ν.ἡ.) Ἱ. Μετόχιον Παλαιοῦ Φαλήρου Ἀθηνῶν

Νέον Παλαιόν  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019
Ἡμέραι 30, ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 10 καί ἡ νύξ ὥρας 14
14

15

16

1

2

3

Π

Π

Σ

Κοσμᾶ & Δαμιανοῦ Ἀναργύρων & Θεοδότης μητρός αὐτῶν

Ἀκινδύνου, Πηγασίου, Ἐλπιδοφόρου, Ἀφθονίου μαρτύρων

Ἀνακομιδή λειψάνου ἁγίου Γεωργίου Τροπαιοφόρου

17

18

19

20

21

22

23

4

5

6

7

8

9

10

Κ

Δ

Τ

Τ

Π

Π

Σ

Κυρ Ε’ Λουκ., Ἰωαννικίου τοῦ μεγάλου, Νικάνδρου ἐπ. Μύρων

Γαλακτίωνος & Ἐπιστήμης μαρτ., Ἑρμᾶ & Λίνου ἀποστόλων

Παύλου πατριάρχου Κων/Πόλεως τοῦ ὁμολογητοῦ

Τῶν ἐν Μελιτινῇ 33 μαρτύρων, Λαζάρου Γαλησιώτου ὁσίου

Σύναξις Ταξιαρχῶν Μιχαήλ & Γαβριήλ

Νεκταρίου ἐπ. Πενταπόλεως, Ἐπέτειος Ἐνθρονίσεως Α.Θ.Μ.

Ὀλυμπᾶ, Τερτίου ἀπ., Ὀρέστου μάρ., Ἀρσενίου ὁσ. Καππαδόκου

24

25

26

27

28

29

30

11

12

13

14

15

16

17

Κ

Δ

Τ

Τ

Π

Π

Σ

Η’ Λουκ Μηνᾶ Μεγαλομ, Βίκτωρος Βικεντίου, Θεοδώρου Στουδ.

Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος πατρ. Ἀλεξανδρείας, Νείλου ὁσίου

Ἰωάννου Ἀρχιεπισκόπου Κων/Πόλεως τοῦ Χρυσοστόμου

Φιλίππου Ἀποστόλου

(Ἀρχή Νηστείας), Γουρία, Σαμωνᾶ, Ἀβίβου μαρτύρων

Ματθαίου Εὐαγγελιστοῦ, Φιλουμένου ἱερομ. Ἁγιοταφίτου

Γρηγορίου ἐπισκόπου Νεοκαισαρείας τοῦ θαυματουργοῦ

1

2

3

4

5

6

7

18

19

20

21

22

23

24

Κ

Δ

Τ

Τ

Π

Π

Σ

Κυρ Θ’ Λουκᾶ, Πλάτωνος & Ρωμανοῦ μαρτύρων

Ἀβδιοῦ προφήτου, Βαρλαάμ μάρτυρος

Γρηγορίου ὁσίου Δεκαπολίτου, Πρόκλου πατρ. Κων/Πόλεως

Τά Εἰσόδια τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Φιλήμονος, Ἀρχίππου, Ὀνησίμου ἀπ., Ἰακώβου ὁσ. τοῦ ἐξ Εὐβοίας

Ἀμφιλοχίου ἐπισκ. Ἰκονίου, Γρηγορίου ἐπισκ. Ἀκραγαντίνων

Κλήμεντος πάπα Ρώμης, Πέτρου πατριάρχου Ἀλεξανδρείας

8

9

10

11

12

13

25

26

27

28

29

30

Κ

Δ

Τ

Τ

Π

Π

Κυρ ΙΓ’ Λουκᾶ, Αἰκατερίνης μεγαλομάρτ., Μερκουρίου μάρτ.

Ἀλυπίου ὁσ., Νίκωνος τοῦ Μετανοεῖτε, Στυλιανοῦ Παφλαγόνος

Ἰακώβου μεγαλομάρτυρος τοῦ Πέρσου

Στεφάνου ὁσίου τοῦ νέου, Εἰρηνάρχου μάρτυρος

Παραμόνου & Φιλουμένου μαρτύρων

Ἀνδρέου Ἀποστόλου τοῦ πρωτοκλήτου

 

ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ

Μηνός Νοεμβρίου  

ΗΜΕΡ. ΕΩΘ. ΗΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 4

 

11

 

18

 

25

ΙΑ’

 

Α’

 

Β’

 

Γ’

πλ. Α’

 

πλ. Β’

 

Βαρύς

 

πλ. Δ’

Κυρ. ΚΒ’, Γαλ. 6, 11-18

 

Κυρ ΚΓ’, Ἁγ. Μηνᾶ, Β’ Κορ. 4, 6-15

 

Κυρ. ΚΔ’, Ἐφ. 2, 14-22

 

Ἁγ. Αἰκατερίν., Γαλ. 3, 23-29. 4, 1-5

Ε’ Λουκᾶ, Λκ. 16, 19-31

 

Η’ Λουκᾶ, Λκ. 10, 25-37

 

Θ’ Λουκᾶ, Λκ. 12, 16-21

 

ΙΓ’ Λουκᾶ, Λκ. 18, 18-27

 

Ἱεραί Πανηγύρεις

1. Ἁγίων Ἀναργύρων: Ἱ. Ν. ἁγίων Ἀναργύρων εἰς Κεντρικόν Μετόχιον Ἐξαρχίας Ἀθηνῶν.

3. Ἀνακομιδή Λειψάνου ἁγίου Γεωργίου: Ἱ. Μ. ἁγίου Γεωργίου Λύδδης – Ἱ. Μ. ἁγίου Γεωργίου Μπετζαλλᾶ – Ἱ. Μ. ἁγίου Γεωργίου Παλαιᾶς Πόλεως Ἱεροσολύμων (Νοσοκομείου) – Ἱ. Μ. ἁγίου Γεωργίου Παλαιᾶς Πόλεως Ἱεροσολύμων (Ἑβραϊκῆς) – Ἱ. Μητροπολιτικός Ναός Ναζαρέτ. – Παρεκκλήσιον Ἱ. Μονῆς Βηθλεέμ.

8. Σύναξις τῶν Ἀρχαγγέλων: Ἱ. Μ. Ἀρχαγγέλων Παλαιᾶς Πόλεως Ἱεροσολύμων – Ἱ. Μ. Ἀρχαγγέλων Ἰόππης – Παρεκκλήσιον Ἱ. Μ. Ποιμένων – Παρεκκλήσιον Ἱ. Λαύρας ὁσίου Σάββα τοῦ ἡγιασμένου.

9. Ἁγίου Νεκταρίου: Παρεκκλήσιον Μητροπολιτικοῦ μεγάρου ἐν Ἀμμάν.

10. Ἁγίου Ἀρσενίου Καππαδόκου: Ἱ. Μ. ἁγίου Γεωργίου Χοζεβᾶ

13. Ἰωάννου Χρυσοστόμου: Παρεκκλήσιον Ἱ. Μ. Ἀρχαγγέλων Παλαιᾶς Πόλεως Ἱεροσολύμων – Παρεκκλήσιον Ἱ. Λαύρας ὁσίου Σάββα τοῦ ἡγιασμένου

16. Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Φιλουμένου: Ἱ. Μ. Φρέατος τοῦ Ἰακώβ – Ἱ. Ναός ἁγίου Φιλουμένου εἰς Ἐξαρχίαν Κύπρου.

21. Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου: Ἱ. Μ. Μεγάλης Παναγίας Παλαιᾶς Πόλεως Ἱεροσολύμων. – (ν.ἡ.) Ἱερόν Μετόχιον εἰς Παγκράτι Ἀθηνῶν

25. Ἁγίας Αἰκατερίνης: Ἱ. Μ. ἁγίας Αἰκατερίνης Παλαιᾶς Πόλεως Ἱεροσολύμων.

30. Ἀποστόλου Ἀνδρέου: Παρεκκλήσιον ἁγίων Ἀποστόλων Ἱ. Μ. τοῦ Ἀβραάμ.

Νέον Παλαιόν  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019
Ἡμέραι 31, ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 9 καί ἡ νύξ ὥρας 15
14 1 Σ Ναούμ προφήτου, Φιλαρέτου ὁσίου τοῦ ἐλεήμονος
15

16

17

18

19

20

21

2

3

4

5

6

7

8

Κ

Δ

Τ

Τ

Π

Π

Σ

ΙΔ’ Λουκᾶ, Ἀββακούμ πρ., Μυρόπης μ., Πορφυρίου Καυσοκαλ.

Σοφονίου προφήτου, Ἰωάννου ὁσίου ἐπισκόπου Κολωνίας

Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Βαρβάρας μεγαλομάρτυρος

Σάββα ὁσίου τοῦ Ἡγιασμένου

Νικολάου ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ

Ἀμβροσίου ἐπισκόπου Μεδιολάνων

Σωσθένους, Ἀπολλῶ, Τυχικοῦ ἀποστόλων, Παταπίου ὁσίου

22

23

24

25

26

27

28

9

10

11

12

13

14

15

Κ

Δ

Τ

Τ

Π

Π

Σ

Κυρ. Ι’ Λουκ., Ἡ Σύλληψις τῆς ἁγίας θεοπρομήτορος Ἄννης

Μηνᾶ καλλικελάδου, Ἐρμογένους, Εὐγράφου μαρτύρων

Δανιήλ ὁσίου τοῦ Στυλίτου

Σπυρίδωνος ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος τοῦ θαυματουργοῦ

Εὐστρατίου, Αὐξεντίου, Ὀρέστου μαρτύρων, Λουκίας παρθένου

Θύρσου, Ἀπολλωνίου, Λευκίου, Καλλινίκου μαρτύρων

Ἐλευθερίου ἱερομάρτυρος, Ἀνθίας τῆς μητρός αὐτοῦ

29

30

31

1

2

3

4

16

17

18

19

20

21

22

Κ

Δ

Τ

Τ

Π

Π

Σ

Κυρ. ΙΑ’ Λουκ. (Προπατ.), Ἀγγαίου προφ., Μοδέστου ἱερομ.

Δανιήλ προφήτου, 3 Παίδων, Διονυσίου Αἰγίνης

Μοδέστου πατρ. Ἱεροσολύμων, Σεβαστιανοῦ μάρτυρος

Βονιφατίου μάρτυρος

Ἰγνατίου ἱερομάρτυρος ἐπισκ. Ἀντιοχείας τοῦ Θεοφόρου

Ἰουλιανῆς, Θεμιστοκλέους μαρτύρων

Ἀναστασίας Μεγαλομ. Φαρμακολυτρίας, Χρυσογόνου μάρτ.

5

6

7

8

9

10

11

23

24

25

26

27

28

29

Κ

Δ

Τ

Τ

Π

Π

Σ

Κυρ. πρό Χριστοῦ Γεννήσεως, Τῶν ἐν Κρήτῃ 10 μαρτύρων

Εὐγενίας ὁσιομάρτυρος

Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Στεφάνου πρωτομάρτυρος & ἀρχιδιακόνου

Δισμυρίων μαρτύρων τῶν ἐν Νικομηδείᾳ, Γλυκερίου μάρτυρος

Τῶν 14.000 ἀναιρεθέντων ἁγίων Νηπίων, Μαρκέλλου ὁσίου

12

13

30

31

Κ

Δ

Κυρ. πρό τῶν Φώτων, Ἀνυσίας ὁσιομάρτυρος

Μελάνης ὁσίας τῆς Ρωμαίας

 

ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ

Μηνός Δεκεμβρίου

ΗΜΕΡ. ΕΩΘ. ΗΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2

 

9

 

16

 

23

 

30

Δ’

 

Ε’

 

ΣΤ’

 

Ζ’

 

Η’

Α’

 

Β’

 

Γ’

 

Δ’

 

πλ. Α’

Κυρ. ΚΣΤ’, Ἐφ. 5, 8-19

 

Κυρ. ΚΖ’, Ἁγ. Ἄννης, Γαλ. 4, 22-27

 

Προπατόρων, Κολ. 3, 4-11

 

Πρό Χριστουγ. Ἑβρ. 11, 9-10. 32-40

 

Μτά τά Χριστούγεν., Γαλ. 1, 11-19

ΙΔ’ Λουκᾶ, Λκ. 18, 35-43

 

Ι’ Λουκᾶ, Λκ. 13, 10-17

 

ΙΑ’ Λουκ. Προπατόρ. Λκ. 14, 16-24

 

Πρό Χριστουγέννων Μτ. 1, 1-25

 

Μτά τά Χριστούγεν., Μτ. 2, 13-23

Ἱεραί Πανηγύρεις

4. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ: Παρεκκλήσιον Ἱ. Λαύρας ὁσίου Σάββα τοῦ ἡγιασμένου – Παρεκκλήσιον Ἱ. Μ. Τιμίου Σταυροῦ.

Ἁγίας Βαρβάρας: Ἱ. Ν. ἁγίας Βαρβάρας Μπεάνε – Παρεκκλήσιον Ἱ. Μ. ἁγίου Νικολάου Ἱεροσολύμων – (ν.ἡ.) Ἱ. Μετόχ. εἰς Καλλιθέαν Ἀθηνῶν

5. Ἁγίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου: Ἱ. Λαύρα ὁσ. Σάββα τοῦ ἡγιασμένου – Παρεκκλήσιον Ἱ. Μ. Ἀρχαγγέλων Παλαιᾶς Πόλεως Ἱεροσολύμων.

6. Ἁγίου Νικολάου: Ἱ. Μ. ἁγίου Νικολάου Παλαιᾶς Πόλεως Ἱεροσολύμων – Παρεκκλήσιον Ἱ. Λαύρας ὁσίου Σάββα τοῦ ἡγιασμένου – Ἱ. Ν. ἐν Μπετζάλλᾳ – ἐν Μουτζέντελ – Ἱ. Ν. ἐν Ἄκαμπᾳ Ἰορδανίας – Ἱ. Μετόχιον εἰς Κολοκυνθοῦ Ἀθηνῶν

9. Σύλληψις ἁγίας Ἀννης: Ἱ. Μ. ἁγίων Ἰωακείμ & Ἄννης Παλαιᾶς Πόλεως Ἱεροσολύμων – Σκήτη Ἁγ. Ἄννης Ἱ. Μ. ἁγίου Γεωργίου Χοζεβᾶ – Παρεκκλήσιον Ἱ. Λαύρας ὁσίου Σάββα τοῦ ἡγιασμένου.

12. Ἁγίου Σπυρίδωνος: Ἱ. Μ. ἁγίου Σπυρίδωνος Παρεκκλήσιον Ἱ. Μ. ἁγίων Θεοδώρων Παλαιᾶς Πόλεως Ἱεροσολύμων.

18. Ἁγ. Μοδέστου Πατριάρχ. Ἱεροσολύμ.: Ἱ. Μ. ἁγ. Μοδέστου Ἀμποῦ Τόρ.

25. Ἡ Γέννησις τοῦ Χριστοῦ: Θεοδέγμον Σπήλαιον Γεννήσεως ἐν Βηθλεέμ.

26. Ἡ Σύναξις τῆς Θεοτόκου: Ἱ. Μ. Ποιμένων ἐν Μπετσαχούρ.

27. Ἁγίου Στεφάνου: Ἱ. Μ. ἁγίου Στεφάνου ἐν Ἱεροσολύμοις – Παρεκκλήσιον Ἱ. Μ. Χοζεβᾶ.

29. Τῶν ἐν Βηθλεέμ 14.000 νηπίων: Παρεκκλήσιον Ἱ. Μ. Βηθλεέμ.

31. Ἁγίας Μελάνης: Παρεκκλήσιον Ἱ. Μ. Μεγάλης Παναγίας.

* Σάββατον πρό τῆς Κυριακῆς τῶν Προπατόρων: Εὐκτήριος Οἶκος Πατριάρχου Ἀβραάμ ἐν Μπέρ Σέβᾳ.

* Κυριακή τῶν Προπατόρων: Ἱ. Ναός τῶν Προπατόρων εἰς τό χωρίον τῶν Ποιμένων – Σπήλαιον Μελχισεδέκ ἐπί τοῦ Ὄρους Θαβώρ.

Νέον Παλαιόν  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020
Ἡμέραι 31, ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 10 καί ἡ νύξ ὥρας 14
14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

Τ

Τ

Π

Π

Σ

Περιτομή τοῦ Κυρίου, Βασιλείου μεγάλου

Σιλβέστρου πάπα Ρώμης, Θεαγένους ἱερομάρτυρος

Μαλαχίου προφήτου, Γορδίου μάρτυρος

Σύναξις 70 Ἀποστόλων, Θεοκτίστου ὁσίου

Θεοπέμπτου, Θεωνᾶ μαρτύρων, Συγκλητικῆς ὁσίας

19

21

21

22

23

24

25

6

7

8

9

10

11

12

Κ

Δ

Τ

Τ

Π

Π

Σ

Κυρ., ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

Σύναξις τιμίου Προφήτου Προδρόμου

Σύναξις Γεωργίου & Ἰωάννου τῶν Χοζεβιτῶν

Πολυεύκτου μάρτ., Εὐστρατίου ὁσίου, Χοζεβιτῶν ὁσιομαρτύρων

Γρηγορίου ἐπισκόπου Νύσσης, Δομετιανοῦ ἐπισκόπου Μελιτινῆς

Θεοδοσίου τοῦ κοινοβιάρχου

Τατιανῆς, Μερτίου μαρτύρων

26

27

28

29

30

31

1

13

14

15

16

17

18

19

Κ

Δ

Τ

Τ

Π

Π

Σ

Κυρ. Μτά τά Φῶτα, Ἐρμύλου, Στρατονίκου, Μαξίμου Καυσοκ.

Τῶν ἐν Σινᾷ & Ραϊθῷ ἀναιρεθέντων, Νίνας ἱεραποστόλου

Παύλου ὁσίου τοῦ Θηβαίου, Ἰωάννου ὁσίου τοῦ Καλυβίτου

Προσκύνησις τιμίας ἁλύσεως ἀποστόλου Πέτρου

Ἀντωνίου τοῦ μεγάλου

Ἀθανασίου & Κυρίλλου πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας

Μακαρίου Αἰγυπτίου, Μάρκου ἐπισκ. Ἐφέσου τοῦ Εὐγενικοῦ

2

3

4

5

6

7

8

20

21

22

23

24

25

26

Κ

Δ

Τ

Τ

Π

Π

Σ

Κυρ. ΙΕ’ Λουκᾶ, Ζακχαίου, Εὐθυμίου ὁσίου τοῦ Μεγάλου

Μαξίμου ὁσίου τοῦ ὁμολογητοῦ, Νεοφύτου μάρτυρος

Τιμοθέου Ἀποστόλου, Ἀναστασίου ὁσιομάρτυρος τοῦ Πέρσου

Κλήμεντος ἐπισκόπου Ἀγκύρας, Ἀγαθαγγέλου μάρτυρος

Ξένης τῆς ὁσίας, Βαβύλα ἱερομάρτυρος

Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Κων/Πόλεως τοῦ Θεολόγου

Ξενοφῶντος, Μαρίας, Ἀρκαδίου, Ἰωάννου ὁσίων

9

10

11

12

13

27

28

29

30

31

Κ

Δ

Τ

Τ

Π

ΙΣΤ’ Λουκ. Τελ. & Φαρ., (Ἀρχ. Τριωδ.) Ἀν. λειψ. Χρυσοστόμου

Ἐφραίμ ὁσίου τοῦ Σύρου, Παλλαδίου ἐπισκόπου Ἑλενουπόλεως

Ἀνακομιδή λειψάνων ἱερομάρτυρος Ἰγνατίου τοῦ θεοφόρου

3 Ἱεραρχῶν, Βασιλείου Μεγ., Γρηγορίου Θεολ., Ἰωάννου Χρ.

Κύρου & Ἰωάννου τῶν Ἀναργύρων

 

ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ

Μηνός Ἰανουαρίου 2020

ΗΜΕΡ. ΕΩΘ. ΗΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6

 

13

 

20

 

27

Θ’

 

Ι’

 

ΙΑ’

 

Α’

πλ. Β’

 

Βαρύς

 

πλ. Δ’

 

Α’

Θεοφανείων, Τίτ. 2, 11-14. 3, 4-7

 

Μετά τά Φῶτα, Ἐφ. 4, 7-13

 

Κυρ. ΛΒ’, Α’ Τιμ. δ’, 9-15

 

ΛΓ’, Τελών. & Φαρ, Β’ Τιμ. 3, 10-15

Θεοφανείων, Μτ. 3, 13-17

 

Μετά τά Φῶτα, Μτ. 4, 12-17

 

ΙΕ’ Λκ. Ζακχαίου, Λκ. 19, 1-10

 

ΙΣΤ’Λκ. Τελ. & Φαρ., Λκ. 18, 10-14

 

Ἱεραί Πανηγύρεις

1. Μεγ. Βασιλείου: Ἱ. Μ. ἁγίου Βασιλείου Παλαιᾶς Πόλεως Ἱεροσολύμων.

5. Παραμονή Θεοφανείων: Ἱ. Μ. Τιμίου Προδρόμου Ἰορδανίτου.

7. Τιμ. Προδρόμου: Ἱ. Μ. Τιμ. Προδρόμου Παλαιᾶς Πόλεως Ἱεροσολύμων

8. Ἁγίου Γεωργίου Χοζεβίτου: Ἱ. Μ. ἁγίου Γεωργίου Χοζεβᾶ.

9. Χοζεβιτῶν ὁσιομαρτύρων: Ἱ. Μ. ἁγίου Γεωργίου Χοζεβᾶ.

11. Ἁγίου Θεοδοσίου: Ἱ. Μ. ἁγίου Θεοδοσίου Κοινοβιάρχου.

16. Ἀπ. Πέτρου: Ἱ. Μ. ἁγίου Νικοδήμου Παλαιᾶς Πόλεως Ἱεροσολύμων.

17. Ἁγίου Ἀντωνίου: Παρεκκλήσιον Ἱ. Μ. ἁγίου Νικολάου Παλαιᾶς Πόλεως Ἱεροσολύμων.

20. Ἁγίου Εὐθυμίου: Ἱ. Μ. ἁγίου Εὐθυμίου Παλαιᾶς Πόλεως Ἱεροσολύμων – Παρεκκλήσιον Ἱ. Μ. ἁγίου Γερασίμου Ἰορδανίτου.

26. Ἁγίου Ξενοφῶντος: Ἱ. Λαύρα ὁσίου Σάββα τοῦ ἡγιασμένου.

27. Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου: Παρεκκλήσιον Ἱ. Μ. Ἀρχαγγέλων Παλαιᾶς Πόλεως Ἱεροσολύμων – Παρεκκλήσιον Ἱ. Λαύρας ὁσίου Σάββα τοῦ ἡγιασμένου.

30. Τριῶν Ἱεραρχῶν: Πατριαρχική Σχολή Ἁγίας Σιών.

* Α’ Σάββατον μετά τά Φῶτα: Ἱ. Μ. Σαρανταρίου Ὄρους.

* Κυριακή ΙΒ’ Λουκᾶ (ἐάν τύχῃ): Ἱ. Ναός τῶν Δέκα Λεπρῶν ἐν Μπουρκίν· εἰδ’ ἄλλως ἑορτάζει τήν Κυριακήν πρό τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου.

 

Ἀκολουθίαι Πανιέρου Ναοῦ Ἀναστάσεως

Ἡ πύλη τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ἀνοίγει  κάθε Σάββατο γιά τήν τελέση τῆς Ἀρχιερατικῆς θείας Λειτουργίας, τό χειμῶνα στίς 23.00μ.μ. καί τό θέρος στίς 12 (μεσάνυκτα). Τίς ὑπολοιπες ἡμέρες τῆς ἑβδομάδος, ὁ Πανίερος Ναός τῆς Ἀναστάσεως ἀνοίγει γιά τούς εὐλαβεῖς προσκυνητές, μόνον ὅταν τελεῖται Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία, ἡ ὁποία τό χειμῶνα ἀρχίζει στίς 23.30μ.μ. καί τό θέρος στίς 0.30 π.μ. Μετά  τό πέρας τῆς Ἀρχιερατικῆς θείας Λειτουργίας ὁ Ναός παραμένει ἀνοικτός.

 

Ἀκολουθίαι τῆς Βασιλικῆς τῆς Γεννήσεως.

Ὁ Ὄρθρος καί ἡ θεία Λειτουργία στό Θεοδέγμον Σπήλαιον τῆς Γεννήσεως ἀρχίζει καθημερινά στίς 5.30 π.μ. -χειμερινή ὥρα ἢ  στίς 6.30 π.μ. -θερινή ὥρα.

Ὁ Ἑσπερινός εἰς τό  Θεοδέγμον Σπήλαιον τῆς Γεννήσεως ἀρχίζει καθημερινά στίς 14.30 μ.μ. χειμερινή ὥρα ἢ  στίς 15.30 μ.μ. θερινή ὥρα. Τήν Κυριακή τελεῖται  θεία Λειτουργία καί στό Καθολικό καί ἀρχίζει στίς 7.00 χειμερινή ὥρα ἢ  στίς 8.00 θερινή ὥρα.


ΩΡΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΠΑΝΑΓΙΩΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΩΝ

 

 

ΠΑΝΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ      ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΕΩΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΕΩΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
ΑΝΟΙΓ. ΚΛΕΙΝ. ΑΝΟΙΓ. ΚΛΕΙΝ. ΑΝΟΙΓ. ΚΛΕΙΝ. ΑΝΟΙΓ. ΚΛΕΙΝ. ΑΝΟΙΓ. ΚΛΕΙΝ.
4.00 19.00 5.00 19.30 5.00 21.00 5.00 20.30 4.00 19.00
ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΒΗΛΕΕΜ

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ- ΜΑΙΟΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ

ΑΝΟΙΓ. ΚΛΕΙΝ. ΑΝΟΙΓ. ΚΛΕΙν. ΑΝΟΙΓ. ΚΛΕΙΝ. ΑΝΟΙΓ. ΚΛΕΙΝ. ΑΝΟΙΓ. ΚΛΕΙΝ.

5.30

17.30 5.30 18.00 5.30 18.00 6.30 19.30 6.30

20.00

 

 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΑΝΟΙΓ. ΚΛΕΙΝ. ΑΝΟΙΓ. ΚΛΕΙΝ. ΑΝΟΙΓ. ΚΛΕΙΝ. ΑΝΟΙΓ. ΚΛΕΙΝ.

6.30

19.30 6.30 19.00 5.30 18.00 5.30

17.00