1

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΞΙΣ ΠΙΣΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΑΖΩΤΟΝ ΕΠΙ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Τό Σάββατον, 10ην / 23ην Ὀκτωβρίου, μέ τήν εὐχήν, τήν καθοδήγησιν καί τήν εὐλογίαν τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Μακαριότητος, τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ’, ἔλαβε χώρα ἡ πρώτη ἐπίσημος σύναξις τῶν μελῶν τοῦ Ρωσοφώνου ποιμνίου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, κατοίκων τῆς πόλεως Ἀζώτου, καί ἐτελέσθη ἀρτοκλασία ὑπό τοῦ Σεβασμ. Ἀρχιεπισκόπου Μαδάβων κ. Ἀριστοβούλου, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Φιλίππου τοῦ Διακόνου, τοῦ βαπτίσαντος ἐνταῦθα τόν Αἰθίοπα Εὐνοῦχον, ὡς ἀναφέρεται εἰς τάς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων (Πράξ. 8, 5-12).

Εἰς τήν σύναξιν αὐτήν ἐγένετο ἡ πρώτη γνωριμία μεταξύ τῶν πιστῶν καί τοῦ Σεβασμιωτάτου καί ἐδόθησαν ὁδηγίαι διά τήν ἐπανάληψιν τῶν συναντήσεων, ἕως ὅτου τό ἡμέτερον Πατριαρχεῖον ἐξεύρῃ κατάλληλον χῶρον διά τήν προσωρινήν τέλεσιν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καί ἐν συνεχείᾳ προβῇ εἰς τήν ἀνέγερσιν Τρισυποστάτου Ἱεροῦ Ναοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἀποστόλου Φιλίππου, τῆς θυγατρός αὐτοῦ Ἁγίας Διακονίσσης Ἑρμιόνης καί τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἰωνᾶ.

Οἱ πιστοί ἐξεδήλωσαν τήν εὐγνωμοσύνην αὐτῶν πρός τόν Μακαριώτατον Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ. κ. Θεόφιλον διά τήν ἀγάπην καί τήν φροντίδα Αὐτοῦ καί τό ἀμέριστον ἐνδιαφέρον ὑπέρ καλύψεως τῶν λειτουργικῶν ἀναγκῶν εἰς τήν περιοχήν αὐτῶν καί ἐξέφρασαν τήν ἐπιθυμίαν, ὅπως ἐπισκεφθοῦν τόν Μακαριώτατον, διά νά λάβουν τήν εὐχήν καί τήν εὐλογίαν Αὐτοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας