1

ΠΡΩΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ «ΕΘΝΟΣ»

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων μετά λύπης του ἔλαβε γνῶσιν τοῦ ὑπάρχοντος δημοσιεύματος εἰς τήν ἐφημερίδα τῶν Ἀθηνῶν «Ἔθνος» τῆς 14ης τρέχοντος μηνός, περί δῆθεν ἐκ μέρους τοῦ πωλήσεως γῆς εἰς ἑβραϊκήν κατασκευαστικήν ἑταιρείαν.

Τό Πατριαρχεῖον καταγγέλλει τό δημοσίευμα ὡς ἀναληθές καί ἀνακριβές καί ἐπιφυλάσσεται νά δώσῃ ἀναλυτικάς ἀπαντήσεις, παρουσιάζον καί προσκομίζον ὅλα τά σχετικά τεκμήρια, τά ὁποῖα ἀφοροῦν εἰς τό ἐν λόγῳ ζήτημα.

Ἐπιπροσθέτως τό Πατριαρχεῖον ἐπιφυλάσσεται τοῦ δικαιώματος, ὅπως  προβῇ εἰς πᾶσαν νόμιμον ἐνέργειαν πρός ἀποκατάστασιν τῆς ἀληθείας.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας