1

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗΝ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

 Πέμπτη, 23 Μαίου 2013

Μακαριώτατε ἁγαπητέ ἐν Κυρίῳ ἀδελφέ,

Σᾶς καλωσωρίζω ἀπό κέντρου καρδίας στήν πρωτεύουσα τῆς Ρωσίας Μόσχα καί μάλιστα στήν ἀρχαιοτέρα Ἱερά Μονή αὐτῆς, ἐκείνης τοῦ Ἁγίου Δανιήλ Μόσχας, ἱδρυθεῖσαν πρός τό τέλος τοῦ 13ου αἰῶνος ὑπό τοῦ προστάτου τῆς Μόσχας Ἁγίου Πρίγκηπος Δανιήλ.

Ἡ Ἱερά Μονή Ἁγίου Δανιήλ εἶναι ἕδρα τοῦ Πατριάρχου καί τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας. Ὁ χῶρος αὐτός, ἡ κατοικία δηλαδή, εἶναι ἀνακαινισμένος καί καλλωπισμένος πρόσφατα.

Ἐδώ εἶναι ὅπου ἐπί τό πλεῖστον συνέρχεται σέ συνεδριάσεις ἡ Ἱερά Σύνοδος καί στεγάζεται τό ἰδιαίτερο γραφεῖο μου. Ἐπίσης ὑποδεχόμεθα ἐδώ καί ὑψηλούς προσκεκλημένους μας. Μία καί πλέον ἑβδομάδα θά διαρκέσῃ ἡ ἐπίσκεψίς σας, εἰς τά πλαίσια τῆς ὁποίας θά ἐπισκεφθῆτε τά ἱερά προσκυνήματα τῆς Μόσχας καί τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς, θά μεταβῆτε στήν Ἁγία Πετρούπολη, στήν Κροστάνδη, στό Βάλαμο. Θά προσευχηθοῦμε ἀπό κοινοῦ καί θά ἔχομε συναναστροφές μέ τόν πιστό λαό. Ἐπίσης πρόκειται νά συζητήσωμε ὁρισμένα θέματα διμερῶν μας σχέσεων καθώς καί τῆς πανορθοδόξου ἡμερησίας διατάξεως.

Εἶναι ἰδιαιτέρα χαρά δι’ ἐμέ ὅτι ἡ παραμονή σας εἰς τήν Μόσχαν μέ τήν μνήμη τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου τῶν φωτιστῶν τῶν Σλάβων, ἡ ὁποία ἑωρτάζεται εὐρύτερα στίς χῶρες τῆς ἱστορικῆς Ρωσίας ὡς ἡμέρα σλαβικῶν γραμμάτων καί πολιτισμοῦ. Εἶστε ὁ περισπούδαστος προσκεκλημένος μας στίς πανηγυρικές αὐτές ἐκδηλώσεις. Εὐελπιστῶ ὅτι τό βεβαρυμένο πρόγραμμα τῆς ἐπισκέψεως δέν θά κουράσῃ τήν Ὑμετέρα Μακαριότητα καί ὅτι ἡ ἐπίσκεψίς Σας στή Ρωσική Ἐκκλησία, τήν ὁποία γνωρίζετε καλῶς καί ἀγαπᾶτε δέν θά συντελέσῃ μόνον εἰς τήν ἀνάπτυξιν τῶν σχέσεων μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν μας, ἀλλά δι’ αὐτῆς θά δοθῆ ἡ εὐκαιρία εἰς τήν Ὑμετέρα Μακαριότητα, ἵνα ξεκουραστῆτε καί νά ἐνδυναμωθῆτε πρός συνέχισιν τοῦ περαιτέρω ἔργου ὡς Ἐπικεφαλῆς τῆς Μητέρας τῶν Ἐκκλησιῶν.

† Ὁ Μόσχας καί πάσης Ρωσίας Κύριλλος.