1

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΕΠΙ Τῌ ΕΟΡΤῌ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Ἐν Ἱεριχῷ,  τῇ  5 /18 Ἰανουαρίου 2010.

Ἐντιμότατε κ. Νομάρχα,

Κύριε Δήμαρχε,

Σεβαστοί Πατέρες,

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

«Πνεῦμα ὁ Θεός, καί τούς προσκυνοῦντας Αὐτόν ἐν Πνεύματι καί ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν ( Ἰω. 4.24)», ὁμολογεῖ καί κηρύσσει ὁ Χριστός.

Τήν φανέρωσιν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος κατά τό Βάπτισμα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ, ἤλθομεν καί ἡμεῖς, κλῆρος καί λαός νά ἑορτάσωμεν σήμερον παρά τόν τόπον τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ, συνεχίζοντες  οὕτως τήν ἀπ’ αἰώνων παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων, τουτέστιν τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πατριαρχείου.

Ἤλθομεν καί ἡμεῖς νά μαρτυρήσωμεν ὅτι ὄντως ὁ Θεός Πνεῦμα ἐστίν καί τούς προσκυνοῦντας αὐτόν ἐν πνεύματι καί ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν.

Ὁ δέ καρπός τοῦ θείου τούτου Πνεύματος, κατά τόν Ἀπόστολον Παῦλον «ἐστιν» -μεταξύ ἄλλων- «ἀγάπη, εἰρήνη καί δικαιοσύνη». (Γαλ. 5,22).

Τόν ἔνσαρκον καρπόν τοῦτον τῆς ἀγάπης, τῆς εἰρήνης καί τῆς δικαιοσύνης, ἀλλά καί ἐλευθερίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τοῦ Πνεύματος τοῦ Χριστοῦ, προεκήρυξαν καί προανήγγειλαν εἰς τά περίχωρα τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ ὁ Προφήτης Ἠλίας, ὁ μαθητής αὐτοῦ Ἐλισαῖος καί ὁ μείζων ἐν προφήταις Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής, τοῦ ὁποίου ἡ «βοῶσα φωνή ἐν τῇ ἐρήμῳ τοῦ Ἰορδάνου» περί εἰρήνης καί δικαιοσύνης ἀκαταπαύστως ἐπαναλαμβάνεται καί διά τοῦ στόματος τῶν πεινώντων, διψώντων, τῶν ἀδικουμένων τῶν καταπιεζομένων καί τῶν στερουμένων τό δῶρον τῆς ἐλευθερίας τοῦ θείου Πνεύματος.

Αὐτό δέ τοῦτο τό Πνεῦμα τῆς ἐλευθερίας, τό Πνεῦμα τοῦ Κυρίου, ὡς λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: «Οὗ δέ τό Πνεῦμα Κυρίου, ἐκεῖ ἐλευθερία» (Β’ Κορ. 3,17), ὡδήγησεν τόν προκάτοχον ἡμῶν καί μέγαν ἐν Πατριάρχαις τῶν Ρωμαίων Ἁγιον Σωφρόνιον, εἰς τήν ἱστορικήν συνάντησιν μετά τοῦ ἐνδόξου Χαλίφου τῶν Ἀράβων Ὀμαρ-Ἰμπν-Χατάμπ, κατά τήν ὁποίαν συνάντησιν ἐτέθησαν τά θεμέλια τῆς εἰρηνικῆς συμβιώσεως καί τῆς ἐλευθέρας ἐξασκήσεως τῆς «ἐν πνεύματι καί ἀληθείᾳ λατρείας καί προσκυνήσεως τοῦ Θεοῦ» ὅλων τῶν ἐν τῇ Ἁγίᾳ Γῆ διαβιούντων ἐθνῶν.

Ἐπί δέ τούτοις, εὐχόμεθα ὅπως ἡ φωτιστική καί σωτήριος Χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος, ἡ ὁποία ἐπεφάνη «πᾶσιν τοῖς ἀνθρώποις» φωτίζῃ τήν διάνοιαν τῶν ἀρχόντων τοῦ κόσμου καί ἰδιαιτέρως τῶν κυβερνητῶν τῶν κρατῶν τῆς περιοχῆς μας, ἵνα οἱ λαοί καί τά ἔθνη τῆς Ἁγίας Γῆς καί δή τῆς Παλαιστίνης ἀπολαύσωσιν τῶν ἀγαθῶν τῆς εἰρήνης, δικαιοσύνης, ἐλευθερίας, ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας καί συνδιαλλαγῆς.

Ἔτη πολλά».