1

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΧΙΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΕΙΣ ΤΑ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ

«Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,

Ἡ ἑορτή τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, τῶν ἐν Σεβαστείᾳ τῇ λίμνῃ μαρτυρησάντων, εἶναι μία ἀπό τάς κυρίας καί μεγάλας ἑορτάς τοῦ μηνός Μαρτίου, διά τήν ὁποίαν καί ὁρίζει Προηγιασμένην θ. Λειτουργίαν τό Τυπικόν τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας.

Εἰς  τήν μεγάλην αὐτήν ἑορτήν τῆς Ἐκκλησίας ὅλης προστίθεται διά τήν Σιωνίτιδα Μητέρα τῶν Ἐκκλησιῶν καί τήν Γεραράν ἡμῶν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα ἡ ὀνομαστική ἑορτή τῆς Ὑμετέρας Σεπτῆς Μακαριότητος, φερούσης τό ὄνομα τοῦ Ἁγίου Θεοφίλου, ἑνός τῶν ἐνδόξως ἀθλησάντων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων.

Διά τόν λόγον τοῦτον Προηγιασμένη θ. Λειτουργία ἐτελέσθη εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως καί οἱ Ἁγιοταφῖται Πατέρες καί ὁ εὐλαβής κλῆρος τοῦ Πατριαρχείου ἐγγύθεν καί μακρόθεν καθηκόντως ἐν προθυμίᾳ πολλῇ προσῆλθον, ἵνα ἀφ΄ ἑνός συμπροσευχηθῶσι μετά τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος, τῷ Πατριάρχῃ, Πατρί καί Ἡγουμένῳ αὐτῶν, ἀφ΄ ἑτέρου δέ ἵνα ὑποβάλωσι τά σεβάσματα καί τήν ὑπακοήν αὐτῶν καί συγχαρῶσι ἐπί τοῖς ἀγομένοις ὀνομαστηρίοις Αὐτῆς.

Τό χρέος ἡμῶν τοῦτο, ὅση ἡμῖν δύναμις, λειτουργικῶς καί προσκυνηματικῶς εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως ἐκπληρώσαντες, ὁλοκληροῦμεν νῦν Ἁγιοταφιτικῶς εἰς τήν ἱστορικήν ταύτην αἴθουσαν τοῦ ἱεροῦ «ὀσπιτίου ἡμῶν».

Ἐν τῇ ὁμηγύρει ἡμῶν οὖν ταύτῃ ἔτι ἄπαξ ἐκφράζομεν τήν χαράν ἡμῶν διά τήν ὀνομαστικήν ἑορτήν Πατρός, Πατριάρχου καί Ποιμένος, ἀναλαβόντος πρό τετραετίας ὁμοφώνοις ψήφοις τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου τήν ποιμαντορίαν τοῦ σεπτοῦ Θρόνου τῆς Σιωνίτιδος Μητρός τῶν Ἐκκλησιῶν.

Τήν ποιμαντορίαν ταύτην ἡ Ὑμετέρα Μακαριότης ἐπιτελεῖ, ἀφ΄ ἡμέρας ἀναλήψεως αὐτῆς, μετά συναισθήσεως εὐθύνης καί ἀκολουθίας τῶν ἰχνῶν τῶν προκατόχων αὐτῆς ἀοιδίμων Πατριαρχῶν Ἱεροσολύμων, λαμπρυνάντων τόν Θρόνον αὐτῶν εἴτε δι΄ αἵματος μαρτυρίου εἴτε δι΄ ὁσιότητος ζωῆς εἴτε δι΄ ἀγώνων ὑπέρ τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων, τῶν ἁπτῶν τούτων τεκμηρίων τῆς ἐπί γῆς ἐνσάρκου παρουσίας τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Τοῦτο ἐμφαίνεται ἐν ἔργοις συγκεκριμένοις, ἐξ ὧν ἐπιλεκτικῶς μνημονευθήτωσαν ἡ ἡγετική συμμετοχή τοῦ ἡμετέρου Πατριαρχείου εἰς τάς ἐκδηλώσεις κοινοῦ χριστιανικοῦ ἐνδιαφέροντος καί εἰς τάς παλινδρομούσας  διαπραγματεύσεις διά τήν εἰρήνευσιν εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν. Ὡσαύτως μνημονευθήτω ἡ πρόσκλησις τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος εἰς τόν διάλογον διά τήν δημιουργίαν ὑφέσεως εἰς τάς σχέσεις Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων διεθνῶς καί ἐπιτοπίως καί τό προτεινόμενον ὑπ΄Αὐτῆς πρότυπον συμβιώσεως, τό ἀμοιβαίως διά τοῦ Ἀχτιναμέ γενόμενον ἀποδεκτόν, μεταξύ τοῦ προκατόχου Αὐτῆς ἀοιδίμου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Ἁγίου Σωφρονίου καί τοῦ χαλίφου Ὀμάρ Χατάμπ. Μνημονευθήτω ἐπίσης ἡ πρόσφατος ἐπίσκεψις τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος διά τήν συμμετοχήν εἰς εἰρηνευτικήν Διάσκεψιν Κορυφῆς εἰς Κατάρ καί ἡ ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ ταύτῃ ἐπίβλεψις τῶν ἐργασιῶν τοῦ ἀνεγειρομένου ἐκεῖ ἱεροῦ ναοῦ τοῦ ἡμετέρου Πατριαρχείου τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ τροπαιοφόρου καί τοῦ Ἁγίου Ἰσαάκ τοῦ Σύρου, οὗτινος τόν θεμέλιον λίθον προσεχῶς θά καταθέσῃ ἡ Ὑμετέρα Μακαριότης.

Ὅσον ἀφορᾷ εἰς τήν καλλιέργειαν σχέσεων καλῆς συνεργασίας μετά τῆς μητρός Ἑλλάδος, μνημονευτέα ἡ πρόσφατος εἰς Ἀθήνας ἐπίσκεψις τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος καί συνάντησις Αὐτῆς μετά τοῦ ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Σπυρίδωνος Κουβέλη. Κατά τήν συνάντησιν αὐτήν ἐγένετο ἐνημέρωσις ἐπί τοῦ ἐπιτελουμένου ὑπό τοῦ Πατριαρχείου θρησκευτικοῦ, φιλανθρωπικοῦ, κοινωνικοῦ, εἰρηνευτικοῦ καί πολιτιστικοῦ ἔργου εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί ἐζητήθη νά ληφθῇ ὑπ΄ ὄψιν τό ἔργον τοῦτο, ἵνα μή ἐπιβαρυνθῇ ἡ ἐν Ἑλλάδι ἐκκλησιαστική περιουσία αὐτοῦ ὑπό τῶν δρομολογουμένων ὑπό τῆς Ἑλληνικῆς κυβερνήσεως φορολογικῶν τροποποιήσεων. Ὡσαύτως ἐγένετο ἐνημέρωσις ἐπί τῶν δαπανωμένων ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἁδρῶν ποσῶν διά τάς διεξαγομένας δίκας πρός ἀκύρωσιν τῶν παρανόμων συμφωνιῶν ἐνοικιάσεως τῶν ξενοδοχείων τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Παλαιάν Ἱερουσαλήμ.

Ἡ γνωστή ἄκρα εὐαισθησία τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος εἰς τόν τομέα τῶν ἀδιαμφισβητήτων προσκυνηματικῶν ἡμῶν δικαιωμάτων,  ἐξεδηλώθη καί πάλιν κατά τήν διάρκειαν τοῦ ἐτησίου σαρώματος τῆς Βασιλικῆς τῆς Γεννήσεως εἰς Βηθλεέμ  τόν παρελθόντα Δεκέμβριον, νικήσασα τήν Ἀρμενικήν ἀκόρεστον προσκυνηματικήν βουλιμίαν, αὐθαιρεσίαν καί βιαιότητα.

Ἡ ἀνιοῦσα πορεία ἐξομαλύνσεως τῶν σχέσεων τοῦ ἡμετέρου Πατριαρχείου μετά τοῦ ἀραβοφώνου Ρωμαι-Ὀρθοδόξου ποιμνίου αὐτοῦ ἐνεφάνη καί ἐκ τοῦ γεγονότος ὅτι ἡ σύγκλησις τῆς  Ζ΄ Συνελεύσεως τῶν ἀραβοφώνων Ὀρθοδόξων τοῦ Ἰσραήλ ἐτέθη ὑπό τήν αἰγίδα καί τήν παρουσίαν τῆς Ὑμετέρας  Μακαριότητος.

Ταῦτα, Μακαριώτατε, ἀποτελοῦν μεταξύ ἄλλων ἔργα τῆς Ὑμετέρας Σεπτῆς  Μακαριότητος, τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου καί τῆς Ἁγιοταφιτικῆς ἡμῶν Ἀδελφότητος στηριζούσης Αὐτήν καί συστρατευομένης μετ΄ Αὐτῆς διά τήν ἀποτελείωσιν τοῦ ἔργου, οὗ ἐνηρξάμεθα εἰς δυσχειμέρους καιρούς, ἀποκηρύξαντες πᾶν ὅ,τι ἀδιαφανές  καί παράνομον καί ἐγκολπωθέντες  πᾶν ὅ,τι διαφανές, τίμιον, συλλογικόν καί ἔννομον.

Ὑψῶν τό ποτήριον ὑπέρ ὑγιείας, εὐσταθείας καί μακροημερεύσεως τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος, εὔχομαι Αὐτῇ πλουσίαν τήν ἄνωθεν ἐνίσχυσιν, ἵνα εὐφραίνηται καί καυχᾶται τήν κατά Θεόν καύχησιν ἐπί ἔργοις ἀγαθοῖς, ἀξίοις τῆς ἀποστολῆς τοῦ ἡμετέρου Πατριαρχείου πρός ἔπαινον τοῦ εὐλογημένου ἡμῶν γένους καί δόξαν τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ ἡμῶν. Γένοιτο».

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας