1

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Ἀπό 13ης /26ης Νοεμβρίου -20ῆς Νοεμβρίου/ 3ης Δεκεμβρίου 2010, ὁ Μακαριώτατος Μητροπολίτης Βαρσοβίας καί πάσης Πολωνίας κ.κ. Σάββας εὑρίσκεται διά προσκυνηματικήν ἐπίσκεψιν εἰς τούς Ἁγίους Τόπους, ὡς φιλοξενούμενος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, μεθ’ ὁμάδος ἱερέων καί Ὀρθοδόξων Πολωνῶν προσκυνητῶν, 50 περίπου τόν ἀριθμόν . Ἡ πρόσκλησις διά τήν ἐπίσκεψιν ταύτην ἀπηυθύνθη εἰς τόν Μακαριώτατον Μητροπολίτην Πολωνίας ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, ὅτε Οὗτος εὑρίσκετο εἰς τήν εἰρηνικήν Αὐτοῦ ἐπίσκεψιν εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Πολωνίας, ἀπό τῆς 11ης /24ης ἕως καί τῆς 16ης /29ης Ἰουνίου 2010. Ἡ ἐπίσκεψις αὐτή χαρακτηρίζεται ὡς προσκυνηματική, λόγῳ τοῦ ὅτι ὁ Μητροπολίτης Πολωνίας κ.κ. Σάββας ἐπραγματοποίησε τήν εἰρηνικήν αὐτοῦ ἐπίσκεψιν εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων τό ἔτος 2003.

Ὁ Μακαριώτατος Μητροπολίτης Βαρσοβίας καί πάσης Πολωνίας κ.κ. Σάββας ἐγένετο δεκτός, ἅμα τῇ ἀφίξει Του εἰς τό ἀεροδρόμιον Ben Gurion ὑπό τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου καί τοῦ Ὁσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Δημητρίου τήν Παρασκευήν, 13ην /26ην Νοεμβρίου 2010.

Τό Σάββατον, 14ην /27ην Νοεμβρίου ὁ Μακαριώτατος Μητροπολίτης Πολωνίας ἐγένετο δεκτός ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων εἰς τό Πατριαρχεῖον. Κατά τήν συνάντησιν αὐτήν ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων προσεφώνησε τόν Ἅγιον Πολωνίας διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως:

Μακαριώτατε Μητροπολῖτα Βαρσοβίας καί πάσης Πολωνίας κ.κ.Σάββα,

«Ἰδού δή τι καλόν ἤ τι τερπνόν, ἀλλ’ἤ τό κατοικεῖν ἀδελφούς ἐπί τό αὐτό», ψάλλει ὁ προφητάναξ Δαυΐδ.

Ἡ Ἐκκλησία τῶν Ἱεροοσολύμων ἀγαθυνομένη ὑποδέχεται σήμερον τήν Ὑμετέραν Μακαριότητα μετά τῆς σεπτῆς Αὐτῆς συνοδίας ἐν τῷ παλαιφάτῳ κέντρῳ τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος.

Ἡ προσκυνηματική Ὑμῶν θεωρία, τήν ὁποίαν ἐπιτελεῖτε μεθ’ ὁμάδος εὐλαβῶν προσκυνητῶν ἐκ τῆς μεγάλης καί δεδοκιμασμένης Χώρας τῆς Πολωνίας, ἀποτελεῖ σημεῖον εἰς ἀγαθόν.

Καί τοῦτο, διότι ἐν τῷ προσώπῳ Ὑμῶν, ἀλλά καί δι ’Ὑμῶν ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς Πολωνίας διατρανοῖ  διά μίαν εἰσέτι φοράν τήν ἐν Χριστῷ ἄρρηκτον ἑνότητα μετά τῆς πρωτογενοῦς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων ἀφἑνός καί μετά τῶν ἀδελφῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἀφἑτέρου.

Ἡ Μία Ἁγία Καθολική καί Ἀποστολική τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησία ὡς φύλαξ τῆς Ἀποστολικῆς καί Ἁγιοπατερικῆς παραδόσεως, δηλονότι τοῦ σωτηριώδους κηρύγματος τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας Οἰκονομίας, ἀναδεικνύεται ὅσον ποτέ ἄλλοτε κατά τήν ἐν τῷ κόσμῳ ἱστορικήν αὐτῆς πορείαν ὡς τό ἅλας τοῦ κόσμου κατά τούς Κυριακούς λόγους: «Ὑμεῖς ἐστε τό ἅλας τῆς γῆς∙ ἐάν δέ τό ἁλας μωρανθῇ, ἐν τινι ἁλιθήσεται»; (Ματθ. 5,13).

Τῆς ἐμπειρίας τῶν Κυριακῶν τούτων λόγων, ἐγενόμεθα καί ἡμεῖς κοινωνοί κατά τήν εἰς Πολωνίαν εἰρηνικήν ἡμῶν ἐπίσκεψιν. Ἐγενόμεθα μάρτυρες ἰδίοις ὄμμασι τῆς σταυροαναστασίμου μαρτυρίας τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, τῆς ἐκφραζομένης διά τῶν Ἐκκλησιαστικῶν ζωντανῶν ἐνοριακῶν κέντρων, κυρίως δέ διά τῶν μοναστικῶν καί λειτουργικῶν ὀάσεων τοῦ πνεύματος τῆς ἀγάπης καί τῆς εἰρήνης, τουτέστιν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τοῦ Θεοῦ καί Σωτῆρος Ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Μακαριώτατε Ἅγιε Ἀδελφέ,

Ἡ γεραρά Ἁγιοταφιτική ἡμῶν Ἀδελφότης, τό τάγμα τῆς θυσιαστικῆς καί ἀναστασίμου διακονίας τοῦ ἐν Βηθλεέμ σαρκωθέντος Θεοῦ Λόγου τοῦ Χριστοῦ ἐκ τῶν ἁγνῶν αἱμάτων τῆς ἐκ Ναζαρέτ ἀειπαρθένου καί Θεοτόκου Μαρίας ἀδελφικῶς ἀσπάζεται Ὑμᾶς ἐν τῷ τόπῳ, ἐν ᾧ ἔστησαν οἱ πόδες τοῦ Κυρίου ἐν Ἱερουσαλήμ, τῇ πόλει τοῦ πάθους καί τῆς Ἀναστάσεως. Τοῦ Βασιλέως τῆς δόξης τῶν οὐρανῶν καί τῆς ἐπί γῆς εἰρήνης.

Σᾶς εὐχόμεθα καλήν διαμονήν καί εὐλογημένην προσκυνηματικήν θεωρίαν. Ἀμήν.

Εἰς τό τέλος τῆς προσφωνήσεως Αὐτοῦ ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν εἰς τόν Ἅγιον Πολωνίας σέτ ἀρχιερατικῶν ἐγκολπίων μετά σταυροῦ καί τό βιβλίον τοῦ κ. Δημητρακοπούλου περί τοῦ τόπου τοῦ Βαπτίσματος τοῦ Κυρίου, εἰς τούς συνοδούς ἱερεῖς φιλντισένιον σταυρόν καί εἰς τούς ἄλλους προσκυνητάς Ἱεροσολυμιτικάς εὐλογίας.

Ἀντιφωνῶν ὁ Μακαριώτατος Μητροπολίτης Πολωνίας, εἶπεν εἰς τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων τά κάτωθι:

«Μακαριώτατε ἀγαπητέ ἐν Χριστῷ ἀδελφέ, Πατριάρχα Ἱεροσολύμων, κ.κ. Θεόφιλε,

Ἐκ βάθους ψυχῆς ἐξ ὀνόματος ὅλων τῶν προσκυνητῶν εὐχαριστῶ δι ὅσα εἴπατε νῦν, μαρτυροῦντα ἀγάπην καί συμπάθειαν πρός τήν Ἐκκλησίαν ἡμῶν. Εὐχαριστῶ διά τά αἰσθήματα ταῦτα ὡς καί διά τήν πρόσκλησιν διά τήν προσκυνηματικήν ἐκδρομήν. Ἕκαστος Χριστιανός ἐπιθυμεῖ ἔστω μίαν φοράν νά ἔλθῃ εἰς τούς Ἁγίους Τόπους, εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῶν Ἱεροσολύμων, τήν ποιμαντορίαν τῆς ὁποίας ηὐλόγησεν Ὑμᾶς ὁ Θεός νά ἔχητε. Ἡμεῖς εὐχαριστοῦμεν καί ὑποβάλλομεν αἰσθήματα σεβασμοῦ πρός Ὑμᾶς, τήν Α.Θ.Μ. τό Πατριάρχην Ἱεροσολύμων. Ἐγώ ἦλθον καί πρότερον εἰς τούς Ἁγίους Τόπους. Ὡρισμένοι ἀπό τήν συνοδείαν μου ἱερεῖς καί προσκυνηταί ἔρχονται διά πρώτην φοράν. Ἐγώ ἤθελον νά ἔλθω καί πάλιν, διά νά εὐχαριστήσω τόν Θεόν δι ὑπέρβασιν σοβαρᾶς ἀσθενείας μου».

«Μακαριώτατε, ἡ ἐπίσκεψις Ὑμῶν εἰς Πολωνίαν παραμένει ἱστορική, ἔθεσε τήν σφραγῖδα αὐτῆς εἰς τήν Ἐκκλησίαν μας. Ἦτο μαρτυρία τῆς μεγάλης μητρός Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων εἰς τήν μικράν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Πολωνίας δι ἐνίσχυσιν αὐτῆς. Ἡ ἐπίσκεψις αὕτη συνέβη μετά ἀπό 400 χρόνια ἀπουσίας, ὅτε ἡ Πολωνοί ἐπιέζοντο νά ἐγκαταλείψουν τήν Ὀρθοδοξίαν, τήν ὁποίαν ἐφύτευσαν εἰς τήν Πολωνίαν οἱ Ἅγιοι Κύριλλος καί Μεθόδιος, ἱδρύοντες τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Πολωνίας.

Ἡ ἐπίσκεψις Ὑμῶν ἔλαβε χώραν εἰς μίαν ἐποχήν εὐρυτάτης οἰκονομικῆς κρίσεως εἰς τάς χώρας τῆς Εὐρώπης. Ἡμεῖς ἐσυνεχίσατε τήν ἀρξαμένην τότε παράδοσιν ταύτην, διά νά θυμηθῇ ὁ κόσμος ὅτι ὑπάρχει κάτι ἄλλο πέρα ἀπό τήν οἰκονομικήν κρίσιν.

Δι’ ὅλα ταῦτα ἐγκαρδίως Σᾶς εὐχόμεθα νά ἔχητε τήν δύναμιν νά ὑπερβαίνητε ὅλα τά ἀνακύπτοντα προβλήματα. Ζητοῦμεν τάς προσευχάς Σας. Εὐχαριστοῦμεν διά τό δῶρον Σας καί παρακαλοῦμεν νά δεχθῆτε τήν εἰκόνα ταύτην τῆς Παναγίας τῆς Οὐτσεστοχόβα καί ἄλλα δῶρα τῆς Πολωνικῆς φιλοξενίας».

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Ἅγιος Πολωνίας εἶχε ἰδιαιτέραν συνάντησιν μετά τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου εἰς τό Πατριαρχικόν Γραφεῖον, ὅπου συνεζητήθησαν θέματα ἀφορῶντα τά προβλήματα, τά ὁποῖα ἀντιμετωπίζουν αἱ δύο ἀδελφαί Ἐκκλησίαι.

Εἰς τήν κατ’ ἰδίαν συνάντησιν αὐτήν ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης κ.κ. Θεόφιλος εἶπεν εἰς τόν Ἅγιον Πολωνίας ὅτι ἡ ἐπίσκεψις Αὐτοῦ πέραν τῆς προσκυνηματικῆς αὐτῆς σημασίας διά τήν ὑγιείαν Αὐτοῦ ἔχει καί τήν σημασίαν τῆς εὐλογίας διά τήν Ἐκκλησίαν τῶν Ἱεροσολύμων ὡς ἐνίσχυσις εἰς τό ἐμπεπιστευμένον αὐτῇ ἔργον τῆς διαφυλάξεως τῶν Ἁγίων Τόπων, ἀποτελούντων κέντρον τοῦ παγκοσμίου ἐνδιαφέροντος. Τό ἔργον τοῦτο ἐπιτυγχάνεται διά τῆς ἐν Χριστῷ ἑνότητος τῶν ἀδελφῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, τήν ὁποίαν οὐδεμία δύναμις δέν πρέπει νά ἀφήσωμεν νά διασπάσῃ.

Ὁ Μακαριώτατος Ἅγιος Πολωνίας ἀπαντῶν, εἶπεν ὅτι ὅπου ὑπάρχει πνευματικός ἀγών καί ἀγωνισταί, ἐκεῖ ὑπάρχει καί πόλεμος τοῦ διαβόλου πρός τήν Ἐκκλησίαν. «Ὑμεῖς, Μακαριώτατε, ὡς πρώτη ἱστορική Ἐκκλησία, ὡς Μήτηρ τῶν Ἐκκλησιῶν, προσεύχεσθε ἐπί τῶν Ἁγίων Τόπων καί Ἡμεῖς ὡς Ἐκκλησία τῆς Πολωνίας προσευχόμεθα νά δυνάμεθα νά συμπαραστεκώμεθα δι’ὅλων ἡμῶν τῶν δυνάμεων».

Ὁ Μακαριώτατος Μητροπολίτης Βαρσοβίας καί πάσης Πολωνίας κ.κ. Σάββας μετά τῆς Συνοδείας Αὐτοῦ κατά τάς ἐρχομένας ἡμέρας θά περιηγηθῇ τά Πανάγια Προσκυνήματα, συμφώνως πρός τό καταρτισθέν πρόγραμμα,   ἐπί τοῦ ὁποίου θά γίνεται διαδικτυακή ἐνημέρωσις.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder