1

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ & ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων συνελθοῦσα τήν Δευτέραν, 19ην Φεβρουαρίου/4ην Μαρτίου 2013, ὑπό τήν Προεδρείαν τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, προήγαγεν εἰς Ἀρχιερεῖς μέλη τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος, τῇ προτάσει τοῦ Μακαριωτάτου καί ὁμοφώνῳ ἀποφάσει τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

Ὁ Γραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Ἀρχιμανδρίτης π. Δημήτριος ἐξελέγη Ἀρχιεπίσκοπος Λύδδης, ὁ ἐν Κατάρ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Ἀρχιμανδρίτης π. Μακάριος ἐξελέγη Ἀρχιεπίσκοπος Κατάρ, ὁ Παρασκευοφύλαξ τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτης π. Ἱσίδωρος προήχθη εἰς Γέροντα Σκευοφύλακα καί ἐξελέγη Ἀρχιεπίσκοπος Ἱεραπόλεως, ὁ ἡγούμενος τῆς Κοινότητος τῆς πόλεως Μπιρζέτ Ἀρχιμανδρίτης π. Φιλούμενος ἐξελέγη Ἀρχιεπίσκοπος Πέλλης καί διωρίσθη Πατριαρχικός Ἐπίτροπος εἰς βόρειον Ἰορδανίαν καί ὁ ἐν Κωνσταντινουπόλει Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Ἀρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος ἐξελέγη Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος.

Αἱ χειροτονίαι τῶν ἐκλεγέντων  Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων θά λάβουν χώραν εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, ἀφοῦ προηγηθοῦν τά Μηνύματα εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τήν προτεραίαν κατά τήν κάτωθι τάξιν:

Τό Σάββατον τῶν Ψυχῶν, 24ην Φεβρουαρίου / 9ην Μαρτίου 2013, ἡ χειροτονία τοῦ ἐψηφισμένου Ἀρχιεπισκόπου Λύδδης κ. Δημητρίου.

Τήν Κυριακήν τῆς Ἀπόκρεω, 27ην Φεβρουαρίου /10ην Μαρτίου 2013, ἡ χειροτονία τοῦ ἐψηφισμένου Ἀρχιεπισκόπου Κατάρ κ. Μακαρίου.

Τό Σάββατον τῆς ἑβδομάδος τῆς Τυροφάγου, 3ην /16ην Μαρτίου 2013, ἡ χειροτονία τοῦ ἐκλεγέντος Ἀρχιεπισκόπου Ἱεραπόλεως κ. Ἰσιδώρου

Τήν Κυριακήν τῆς Τυρινῆς, 4ην /17ην Μαρτίου 2013, ἡ χειροτονία τοῦ ἐψηφισμένου Ἀρχιεπισκόπου Πέλλης κ. Φιλουμένου.

Εἰς ἡμερομηνίαν ἀνακοινωθησομένην προσεχῶς θά λάβῃ χώραν ἡ χειροτονία τοῦ ἐψηφισμένου Ἀρχιεπισκόπου Ἀνθηδῶνος κ. Νεκταρίου ἐν Κωνσταντινουπόλει.

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος ἀπεφάσισεν ὡσαύτως τήν χειροτονίαν τοῦ ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ἀββᾶ Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου, ἱεροδιακόνου π. Κυριακοῦ εἰς Πρεσβύτερον καί τοῦ ἐν τῆ Ἱερᾷ Μονῇ τοῦ Χοτζεβᾶ ἱεροδιακόνου π. Χρυσογόνου ὡσαύτως εἰς Πρεσβύτερον, τήν μετάθεσιν τοῦ ἡγουμένου τῆς Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας Ἀρχιμανδρίτου π. Δοσιθέου εἰς τό ἐν Ἱερουσαλήμ ἡγουμενεῖον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Χαραλάμπους καί τήν μετάθεσιν τοῦ ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Χαραλάμπους Ἀρχιμανδρίτου π. Καλλίστου εἰς τό ἐν Κανᾷ ἡγουμενεῖον, καί τήν εἰς μοναχόν χειροθεσίαν καί ἐν συνεχείᾳ τήν εἰς διάκονον χειροτονίαν τοῦ ἐκ Κύπρου δοκίμου Εὐρυβιάδου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder