1

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΕΙΣ ΓΑΖΑΝ

Τήν Β’ Κυριακήν τῶν Νηστειῶν, 2/15.3.09, ἡ Α.Θ. Μακαριότης ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό Ἀρχιερέων τοῦ Πατριαρχείου, τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος  κ. Ἡσυχίου, τῶν  Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Ἀβήλων κ. Δωροθέου, Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί Θαβωρίου κ. Μεθοδίου, τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου Ἱερωνύμου καί τοῦ Ἱεροδιακόνου Φιλουμένου, τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Σωτηρίου Ἀθανασίου,  μετέβη, κατόπιν μακρᾶς διαδικασίας καί παραμονῆς εἰς τά σύνορα, εἰς τήν πόλιν τῆς Γάζης, τῆς ἀγωνιζομένης νά ὑπερβῇ τάς συνεπείας τῆς προσφάτου πολεμικῆς συρράξεως, διά τήν (διά λόγους ποιμαντικούς μετατεθεῖσαν) μνήμην  τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου ἐπισκόπου Γάζης κανονικῶς ἑορταζομένην τήν 26ην Φεβρουαρίου.

Ὡς γνωστόν, ὁ Ἅγιος Πορφύριος, ἐκ Θεσσαλονίκης ὁρμώμενος, διετέλεσεν ἐπίσκοπος Γάζης (395-420 μ.Χ.), ἡ ὁποία ἦτο κέντρον ἑλληνιστικόν καί εἰδωλολατρικόν, καί ἐγκατέστησεν εἰς αὐτήν τόν Χριστιανισμόν. Εἰργάσθη εἰς αὐτήν ποιμαντικῶς ἐπί εἰκοσιπενταετίαν καί ἔθεσε τάς βάσεις διά τήν ὅλην μετέπειτα βυζαντινήν, χριστιανικήν καί μοναχικήν ἄνθησιν αὐτῆς. Εἰς τήν Γάζαν καί εἰς τόν μεγαλόπρεπον ναόν, ὁ ὁποῖος φέρει τό ὄνομά του, εὑρίσκεται καί ὁ τάφος τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου.

Εἰς τόν ναόν τοῦτον ὁ Ὀρθόδοξος λαός τῆς Γάζης, ἀριθμῶν περί τάς 3.000 μέλη, ὑπεδέχθη μέ θερμάς ἐκδηλώσεις τόν Μακαριώτατον καί τήν συνοδείαν Αὐτοῦ. Ὁ Μακαριώτατος δέν ἠδυνήθη μέν, ὡς ἐπεθύμει, νά ἐπιτελέσῃ τήν θείαν Λειτουργίαν, λόγῳ τῆς καθυστερήσεως εἰς τά σύνορα, ἐπεσκέφθη ὅμως τόν ναόν τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου καί προσεκύνησεν εἰς τόν τάφον αὐτοῦ. Ἐν συνεχείᾳ ὡμίλησεν εἰς τούς πιστούς, ἐνίσχυσεν αὐτούς διά λόγων παραμυθητικῶν καί διένειμεν εἰς αὐτούς φυλλάδια καί εἰκόνας.

Τήν εὐθύνην τῶν τῆς διοργανώσεως τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πατριάρχου εἰς τήν Γάζαν εἶχεν ὁ ἐκεῖ ἀντιπρόσωπος Αὐτοῦ, Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Ἀρχιεπίσκοπος Τιβεριάδος κ. Ἀλέξιος, ὁ ὁποῖος μετά τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἀμφιλοχίου, παρέμεινεν εἰς Γάζαν καθ’ ὅλην τήν διάρκειαν τῆς προσφάτου κρίσεως αὐτῆς καί ἐνίσχυσε τό Ὀρθόδοξον ποίμνιον καί οὐχί μόνον, διανέμων τήν παρά τοῦ Πατριαρχείου καί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς ὀργανώσεως IOCC (International Orthodox Christian Charities), τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος καί ἄλλων συνδρομητῶν διαβιβασθεῖσαν χρηματικήν καί ἀνθρωπιστικήν βοήθειαν. Πρός ὅλους τούτους ὁ Μακαριώτατος ἐξέφρασε τάς εὐχαριστίας Αὐτοῦ. Διά τήν ἀφωσιωμένην ὑπηρεσίαν αὐτῶν ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν εἰς μέν τόν Ἅγιον Τιβεριάδος ἐγκόλπιον, εἰς δέ τόν Ἱερομόναχον Ἀμφιλόχιον τό ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου.

Παρά τό σύντομον τῆς ποιμαντικῆς ταύτης ἐπισκέψεως,  τόσον ἡ Πατριαρχική Ἀποστολή, ὅσον καί ὁ Ὀρθόδοξος λαός τῆς Γάζης, ἐδόξασαν τόν Θεόν καί ηὐχαρίστησαν τόν Ἅγιον Πορφύριον διά τήν δοθεῖσαν δυνατότητα τῆς ἐπισκέψεως ταύτης πρός ἀνακούφισιν καί βοήθειαν καί συμπαράστασιν τῶν πληγέντων μελῶν τοῦ ἡμετέρου Ἑλληνορθοδόξου ποιμνίου ἐκ τῆς προσφάτου δημιουργηθείσης πολεμικῆς συρράξεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder