1

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΒΗΘΑΝΙΑΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ “SIKSEK”

Ἀπό τοῦ ἔτους 1940 λειτουργεῖ ἄνευ διακοπῆς εἰς τήν περιοχήν τῆς Βηθανίας, οὐχί μακράν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μάρθας καί Μαρίας, τῶν ἀδελφῶν τοῦ Λαζάρου, οἶκος εὐγηρίας καί οἶκος προσώπων μέ εἰδικάς ἀνάγκας, μέ τήν ἐπωνυμίαν “FOUR HOME OF MERCY”  ἤ  “SIKSEK”.

Τό φιλανθρωπικόν συγκρότημα τοῦτο ἱδρύθη μέ προσωπικήν πρωτοβουλίαν τῆς Ὀρθοδόξου οἰκογενείας Σίκσεκ καί εὐλογίας τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Βενεδίκτου εἰς γῆν, τήν ὁποίαν ἐδώρισεν ὁ βασιλεύς τῆς Ἰορδανίας Χουσεΐν τό 1962, καί λειτουργεῖ χάριν εἰς τάς προσπαθείας καί τάς δωρεάς αὐτῆς καί φιλανθρώπων δωρητῶν, ὀργανισμῶν καί ἰδιωτῶν.

Οἱ φιλοξενούμενοι δωρεάν εἰς τό Ἵδρυμα τοῦτο τρόφιμοι εἶναι πρόσωπα, γέροντες καί ὑπέργηροι,  ἐνήλικες καί κυρίως παιδιά ἀνεξαρτήτως δόγματος ἤ θρησκεύματος μέ διανοητικάς ἤ σωματικάς ἀναπηρίας βαρείας καί ἀνιάτου μορφῆς. Ἡ κοινωνική προσφορά τοῦ Ἱδρύματος τούτου ἀναγνωρίζεται ἐπιτοπίως καί διεθνῶς. Ἡ ἀφωσιωμένη ὑπηρεσία τοῦ προσωπικοῦ καί ἡ διαφάνεια διαχειρίσεως τοῦ Ἱδρύματος ἐμπνέει ἐμπιστοσύνην διά προσφοράν χρηματικῶν δωρεῶν, χάριν εἰς τάς ὁποίας τό Ἵδρυμα ὑπερβαίνει τά οἰκονομικά ἀδιέξοδα καί συνεχίζει τήν λειτουργίαν του.

Τό Ἵδρυμα διατηρεῖ ἐντός αὐτοῦ Ὀρθόδοξον παρεκκλήσιον, εἰς τό ὁποῖον προσκαλοῦνται ἱερεῖς τοῦ Πατριαρχείου διά τήν τέλεσιν θ. Λειτουργίας ἤ ἄλλης ἁγιαστικῆς πράξεως.

Ἀνταποκρινόμενος εἰς τήν πρόσκλησιν τοῦ Ἱδρύματος, προσῆλθεν ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ.Ἡσυχίου καί τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱερωνύμου,  τοῦ ἱεροδιακόνου π. Ἀθανασίου καί τοῦ ἀπό ἐτῶν ὑπηρετήσαντος εἰς τό Ἵδρυμα ἰατροῦ δρ. Ἰωάννου Τλήλ,  ἵνα τελέσῃ τόν ἁγιασμόν καί τά θυρανοίξια τῶν ἀνακαινισθέντων τμημάτων μέ ἐπιχορήγησιν τῶν Welfare Association, National Development (NDC) καί Liz Mulford  with the French Cooperation.

Μεταξύ τῶν μετεχόντων εἰς τήν ἐκδήλωσιν ταύτην ἦσαν ὁ Mr. Gregor Malzuk, ἀντιπρόσωπος τῆς ὀργανώσεως IOCC, ὁ Πρόεδρος τῆς Pontifical Mission, Mr. Sami el Youssef  καί ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς ὀργανώσεως Wehdat Alquds, Mr. Ahmad Rowedi.

Εἰς τήν εἴσοδον τοῦ Ἱδρύματος ὑπεδέχθησαν τόν Μακαριώτατον τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ Ἱδρύματος καί οἱ ἐκπρόσωποι τῶν Φιλανθρωπικῶν Ἱδρυμάτων τοῦ ἐν Ἱεροσολύμοις Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου, οἵτινες καί ἠκολούθησαν Αὐτόν εἰς τό παρεκκλήσιον καί ἔψαλαν εἰς τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἁγιασμοῦ. Ὁ Μακαριώτατος ἤνοιξε τά ἀνακαινισθέντα νέα τμήματα καί ἡγίασεν αὐτά.

Εἰς τήν μετά τήν ἀκολουθίαν σεμνήν δεξίωσιν ἀναψυκτικῶν προσεφώνησε τόν Μακαριώτατον καί τούς λοιπούς παρόντες ὁ Dr. Eiden, Ἀναπληρωτής Διευθυντής τοῦ Ἱδρύματος, ὅστις ἀνεφέρθη εἰς τήν ὑπερεβδομηκονταετῆ κοινωνικήν προσφοράν τοῦ Ἱδρύματος καί τήν βελτίωσιν τῶν ὅρων διαμονῆς καί θεραπείας  τῶν ἀσθενῶν διά τῆς ἀνακαινίσεως τῶν τμημάτων αὐτοῦ καί τήν τιμήν, τήν ὁποίαν προσδίδει εἰς τό Ἵδρυμα ὡς καί εἰς τήν ἐνθάρρυνσιν τῶν ἐργαζομένων καί τῶν νοσηλευομένων ἐν αὐτῷ ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Μακαριωτάτου.

Ὁ Μακαριώτατος ἐπαινῶν τήν Διεύθυνσιν, τό Συμβούλιον καί τό προσωπικόν διά την ἀφωσιωμένην διακονίαν τῶν ἀσθενῶν, προσέφερεν αὐτοῖς ὡς συνδρομήν εἰς τό ἐπιτελούμενον ἔργον τό ποσόν τῶν USΑ $ 5.000  καί ἀκολούθως ἐξεναγήθη εἰς τάς αἰθούσας τῶν ἀσθενῶν, εὐλογῶν αὐτούς.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder