1

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ

Τήν Τετάρτην, 5/18.3.2009, ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη εἰς τό γραφεῖόν Του τόν κ. Dirk Lackovic -Van  Corp,  ἀντιπρόσωπον τῆς IOCC (International Orthodox Chtristian Charities, Inc.) εἰς τά Ἱεροσόλυμα μετά τῆς συνεργάτιδος αὐτοῦ, κ. Χρυσάνθης Λοΐζου καί ἐδέχθη ὑπ’ αὐτῶν ἐνημέρωσιν ἐπί τῆς συνεχιζομένης ἀνθρωπιστικῆς βοηθείας  ὑπό τῆς ἐν λόγῳ ὀργανώσεως εἰς Γάζαν διά τοῦ ἐκεῖ Ἀντιπροσώπου τοῦ Πατριαρχείου, Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Τιβεριάδος κ. Ἀλεξίου.

Τήν Παρασκευήν, 7/20.03.2009, ὁ Μακαριώτατος συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀβήλων κ. Δωροθέου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Θαβωρίου κ. Μεθοδίου καί Ἀρχιμανδριτῶν τοῦ Πατριαρχείου μετέβη εἰς τήν Πανεπιστημιούπολιν Μπιρζέτ, παρακειμένην εἰς τήν πόλιν τῆς Ραμάλλας, εἰς τήν δυτικήν ὄχθην τοῦ Ἰορδάνου, ἔνθα ὡς γνωστόν ἤρξατο προσφάτως ἡ διαδικασία ἀνεγέρσεως ὑπό τοῦ Πατριαρχείου σχολείου, καί προεξῆρξεν τῆς ἀκολουθίας τῆς Γ’ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου διά τήν ἐκεῖ Ἑλληνορθόδοξον Ἀραβόφωνον Κοινότητα τοῦ Πατριαρχείου, ἀριθμοῦσαν περί τά 1.500 μέλη.

Εἰς τόν Μακαριώτατον ἐπεφυλάχθη θερμή ὑποδοχή. Ὁ Μακαριώτατος εἰς τήν ὁμιλίαν Αὐτοῦ ἐτόνισε τήν σημασίαν τῆς βοηθείας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἀνυμνουμένης ὑπό τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, διά τήν συνέχισιν τοῦ ἀγῶνος τῆς νηστείας τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τό μέσον τῆς ὁποίας διανύομεν.

Οἱ ἱερεῖς καί τό Συμβούλιον τῆς κωμοπόλεως ἐξέφρασαν εἰς τόν Μακαριώτατον τάς εὐχαριστίας τοῦ  Ὀρθοδόξου λαοῦ διά τήν ποιμαντικήν ἐπίσκεψιν τοῦ Μακαριωτάτου καί τό ὅλον ἐνδιαφέρον Αὐτοῦ, καρπός τοῦ ὁποίου εἶναι καί ἡ ἔγκρισις ποσοῦ ἑνός ἑκατομμυρίου  (1.000.000) εὐρώ ὑπό τῆς European Commission διά τήν ἀνέγερσιν σχολείου τῆς Κοινότητος αὐτῶν.

Τό Σάββατον, 8/21.03.2009, ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη τόν Πρόεδρον καί τόν Ἀντιπρόεδρον τοῦ Ἱδρύματος τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου τῆς  Ρωσίας,  Sergey E. Shcheblugin καί Mikhail Yakushev, οἵτινες καί ἐπέδωσαν Αὐτῷ ποσόν ὕψους δέκα (10.000) χιλ. εὐρώ διά τούς πληγέντας τῆς Γάζης.

Ἀκολούθως, ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη πεντηκονταμελῆ  ὁμάδα πιστῶν τῆς Κοινότητος τοῦ Πκέα, κώμης τοῦ Βορείου Ἰσραήλ.  Ὁ Μακαριώτατος ἐτόνισεν αὐτοῖς τήν σημασίαν τῆς ἑνότητος καί τῆς συνεργασίας διά τήν ἐπιβίωσιν καί τήν πρόοδον τῆς Κοινότητος.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder