1

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΟΥ ΔΑΝΙΗΛ ΤΟΥ ΡΩΣΣΟΥ (10ος) ΑΙΩΝΑΣ).

 
Ἡ ἱστοσελίς τοῦ Πατριαρχείου ἀναρτᾷ ἄρθρον εἰς τήν Ρωσικήν Γλῶσσαν τῆς Ρωσσοφώνου φοιτητρίας εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί θυγατρός Ἱερέως δ/δος Ἑλισάβετ Κουλίνσκυ περί τοῦ Δανιήλ τοῦ Ρώσου ὁ ὁποῖος ἦλθεν ὡς προσκυνητής εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν τόν 10ον μ. Χ. αἰῶνα καί ἔγραψε εἰς τό ὁδοιπορικόν αὐτοῦ ( Intinerarium) τάς προσκυνηματικάς αὐτοῦ ἐντυπώσεις καί ἐμπειρίας, αἱ ὁποῖαι εἶναι λίαν χρήσιμοι διά τά Ἅγια Προσκυνήματα, ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον: 
 https://en.jerusalem-patriarchate.info/ru/2017/05/03/37583
 
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.