1

ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΜΕΛΗΣ ΟΜΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ «ΑΡΗΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Πέμπτην,  22αν Ἰουλίου /4ην Αὐγούστου 2022 , ἐπεσκέφθη τό  Πατριαρχεῖον ἡ ἐκ Θεσσαλονίκης Ἑλληνική ποδοσφαιρική ὁμάς «Ἄρης».

Ἡ ὁμάς αὕτη ἦλθε καί ἐζήτησε τήν εὐχήν τοῦ Μακαριωτάτου διά τόν ἀγῶνα αὐτῆς. Ὁ Μακαριώτατος ηὐλόγησεν αὐτούς καί ηὐχήθη αὐτοῖς πνευματικήν καί ποδοσφαιρικήν ἐπιτυχίαν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας