1

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΝ ΓΚΟΥΡΑΡΟΝ ΔΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ.

Ἱερουσαλήμ, Τῇ 15ῃ Ἀπριλίου 2015

Τῷ Ἐλλογιμωτάτῳ Προέδρῳ τοῦ Ἰνστιτούτου «Ἅγιος Μάξιμος ὁ Γραικός» καί Διευθυντῇ τοῦ Διαδικτυακοῦ περιοδικοῦ «ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ» Δρ. κ. Νικολάῳ Γκουράρῳ, τέκνῳ ἐν Χριστῷ ἀγαπητῷ τῆς Ἡμῶν Μετριότητος, χάριν καί εἰρήνην ἀπό Θεοῦ Πατρός.

Ἀνταποκρινόμενοι εἰς παράκλησιν τῆς ὑμετέρας Ἐλλογιμότητος, ἐν τῇ ἀπό 12ης παρελθόντος μηνός  Ἰανουαρίου ἠλεκτρονικῇ ἐπιστολῇ αὐτῆς, ἀποστέλλoμεν ὡς ἀντιπρόσωπον Ἡμῶν εἰς τό πρῶτον Συνέδριον Ψηφιακῶν Μέσων καί Ὀρθοδόξου Ποιμαντικῆς, τό συγκαλούμενον ἐν Ἀθήναις ἀπό 7ης ἕως 9ης Μαΐου 2015, τόν Γενικόν Διευθυντήν τοῦ Ἱστοχώρου τοῦ Ἡμετέρου Πατριαρχείου, ἰατρόν κον Χρῆστον Νικολάου,

συγχαίρομεν δέ πάντας τούς ἐν αὐτῷ παρισταμένους Συνέδρους, ἐπικαλούμενοι ἐπ’ αὐτούς τήν λάμψιν τοῦ φωτός τοῦ ἐκ νεκρῶν Ἀναστάντος Κυρίου Ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἵνα διά τῶν συγχρόνων διαδικτυακῶν μέσων ἐπαξίως διακονοῦν τήν σῲζουσαν ἀλήθειαν  Αὐτοῦ καί κηρύσσουν αὐτήν ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς.

Ἐπί τούτοις, ἐπιδαψιλεύοντες αὐτήν ταῖς Πατριαρχικαῖς καί Πατρικαῖς ἡμῶν εὐχαῖς καί εὐλογίαις, ἀπό τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου, διατελοῦμεν.

 

Ἐν τῇ Ἁγίᾳ Πόλει Ἱερουσαλήμ ‚ϐιεʹ  Ἀπριλίου ιε’.

 

Διάπυρος πρός Κύριον Εὐχέτης,

ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ’

Πατριάρχης Ἱεροσολύμων