Πατριαρχικὸν Ἀρχεῖον

null
image_pdfimage_print

Πατριαρχικὸν Ἀρχεῖον

null

Ἀστείρευτον πηγὴν πληροφοριῶν διὰ τὴν ζωὴν καὶ τὴν δράσιν τοῦ Πατριαρχείου ἀποτελεῖ τὸ Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον, τὸ ὁποῖον εὑρίσκεται ταξινομημένον ἐντὸς τοῦ Πατριαρχικοῦ οἰκοδομήματος εἰς ἓξ δωμάτια. Χιλιάδες ἔγγραφα ἔχουν καταγραφεῖ καὶ ταξινομηθεῖ μὲ τέτοιον τρόπον, ὁ ὁποῖος τονίζει τὴν προσοχὴν εἰς τὴν λειτουργικότητα καὶ ἐργονομίαν, τὴν ὁποίαν ἐπιδεικνύει ἡ διοίκησις τοῦ Πατριαρχείου εἰς τὰ θέματα ἀρχειοθετήσεως.

Τὸ ὑλικὸν ἔχει ταξινομηθεῖ ἀνὰ δραστηριότητα, ἤτοι οἰκονομικόν, κτηματικόν, προσκυνηματικόν, διοικητικόν, ἀλληλογραφία καὶ καταλοίπων. Εἰς τὸ Πατριαρχικὸν ἀρχεῖον δύναται κανεὶς νὰ εὕρῃ καὶ τὸ παλαιότερον πρωτότυπον ἔγγραφον γεγραμμένον ἑπί περγαμηνῆς καὶ εἰς ἀραβικὴν γλῶσσαν μὲ χρονολογίαν 1166. Ἡ ἐμβάθυνσις τοῦ ὑλικοῦ τοῦ Πατριαρχικοῦ ἀρχείου, ἀναμφισβητήτως, δύναται νὰ διαφωτίσῃ πλήρως τὸν μελετητήν, προσφέρουσα πνευματικὴν διεύρυνσιν εἰς τὰ θέματα τῆς Πατριαρχικῆς ἀκτινοβολίας εἰς ὅλον τὸν Ὀρθόδοξον χριστιανικὸν κόσμον.