1

ΠΑΣΧΑΛΙΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Τρίτην τοῦ Πάσχα, 24ην Ἀπριλίου/ 7ην Μαΐου 2013, αἱ Χριστιανικαί Ὁμολογίαι τῶν Ἱεροσολύμων, Λατινικόν Πατριαρχεῖον, Κοπτική Ἐκκλησία, Συριανική Ἐκκλησία, Λουθηρανική Ἐκκλησία, Ἀγγλικανική Ἐκκλησία, ἐπεσκέφθησαν κατά τό ἔθος τό Πατριαρχεῖον ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Πάσχα.

Ἐξ ὀνόματος τῶν ὁμολογιῶν τούτων προσεφώνησε τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον καί τούς Ἁγιοταφίτας Πατέρας ὁ Λατῖνος  Πατριάρχης εἰς Ἱεροσόλυμα κ. Φουάδ Τουάλ, ὑπογραμμίζων τάς ἀνάγκας πολλῶν συνανθρώπων ἡμῶν σήμερον εἰς πολλάς περιοχάς τῆς γῆς καί δή εἰς Συρίαν, ἔνθα ἔλαβον χώραν καί αἱ ἀπαγωγαί τῶν δύο Ἀρχιερέων, παρά τό γεγονός τῆς Σταυρώσεως καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὑποδείξαντος ἡμῖν ὁδόν ζωῆς δικαιοσύνης, εἰρήνης καί ἐλευθερίας.

Εἰς τήν προσφώνησιν ταύτην ἀντεφώνησεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως αὐτοῦ ἀγγλιστί, ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον: https://en.jerusalem-patriarchate.info/2013/05/07/2388/

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder