1

“ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ” ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗΣ κ. ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ, ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ

Ἡ δήλωση τῆς Ἀλεξανδρείας ἀποτελεῖ ἕνα ἀξιόλογο κείμενο, πού μπορεῖ νά ἀποτελέσει τή βάση γιά διαπραγματεύσεις καί τήν ἐπίτευξη τῆς εἰρήνης.

Στό κείμενο αὐτό κατέληξαν οἱ μέτοχοι τῆς Διασκέψεως, ὕστερα ἀπό συζητήσεις, διαπραγματεύσεις, ἀντιθέσεις καί διαφωνίες δύο ἡμερῶν. Ἀξίζει νά ἀναφερθοῦν στιγμιότυπα ἀπό τίς συζητήσεις. Στή Διάσκεψη αὐτή διαβάστηκε μήνυμα τοῦ Προέδρου Ἀραφάτ ἀπό τό Σεΐχη Ταλάλ. Στό μήνυμα αὐτό ἀκούστηκαν παράπονα καί διαμαρτυρίες, ὅπως ὁ θάνατος ἀθώων Παλαιστινίων ἀπό τίς Ἰσραηλινές ἐπιθέσεις, ἡ καταστροφή ἀγρῶν καί οἰκιῶν, ἡ ἐκδίωξη τῶν Παλαιστινίων ἀπό τά πάτρια ἐδάφη τους, ὁ στόχος τῶν Παλαιστινίων νά δημιουργήσουν ἀνεξάρτητο κράτος μέ πρόεδρο τόν Ἀραφάτ καί μέ πρωτεύουσα τήν Ἱερουσαλήμ, πόλη τῆς εἰρήνης μέ ἐλεύθερη πρόσβαση γιά ὅλες τίς θρησκεῖες βάσει τῶν διεθνῶν συνθηκῶν 242, 33 καί 425, 194, ἐπιστροφή τοῦ Ἰσραήλ στά σύνορα πρό τοῦ 1967.

Ὁ Σεΐχης Ταμίμη ἀνέφερε ἐν συνεχεία ὅτι στό Κοράνιο δέ χωρίζονται τά ἔθνη. Ὅτι ἡ δικαιοσύνη εἶναι τό θεμέλιο τῆς ἰδιοκτησίας. Ἡ δικαιοσύνη μετά φίλων καί ἐχθρῶν σέ καιρό εἰρήνης καί σέ καιρό πολέμου. Ὅτι πρέπει νά γίνει ἄρση τοῦ δόλου. Ὅτι στούς Παλαιστινίουυς ἐπεβλήθη δόλος ἱστορικός τό 1948. Ἐκδιώχτηκαν οἱ Παλαιστίνιοι τῶν οἰκιῶν τους. Ἀπαγορεύεται ἡ προσευχή στά τεμένη καί τίς ἐκκλησίες.Ὅτι ἀπαγορεύεται ἡ μετακίνηση ἀπό πόλη σέ πόλη. Ὁ Ἀραφάτ εἶναι πολιορκημένος καί δέν μπορεῖ νά μεταβεῖ στή Βηθλεέμ. Οἰκίες καταστράφηκαν. Ζητᾶμε τήν ἄρση τοῦ δόλου καί τῆς ἀπάτης. Τό Ἰσλάμ εἶναι θρησκεία τοῦ ἐλέους καί τῆς συγχωρήσεως. Πρίν ἀπό ὅλα πρέπει νά γίνει ἄρση τῶν δεσμῶν, τῶν φόνων, τῶν καταστροφῶν τῶν οἰκιῶν καί τῶν ἀπαγορεύσεων τῆς μεταβάσεως στά τεμένη. Ἀναγνώρισις τοῦ κράτους τῶν Παλαιστινίων μέ πρωτεύουσα τά Ἱεροσόλυμα.

Στά λόγια τοῦ Ταμίμη ἀνταπάντησε ὁ Μελχιόρ λέγοντας . Θά μπορούσαμε κι ἐμεῖς νά κάνουμε πολεμική, ὅπως ὁ Ταμίμη. Θά μπορούσαμε νά ποῦμε τόν πόνο μας. Ὑπάρχει τεῖχος δακρύων. Ἀγαπῶ τό Ἰσραήλ καί τούς Παλαιστινίους. Πρόσφατα σκοτώθηκε Ἰσραηλινός στήν Μπετζάλλα. Ἐάν δέν ὑπάρχει εἰρήνη στούς Παλαιστινίους, δέν θά ὑπάρχει καί στούς Ἰσραηλινούς. Πολλές φορές ἡ θρησκεία ἐξάπτει, καταστρέφει, ἐνῷ πρέπει νά λυτρώνει. Ὑπάρχει περιθώριο πνευματικότητας. Ε·μαστε πιστοί. Πρέπει νά βοηθήσουμε τούς πολιτικούς.

Ὁ Ραβίνος Δαβίδ Ρόζεν εἶπε ὅτι τήν ἀπόλυτη δικαιοσύνη τήν ἔχει μόνο ὁ Θεός. Πῶς συμβιβάζεται ἡ εἰρήνη μέ τή δικαιοσύνη. Διά τοῦ συμβιβασμοῦ.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Καντερβουρίας εἶπε, ἄν μποροῦμε νά πᾶμε πέρα ἀπό τόν πόνο μας. Νά συγχωρέσουμε ἀλλήλους. Θά κατακριθοῦμε ἀπό τά παιδιά μας.

Ὁ Μουάλιμ εἶπε ὅτι ἔχουμε ἱστορική ἀποστολή. Ὅτι ὀφείλουμε νά ἐπιτύχουμε ἐκεῖ, ὅπου ἀπέτυχαν οἱ πολιτικοί.Ὅτι δικαιοσύνη καί εἰρήνη κατεφίλησαν. Ὅτι ἡ ἄκρα δικαιοσύνη εἶναι ἄκρα ἀδικία.

Ἀπό πλευρᾶς Ἰσραηλινῶν ἀκούστηκαν λόγοι, ὅπως ὅτι πρέπει νά κλάψουμε μαζί γιά τά ὅσα συμβαίνουν, γιά τούς νεκρούς μας. Ὅτι κατά τό δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο καί μετά ἀπ᾿ αὐτόν τό νά εἶναι κανείς Ἰουδαῖος, ἰσοδυναμοῦσε μέ τό δαίμονα. Καί σήμερα ἀκόμη ὑπάρχει ἀντισημιτισμός, ὑπάρχει ἔλλειψη γνώσεως τῶν Ἰουδαίων. Συνέβηκαν τρομερά γεγονότα, ὅπως ἡ ἔκρηξη στό Ἔλ-Ἄκσα. Ὅμως καί ἀπίστευτα. Ποιός θά μποροῦσε νά πιστέψει στήν ἔλευση τοῦ Σαντάντ στήν Ἑβραϊκή Βουλή. Ἀναμένουμε παρά ταῦτα νά ἔλθει ὁ Μεσίας, ὁπότε θά συμβοσκηθεῖ ὁ λύκος μέ τό ἀρνί.

Ἐν Ὀνόματι τοῦ Μεγαλοδύναμου καί Ἐλεήμονος Θεοῦ οἱ θρησκευτικοί ἀρχηγοί τῶν τριῶν μεγάλων θρησκειῶν, Ἰουδαϊσμοῦ, Χριστιανισμοῦ καί Ἰσλάμ στήν Ἁγία Γῆ δεσμεύονται νά θέσουν τέρμα στή βία καί τήν αἱματοχυσία, ἡ ὁποία ἀναιρεῖ τό δικαίωμα τοῦ ἀνθρώπου στή ζωή καί τήν ἀξιοπρέπεια. Ὁ θάνατος ἀθώων ἐν ὀνόματι τοῦ Θεοῦ εἶναι βεβήλωση τοῦ ὀνόματός Του καί δυσφήμηση τῆς θρησκείας ἀνά τόν κόσμο. Ἡ βία στήν Ἁγία Γῆ εἶναι κακό, ἐναντίον τοῦ ὁποίου πρέπει νά ἀντιταχθοῦν ὅλοι οἱ ἀληθινοί πιστοί. Ἀναζητοῦμε νά ζοῦμε μαζί ὡς γείτονες σεβόμενοι Ὁ ἕνας τήν ἀκεραιότητα τῶν ἱστορικῶν καί θρησκευτικῶν δικαιωμάτων τοῦ ἄλλου. Κάνουμε ἔκκληση πρός ὅλους νά ἀντιταχθοῦν στήν ὑποδαύλιση, τό μίσος καί τήν παρερμηνεία τοῦ ἄλλου καί προσευχόμαστε γιά τήν ἀληθινή εἰρήνη τῆς Ἱερουσαλήμ καί τῆς Ἁγίας Γῆς.