1

ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΗΣΙΣ ΤΟΥ K. SIBLI ANASTAS

Τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 9ης /22ης Ἰουνίου 2020, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐπαρασημοφόρησε τόν κ. Sibli Anastas, διακεκριμένον μέλος τῆς Κοινότητος τῆς Βηθλεέμ διά τοῦ παρασήμου τοῦ Σταυροφόρου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου.

Ἡ τιμητική αὕτη διάκρισις ἐδόθη, ὡς εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, εἰς τόν κ. Anastas ὡς «ἀντίδωρον εἰς τήν δωρεάν αὐτοῦ, ἤτοι τῆς ἀφωσιωμένης προσφορᾶς αὐτοῦ εἰς τόν Πανάγιον Τάφον καί τό Πατριαρχεῖον».

Ὁ Μακαριώτατος προσέφερεν εἰς τόν κ. Sibli καί τήν συνοδεύουσαν αὐτόν ἐρίτιμον σύζυγον αὐτοῦ ἐπιστήθιον σταυρόν, ἵνα προστατεύῃ καί φυλάσσῃ αὐτούς ἐν ὑγιείᾳ, δυνάμει καί πάσῃ εὐλογίᾳ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας