1

ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΟΥ Π.Σ.Ε. ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως αὐτοῦ εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν κατά τάς ἡμέρας αὐτάς ὁ νέος Γενικός Γραμματεύς τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν (ΠΣΕ) Rev. Dr. Olav Fykse Tveit εἶχεν ἐπισκεφθῆ τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον τήν Κυριακήν, 16ην /29ην Αὐγούστου 2010. (ἰδ. https://jerusalem-patriarchate.info/2010/08/29/1854/.).

Ὁ Γενικός Γραμματεύς τοῦ Π.Σ.Ε. ἐπεσκέφθη ἐκ δευτέρου τό Πατριαρχεῖον τήν Πέμπτην, 19ην Αὐγούστου/ 2αν Σεπτεμβρίου 2010, συνοδευόμενος ὑπό τῆς συζύγου αὐτοῦ καί μικρᾶς ὁμάδος στενῶν συνεργατῶν αὐτοῦ.

Κατά τήν ἐπίσκεψιν αὐτήν ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐπαρασημοφόρησε τόν Γενικόν Γραμματέα Rev. Dr. Olav Fykse Tveit διά τοῦ παρασήμου τοῦ Ἀνωτέρου Ταξιάρχου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς ἀναγνώρισιν τῆς δραστηριότητος αὐτοῦ διά τήν προώθησιν τῆς θρησκευτικῆς συμφιλιώσεως καί τῆς χριστιανικῆς ἑνότητος, τῆς εἰρηνευτικῆς διαδικασίας εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν καί τοῦ ἐμπράκτου ἐνδιαφέροντος αὐτοῦ ὑπέρ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων., προσφωνῶν αὐτόν διά τήν κάτωθι προσφωνήσεως. (ἰδ. https://en.jerusalem-patriarchate.info/2010/09/02/930/ )

Συγκεκινημένος, ὁ Γενικός Γραμματεύς, ηὐχαρίστησε θερμῶς τόν Μακαριώτατον διά τήν προσγενομένην εἰς αὐτόν καί τό Π.Σ.Ε. τιμήν καί ἐδεσμεύθη νά συνεχίσῃ νά ἐργάζεται ὑπέρ τῆς χριστιανικῆς ἑνότητος καί τῆς στηρίξεως τοῦ Πατριαρχείου καί τῶν Χριστιανῶν ἐν γένει εἰς τή Ἁγίαν Γῆν.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Γενικός Γραμματεύς μετά τῶν συνεργατῶν καί τῆς συζύγου αὐτοῦ ἀνεχώρησεν διά προσκύνησιν τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder