1

ΠΑΡΑΒΙΑΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟΝ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ.

Τό Σάββατον, 16ην / 29ην Ὀκτωβρίου 2011, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γέροντος Δραγουμάνου Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως κ. Χριστοδούλου καί τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου μετέβη εἰς Βηθλεέμ.

Ἐκεῖ συνητήθη εἰς τό ἡμέτερον ἡγουμενεῖον μετά τοῦ ἐν Βηθλεέμ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου  Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἰορδάνου κ. Θεοφυλάκτου καί τοῦ Κουστωδοῦ τῆς Ἁγίας Γῆς τῶν Φραγκισκανῶν π. Pierbattista Pizzaballa τοῦ π. Ἀθανασίου Μακόρα καί τοῦ ἡγουμένου τῶν Φραγκισκανῶν εἰς Βηθλεέμ π. Στεφάνου καί πάντες ὁμοῦ κατῆλθον εἰς τό θεοδέγμον Σπήλαιον.

Ἐνταῦθα ἐπεθεώρησαν φθοράς, ἤτοι ἀποξέσεις εἰς τό ἁρμόδεμα τῶν σχισμῶν ἀναμέσον τῶν μαρμάρων τοῦ ἐδάφους καί ἀφαιρέσεις τμημάτων μαρμάρου, προκληθείσας αὐθαιρέτως ὑπό τῶν Ἀρμενίων, τήν 27ην /28ην Ὀκτωβρίου 2011, ἐπί τοῦ δαπέδου, εἰς ἐπιδιορθώσεις, εἰς τάς ὁποίας εἶχαν προβῆ οἱ Ὀρθόδοξοι καί οἱ Φραγκισκανοί τήν προηγουμένην ἡμέραν, 26ην /27ην Ὀκτωβρίου 2011.

Ἡ πρᾶξις αὕτη τῶν Ὀρθοδόξων καί Φραγκισκανῶν ἐγένετο, ὡς καί εἰς ἄλλας περιπτώσεις εἰς τό παρελθόν, κατόπιν συμφωνίας αὐτῶν, ἐχόντων ὡς κατόχων τό δικαίωμα νά πράξουν τοῦτο εἰς τό θεοδέγμον Σπήλαιον συμφώνως τῷ προσκυνηματικῷ καθεστῶτι.

Ἡ πρᾶξις τῶν Ἀρμενίων, ἤτοι ἡ διά βιδολόγου ἀπόξεσις καί καθαρισμός τοῦ ἀσβεστοκονιάματος ἀπό τῶν σχισμῶν τῶν τεθραυσμένων μαρμάρων καί ἀφαίρεσις τμημάτων τούτων ἐγένετο κατά παράβασιν τοῦ προσκυνηματικοῦ καθεστῶτος, καθ’ ὅτι οὗτοι συμφώνως τούτῳ οὐδέν δικαίωμα ἐπισκευῆς ἤ καθαρισμοῦ ἔχουν εἰς τό θεοδέγμον Σπήλαιον πέραν τῆς χρήσεως διά τήν λειτουργίαν αὐτῶν ἐν αὐτῷ.

Μετά τήν ἐπιθεώρησιν ταύτην Ὀρθόδοξοι καί Φραγκισκανοί συνεφώνησαν νά προβοῦν εἰς τάς ἀπαραιτήτους ἐνεργείας καί διαμαρτυρίας διά τήν πρόληψιν τῶν συνεπειῶν τῆς αὐθαιρέτου ταύτης πράξεως τῶν Ἀρμενίων, στοχευούσης  εἰς τήν ἀλλοίωσιν τοῦ προσκυνηματικοῦ καθεστῶτος διά τῆς ἀποκτήσεως μή κεκτημένων προσκυνηματικῶν δικαιωμάτων.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder