1

ΠΑΡΑΒΙΑΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΣΙΩΝ

Διαρκούσης τῆς τελευταίας ἑβδομάδος, μεταξύ 9ης ἕως 14ης / 22ας ἕως 27ης Ἰουλίου 2018, ἄγνωστοι, τό πιθανώτερον ἐκ τῶν ἄκρως θρησκευομένων τῆς περιοχῆς τοῦ τάφου τοῦ προφητάνακτος Δαυΐδ, παρεβίασαν τρίς τό παρεκκλήσιον τῆς Πεντηκοστῆς, τό εὑρισκόμενον εἰς τήν ἰδιοκτησίαν τοῦ Πατριαρχείου, πλησίον τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς ἐπί τοῦ λόφου τῆς Ἁγίας Σιών.

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων διεμαρτυρήθη ἐντόνως πρός τήν Ἰσραηλινήν Ἀστυνομίαν διά τήν ἐκ νέου παραβίασιν ταύτην καί ἐζήτησε τήν ἀνεύρεσιν τῶν ἐνόχων καί τήν ἐπιβολήν τῶν ὑπό τῆς κειμένης Ἰσραηλινῆς νομοθεσίας προβλεπομένων κυρώσεων διά τήν παράνομον πρᾶξιν ταύτην, θίγουσαν καιρίως τήν εἰρηνικήν θρησκευτικήν συνύπαρξιν εἰς τούς Ἁγίους Τόπους.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας