1

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.

Τήν Τρίτην, 12ην/25ην Αὐγούστου 2015 ἐτελέσθη Θεία Λειτουργία εἰς τό πανηγυρίζον Ἱερόν Παρεκκλήσιον τοῦ «Εὐαγγελισμοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου», τό εὑρισκόμενον ἐν τῆ Ἱερᾷ Μονῇ Γαλιλαίων Ἀνδρῶν, ὅπου ἡ παράδοσις ἀναφέρει ὅτι ἐδέχθη ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος παρά τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ τό μήνυμα τῆς Κοιμήσεως αὐτῆς.

Τό σημεῖον τοῦτο, ὡς λέγει ἡ παράδοσις, ἠγάπα ἰδιαιτέρως ἡ Παναγία, καί ἐκεῖ προσέφευγε μετά τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ, προσευχομένη, ἕως ὅτου εἶδε μετά τῶν Ἀποστόλων τήν ἔνδοξον Ἀνάληψιν Αὐτοῦ.

Εἰς τό ἐν λόγῳ παρεκκλήσιον ἐτελεῖτο καθημερινῶς θεία Λειτουργία καί ἐψάλετο ἡ Παράκλησις πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον ἀπό τῆς 1ης Αὐγούστου ἕως καί τῆς 12ης Αὐγούστου. Τῆς πανηγύρεως προεξῆρξεν ὁ ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Προφήτου Ἐλισσαίου Ἱεριχοῦς Ἀρχιμανδρίτης π. Φιλούμενος καί ἔψαλε ὁ Πρωτοψάλτης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἀρχιμανδρίτης π. Εὐσέβιος καί μονάζουσαι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἠκολούθησεν ἀναψυκτικόν καί νηστήσιμον πρωϊνον, παρατεθέν τῇ Ἁγιοταφιτικῇ συνοδείᾳ ὑπό τοῦ ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀνθίμου εἰς τό ἡγουμενεῖον.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/pr7x6qM-q84