1

Ἡ Ἁγία Αὐλή

Πρόκειται περὶ τετραγωνικοῦ χώρου, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται ἔμπροσθεν τῆς εἰσόδου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, μὲ πλευρὰν μήκους 20 μ. Παλαιότερον, ἡ Ἁγία Αὐλὴ ἐλειτουργοῦσε ὡς ἀγορὰ διὰ τὴν πώλησιν προϊόντων καὶ ἐνθυμίων. Σήμερον χρησιμοποιεῖται μόνο ὑπὸ τῶν Ὀρθοδόξων τὴν Μεγάλην Πέμπτην, διὰ τὴν τέλεσιν τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Νιπτῆρος καὶ τὴν Μεγάλην Παρασκευήν, ὅπου καταλήγει ἡ πομπὴ τῆς ἀναπαραστάσεως τῆς πορείας τοῦ μαρτυρίου τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία ἄρχεται ἐκ τοῦ Πραιτωρίου.

Ἀνατολικῶς τῆς Ἁγίας Αὐλῆς εὑρίσκεται τὸ Μοναστήριον τοῦ Ἀβραάμ. Εἰς τὴν βορειοανατολικὴν γωνίαν τῆς Ἁγίας Αὐλῆς ὑπάρχει κλίμαξ, ἡ ὁποία ὁδηγεῖ εἰς τὸν Γολγοθᾶν. Ἐκ τῆς κλίμακος αὕτης ἀνῆλθε τὸ 629 μ.Χ. ὁ Ἡράκλειος μεταφέρων τὸν Τίμιον Σταυρὸν καὶ ἐπιστρέφων νικητὴς ἐκ τῆς ἐκστρατείας ἐναντίον τῶν Περσῶν. Εἰς τὴν εἴσοδον τῆς κλίμακος ὑπάρχει μικρὸς ναὸς τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγύπτου, ἡ ὁποία ἐνεποδίσθη ὑπὸ μίας ἀοράτου δυνάμεως νὰ εἰσέλθει ἐντὸς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ διὰ τὰς ἁμαρτίας αὐτῆς. Δυτικῶς τῆς Ἁγίας Αὐλῆς εὑρίσκεται ὁ Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, πρώτου Ἐπισκόπου τῶν Ἱεροσολύμων. Πλησίον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου ὑπάρχει τὸ παρεκκλήσιον τῶν Μυροφόρων γυναικῶν καὶ βορειότερον εὑρίσκεται τὸ παρεκκλήσιον τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, ὅπου φυλάσσονται τὰ ὀστᾶ τῶν Πατριαρχῶν τῶν Ἱεροσολύμων. Νοτίως τῆς Ἁγίας Αὐλῆς εὑρίσκεται τὸ Μετόχιον τῆς Γεθσημανῆ μὲ τὴν εἰκόνα τοῦ Ἐπιταφίου τῆς Θεοτόκου.