1

Ο CHAPLAIN ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΙΣ ΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Παρασκευήν, 18ην Ἰουνίου/1ην Ἰουλίου 2011, ὁ Chaplain τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας εἰς τά Ἱεροσόλυμα Rev’d. Canon Robert D. Edmunds ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων. Τοῦτον ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ἔλαβε χώραν ἐνδιαφέρουσα συζήτησις περί τῶν καθιερωθεισῶν ἤδη ὡς θεσμοῦ συναντήσεων τῶν Ἀρχηγῶν τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν εἰς τό Πατριαρχεῖον ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ὀρθοδόξου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων διά τήν συζήτησιν, ἐπιμέλειαν καί ἀντιμετώπισιν θεμάτων καί προβλημάτων κοινοῦ ἐνδιαφέροντος τῶν Χριστιανῶν τῆς Ἁγίας Γῆς, ἰδίᾳ τῶν Ἱεροσολύμων.

 Ὁ Μακαριώτατος ἐπῄνεσε τόν Rev’d. Canon Robert D. Edmunds διά τήν καλήν συνεργασίαν καί τήν ἐπιτυχῆ ὑπηρεσίαν αὐτοῦ ὡς Γραμματέως τῶν συναντήσεων τούτων καί ὡσαύτως ἀνεφέρθη εἰς τήν λίαν καλήν συνεργασίαν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων μετά τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας.

 Ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν εἰς τόν π. Edmunds φιλντισένιον ἐπιστήθιον σταυρόν καί τό βιβλίον τοῦ κ. Μητροπούλου περί τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως καί ηὐχήθη εἰς αὐτόν εὐδόκιμον ὑπηρεσίαν εἰς τήν ἐν Μασσαχουσέτῃ Ἐκκλησίαν αὐτοῦ.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.