1

Ο ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΣΙΩΝ ΣΤΟΧΟΣ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΙΩΝ

Τήν Κυριακήν, 25ην Ἰουλίου / 7ην Αὐγούστου 2022, ἀγνώστου μέχρις στιγμής προελεύσεως ἀκραῖοι καταληψίαι κατέλαβον τήν ἰδιοκτησίαν τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ἁγίας Σιών, πέριξ τοῦ παρεκκλησίου καί πλησίον τοῦ κτιρίου τῆς Σχολῆς, φέροντες τραπέζας καί κλίνας προτιθέμενοι νά ἐγκατασταθῶσιν μονίμως.

Τό Πατριαρχεῖον διεμαρτυρήθη ἐντόνως  διά τήν ἐπανειλημμένην κατάφωρον παραβίασιν τοῦ προσκυνηματικοῦ χώρου τούτου καί διά καταθέσεως αὐτοῦ εἰς τήν Ἀστυνομίαν ἀπῄτησεν τήν ἐκτόπισιν τῶν ἐπικινδύνων ἀνθρώπων τούτων.

Ἡ Ἀστυνομία ἀπηλευθέρωσε τόν χῶρον τοῦτον ἐξ αὐτῶν.

Τό Πατριαρχεῖον καταδικάζει ἀπερίφραστα τήν παράνομον ἐνέργειαν ταύτην καί προτίθεται νά προβῇ εἰς ὅλα τά ἀπαιτούμενα ἔνδικα μέτρα πρός ἀπονομήν δικαιοσύνης.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας