1

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΙΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 29ης Αὐγούστου /11ης Σεπτεμβρίου 2022, ἐπισκέφθη τό Πατριαρχεῖον ὁ Ὑπουργός Ὑγιείας τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας κ. Μιχάλης  Χαντζηπαντέλας, συνοδευόμενος ὑπό κλιμακίου συνεργατῶν αὐτοῦ, δρ. Χριστίνας Βασιλείου Γιαννάκη, Γενικῆς Διευθυντρίας τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας, κ. Θεοδώρας Κωνσταντινίδου, Πρέσβεως τῆς Κύπρου εἰς το Ἰσραήλ, καί τῶν κ. Κωνσταντίνου Ἀθανασίου, δρ. Κωνσταντίνου Φελλᾶ, κ. Εἰρήνης Τριγγίδου, κ. Νικολάου Χαραλάμπους καί κ. Μάρθας Χαραλάμπους.

Τόν ἐξοχώτατον Ὑπουργόν καί τούς συνεργάτας αὐτοῦ ὑπεδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς  συναντήσεως ταύτης ἐγένετο συζήτησις περί τῆς συνεργασίας τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας καί τοῦ Ἰσραήλ εἰς θέματα ὑγιείας, ἐπισκέψεων ἀσθενῶν τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας εἰς τό Ἰσραήλ, μία ἐκ τῶν ὁποίων ἦτο καί ἡ πρόσφατος ἐπίσκεψις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τῆς Κύπρου Μακαριωτάτου κ.κ. Χρυσοστόμου εἰς τό Νοσοκομεῖον Hadassa τῆς Ὀρεινῆς.

Ὡσαύτως ἐγένετο συζήτησις περί τῆς συνεργασίας τοῦ Πατριαρχείου  Ἱεροσολύμων καί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ὡς μαρτυρεῖται ἐκ τῆς ὑπάρξεως τῆς Ἐξαρχίας τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς Λευκωσίαν, συνεχιζούσης τό ἔργον αὐτῆς καί μετά τήν Τουρκικήν ἀπευκταίαν παράνομον κατοχήν.

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει  ταύτῃ ὁ Μακαριώτατος προσέφερεν εἰς τόν κ. Ὑπουργόν ἐπάργυρον πίνακα τῆς Ἱερουσαλήμ, εἰκονα τῆς Θεοτόκου Ἱεροσολυμιτίσσης καί τό βιβλίον τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χρυστοστόμου Παπαδοπούλου τῆς Ἱστορίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων καί Ἱεροσολυμιτικάς εὐλογίας εἰς τούς συνεργάτας αὐτοῦ ὁ δέ κ. Ὑπουργός προσέφερε συμβολικόν πλοιάριον ἐκ τῆς γενετείρας αὐτοῦ Σαλαμῖνος.

Εὐχαριστῶν διά τήν ἐπίσκεψιν ὁ κ. Ὑπουργός ἐζήτησε τήν εὐλογίαν τοῦ Μακαριωτάτου δι’ ἐπιτυχίαν εἰς τήν ἀποστολήν του.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας