1

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Τρίτην, 26ην Φεβρουαρίου/11ην Μαρτίου 2014, ὁ Ὑπουργός Τουρισμοῦ τοῦ Ἰσραήλ κ. Landau Uzi, συνοδευόμενος ὑπό συνεργατῶν αὐτοῦ ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον. Τόν ἐξοχώτατον κ. Ὑπουργόν ὑπεδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς συναντήσεως αὐτῆς ὁ Μακαριώτατος ηὐχαρίστησε τόν κ. Ὑπουργόν διά τήν ὑπό τοῦ Ὑπουργείου ἔγκρισιν τοῦ αἰτήματος παροχῆς ὕδατος εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Θαβωρίου Ὄρους καί ἀνεφέρθη εἰς τό θέμα τῆς ἀνετωτέρας καί ἀνεμποδίστου προσβάσεως τῶν προσκυνητῶν εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, εἰς τήν ἐν τῷ Μεγάλῳ Σαββάτῳ Τελετήν τοῦ Ἁγίου Φωτός καί εἰς τήν ἀναμενόμενην ἐπίσκεψιν τοῦ Πάπα καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου τόν προσεχῆ Μάϊον.

Ὁ Ὑπουργός ἀνταποκρινόμενος εἶπεν εἰς τόν Μακαριώτατον ὅτι διά τά θέματα αὐτά καί εἰς ὅ τι ἄλλο τό Πατριαρχεῖον ἔχει ἀνάγκην, τό Ὑπουργεῖον Τουρισμοῦ προθυμοποιεῖται ἀνεπιφυλάκτως νά βοηθήσῃ καί νά συμπαρασταθῇ.

Εἰς ἀνάμνησιν τῆς ἐπισκέψεως ταύτης, ὁ Μακαριώτατος καί  ὁ κ. Ὑπουργός ἀντήλλαξαν τά καθιερωμένα δῶρα.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/17VF7lPSaOI