1

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Πέμπτην, 20ήν Ἀπριλίου / 3ην Μαΐου 2018 ὁ Ὑπουργός Πολιτισμοῦ τῆς Ἰορδανίας κ. Nabie  Shekem, συνοδευόμενος ὑπό συνεργατῶν αὐτοῦ καί ὑπό τοῦ ὑπευθύνου τῶν Βακουφίων εἰς Ἱερουσαλήμ κ. Ἀνουάρ Χατίμπ ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν κ. Ὑπουργόν καί τήν συνοδείαν αὐτοῦ ὑπεδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ.  ὁ  Πατήρ ἡμῶν  καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ὁ κ. Ὑπουργός  ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν ὑποδοχήν καί τούς δεσμούς τοῦ Πατριαρχείου καί τήν συνεργασίαν μετά τοῦ βασιλείου τῆς Ἰορδανίας, λόγῳ τῶν ὁποίων ὁ Μακαριώτατος ἀπολαμβάνει εἰς Ἰορδανίαν ἰδιαιτέρας ἐκτιμήσεως καί πολλοῦ σεβασμοῦ.

Ἀπαντῶν ὁ Μακαριώτατος ὑπεγράμμισε τόν ρόλον τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν διαφύλαξιν  τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως καί τόν ρόλον τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως εἰς τήν διατήρησιν τοῦ καθεστῶτος τῆς Ἱερουσαλήμ καί τοῦ προσκυνηματικοῦ χαρακτῆρος αὐτῆς.

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν εἰς τόν ἐξοχώτατον κ. Ὑπουργόν κεραμεικόν δίσκον μετ’ ἀναπαραστάσεως τῆς Ἰερουσαλήμ καί ηὐλόγησε τήν ἐπίσκεψιν αὐτοῦ εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]