1

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 31ης Μαΐου/ 13ης Ἰουνίου 2022, ὁ Ὑπουργός Κλιματικῆς Κρίσεως καί Πολιτικῆς Προστασίας τῆς Ἑλλάδος κ. Χρῆστος Στυλιανίδης μετά τῶν συνεργατῶν αὐτοῦ καί τοῦ Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος εἰς Τέλ Ἀβίβ κ. Λουκάκη καί τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Βλιώρα ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν κ. Ὑπουργόν καί τήν συνοδείαν αὐτοῦ ὑπεδέχθη ὁ Μακαριώτατος ἐνθέρμως μετά  Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ἐγένετο ἐνδιαφέρουσα συζήτησις περί τοῦ ρόλου τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν διαφύλαξιν τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων, περί τῆς ἀνέκαθεν ὑπάρξάσης ἀγαθῆς σχέσεως αὐτοῦ μετά τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, περί τῆς ὑποδοχῆς τῶν Κυπρίων προσκυνητῶν, περί τοῦ ρόλου  τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν διασφάλισιν τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἑνότητος ἀπό τοῦ Παναγίου Τάφου καί μάλιστα ὑπό τάς συνθήκας τῆς ἐκκλησιαστικῆς δικαιοδοσίας αὐτοῦ εἰς τρεῖς πολιτικάς ἐπικρατείας τῆς σήμερον, περί τῆς ἀναστηλώσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τό ἔτος 2017 καί τῶν νῦν γιγνομένων ἐπισκευῶν τῆς Ροτόντας καί περί τῶν προσφάτων προκλήσεων βίας ὑπό τῶν ἐξτρεμιστῶν κατά τῶν Χριστιανῶν καί περί τῆς ἀναμενομένης ἀνακαινίσεως τοῦ χώρου τοῦ Καθολικοῦ τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.

Ὁ κ. Στυλιανίδης ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν ἐπίσκεψιν καί τήν πλήρη ἐνημέρωσιν, ὁ δέ Μακαριώτατος ηὐχαρίστησε αὐτόν διά τό ἔντονον ἐνδιαφέρον του ὑπέρ τοῦ Πατριαρχείου.

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ ὁ κ. Στυλιανίδης προσέφερεν εἰς τόν Μακαριώτατον πλακέτταν μέ σειράν γραμματοσήμων τῆς Πολιτικῆς Προστασίας, ὁ δέ Μακαριώτατος ἀπένειμεν εἰς αὐτόν ἐπάργυρον πίνακα τῆς Ἱερουσαλήμ εἰκονίζοντα τόν Πανάγιον Τάφον καί τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, εἰκόνα τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου καί τῆς Θεοτόκου καί τό βιβλίον τῆς Ἱστορίας Ἱεροσολύμων τοῦ Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου.

Εὐχαριστῶν ὁ κ. Στυλιανίδης ἐζήτησε τήν εὐλογίαν τοῦ Μακαριωτάτου διά τήν προσκύνησιν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας