1

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Δευτέραν, 30ήν Μαρτίου/ 11ην Ἀπριλίου 2011, ὁ Ὑπουργός Ἐσωτερικῶν τῆς Οὐκρανίας κ. Anatolii Mohyliov ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον, συνοδευόμενος ὑπό τινων πολιτικῶν συνεργατῶν αὐτοῦ καί ὑπό τοῦ Πρέσβεως τῆς Οὐκρανίας εἰς τό Τέλ-Ἀβίβ κ. Hennadii Nadolenko. Εἰς τό πλαίσιον τῆς συναντήσεως αὐτῆς ὁ Ὑπουργός ἐξέφρασε τήν χαράν αὐτοῦ διά τήν ἐπίσκεψιν εἰς τό Πατριαρχεῖον καί εἶπεν ὅτι εἶναι στεναί αἱ σχέσεις τοῦ Οὐκρανικοῦ λαοῦ μετά τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί αἱ προσωπικαί αὐτοῦ σχέσεις μετά του Μητροπολίτου Οὐκρανίας κ. Βλαδιμήρου.

Ὑποδεχόμενος τόν κ. Ὑπουργόν ὁ Μακαριώτατος εἶπεν ὅτι «εἴμεθα χαρούμενοι νά ὑποδεχώμεθα ὑμᾶς εἰς τό Πατριαρχεῖον ὑπό τήν ἰδιότητα ὑμῶν πρῶτον ὡς Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Οὐκρανίας καί ἔπειτα ὡς ἀντιπροσώπου τοῦ Ὀρθοδόξου Οὐκρανικοῦ λαοῦ καί ὡς προσκυνητοῦ. Ἡ ἐπίσκεψις ὑμῶν ἐνταῦθα, κ. Ὑπουργέ, ἐνισχύει τό Πατριαρχεῖον καί τόν Οὐκρανικόν λαόν. Αἱ σχέσεις Πατριαρχείου καί Οὐκρανίας ἦσαν στεναί ἀνεκαθεν. Εἰς καιρούς δυσκόλους τῆς Οὐκρανίας, οἱ Πατριάρχαι Ἱεροσολύμων ἐπεσκέπτοντο αὐτήν ποιμαντικῶς. Τήν εὐσέβειαν τοῦ Οὐκρανικοῦ λαοῦ διεπισώσαμεν καί κατά τήν πρόσφατον ἰδιωτικήν Ἡμῶν ἐπίσκεψιν εἰς Χάρκοβ καί Κίεβον, ὅτε προσεκλήθημεν ἀπό τό Institute of Human Rights and Prevention of Extremism and Xenophobia καί ἐδώσαμεν διάλεξιν μέ θέμα: “World religions and civil societies united against hatred and extremism” (Αἱ παγκόσμιαι θρησκεῖαι καί οἱ πολιτισμοί ἡνωμένοι ἐναντίον τοῦ μίσους καί τοῦ ἐξτρεμισμοῦ).

Ἐκ τῆς ἐπισκέψεως Ἡμῶν καί εἰς Κίεβον εἰς τά λείψανα τῶν ὁσίων Πατέρων ἐμείναμεν κατασυγκινημένοι. Ἀνταπεκρίθημεν νά δώσωμεν τήν διάλεξιν ταύτην, διότι τό συγκληθέν συνέδριον εἶχε διαθρησκειακόν χαρακτῆρα, εἰς μίαν ἐποχήν κατά τήν ὁποίαν  ἡ θρησκεία παίζει σημαντικώτατον ρόλον καί εἰς τάς πολιτικάς ἀκόμη ἐξελίξεις».

Ἐπί τούτοις ὁ κ. Ὑπουργός ἐπέδωσεν εἰς τόν Μακαριώτατον ἐπίχρυσον ἔμβλημα τῆς χώρας τῆς Οὐκρανίας, ὁ δέ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν αὐτῷ τό βιβλίον τοῦ κ. Δημητρακοπούλου περί τοῦ τόπου τοῦ Βαπτίσματος τοῦ Κυρίου καί μετάλλια τῶν 2000 ἐτῶν τῆς ἱστορίας τοῦ Πατριαρχείου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder