1

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Ἐν συνεχείᾳ τῆς ἐπισκέψεως τῆς Προέδρου τῆς Οὑγγαρίας ἐξοχωτάτης κ. Katalin Novák τήν 4ην/17ην Νοεμβρίου 2022 εἰς Ἱεροσόλυμα, ὁ Ὑπουργός (State Secretary) τῆς Οὑγγαρίας κ. Tristan Azbej, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πρέσβεως τῆς Οὑγγαρίας εἰς Ραμάλλαν κ. Csaba Rada ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν κ. Ὑπουργόν ὑπεδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Ὁ Μακαριώτατος ἐνημέρωσεν τόν κ. Tristan Azbej περί τοῦ ἔργου τοῦ Πατριαρχείου, ποιμαντικοῦ, ἐκκλησιαστικοῦ, περί τῶν σχολείων τά ὁποία ἀνιδιοτελῶς συντηρεῖ τό Πατριαρχεῖον, περί τῶν προκλήσεων τῶν Χριστιανῶν παρά τῶν ἀκραίων φανατικῶν στοιχείων, τῶν ἐπιβουλευομένων τήν περιουσίαν αὐτῶν.

Ὁ κ. Ὑπουργός ἐξεδήλωσε τό ἐνδιαφέρον αὐτοῦ νά στηρίξῃ τό ἔργον τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Εὐρωπαϊκήν Ἕνωσιν.

Ὁ Μακαριώτατος ηὐχαρίστησε τόν κ. Tristan Azbej διά τήν οἰκονομικήν προσφοράν τῆς χώρας αὐτοῦ εἰς τήν ἀνακαίνισιν τῆς Βασιλικῆς τῆς Βηθλεέμ καί τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ  Ἁγίου Τάφου καί ὑπεγράμμισε τήν ἀνάγκην βοηθείας τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ἔργου τοῦ Πατριαρχείου διά τῆς χώρας αὐτοῦ καί διά τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καί ἐπῄνεσεν ὁμοίως τόν κ. Πρέσβυν διά τό ἔργον αὐτοῦ.

Ὁ κ. Ὑπουργός ἐξέφρασε τήν δέσμευσιν αὐτοῦ διά τήν στήριξιν τῶν Χριστιανῶν τῆς Ἁγίας Γῆς.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας